Wymagania dla systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2018

10 października 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla zintegrowanego systemu monitorowania obrotu produktami leczniczymi.

Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność systemu oraz minimalne warunki organizacyjno-techniczne oraz strukturę dokumentów elektronicznych. Powinny one umożliwić przekazywanie drogą elektroniczną komunikatów zawierających dane określone w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz danych w zakresie obrotu produktami leczniczymi i danych zawartych w wykazach, rejestrach i ewidencjach obejmujących produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium RP.

System umożliwia gromadzenie takich danych oraz tworzenie na ich podstawie raportów, analiz i statystyk.

Komunikaty przesyła się do systemu w postaci dokumentów elektronicznych w formacie XML z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, a dokumenty elektroniczne, opatruje się pieczęcią elektroniczną.

Apteka ogólnodostępna i punkt apteczny mogą opatrywać dokument elektronicznym certyfikatem do uwierzytelniania danych.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 września 2018.

Przeczytaj teraz

Wymagania dla systemów monitorowania dostępności świadczeń i kształcenia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.09.2018

Rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące systemu monitorowania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych określa wymagania, jakie powinny spełniać te systemy, oraz minimalną ich funkcjonalność.

Wynika z niego, że system monitorowania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej powinien zapewnić możliwość wyszukiwania usługodawcy udzielającego określonych świadczeń opieki zdrowotnej według co najmniej jednego z kryteriów:  miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lub  rodzaju udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, nazwy świadczenia lub średniego czasu oczekiwania.

Powinien także dawać możliwość porównywania średniego czasu oczekiwania na udzielenie określonego świadczenia opieki zdrowotnej między usługodawcami, a także automatycznego przenoszenia użytkownika do systemu teleinformatycznego wybranego usługodawcy prowadzącego listę oczekujących oraz generowania i udostępniania analiz i raportów dotyczących danych w nim zawartych, w tym co najmniej raportów i danych dotyczących wyników wyszukiwania.

Natomiast system monitorowania kształcenia pracowników medycznych powinien zapewniać do najmniej możliwość gromadzenia i informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych, przetwarzania informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w zakresie wspomagania procesu systemu kształcenia,  przetwarzania zbiorczych informacji dotyczących kształcenia pracowników medycznych w celu określenia potrzeb szkoleniowych oraz gromadzenia i przetwarzania zbiorczych informacji dotyczących kształcenia specjalizacyjnego.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Rozporządzenie wejdzie w życie 10 października 2018 roku.

Przeczytaj teraz