Nowe przepisy w sprawie współpracy z biurem do spraw przeciwdziałania narkomanii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.04.2019

27 kwietnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozporządzenie określa zakres i tryb tej współpracy oraz sposób gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i tryb przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych

Zawiera też wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania tych środków.

Z rozporządzenia wynika, że kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżący kontakt z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach systemu zbierania danych.

Informacje o osobach używających wymienione środki gromadzone są w indywidualnym kwestionariuszu sprawozdawczym, prowadzony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Czytaj także: Projekt rozporządzenia w sprawie porad pielęgniarskich>>>

Z rozporządzenia wynika też, że podmiot leczniczy przesyła do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, do 31 stycznia każdego roku, listę identyfikatorów pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia w danym podmiocie leczniczym 31 grudnia roku poprzedniego.

Natomiast podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, inny niż oddział dzienny i podmiot prowadzący leczenie substytucyjne, przesyła listę do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do 31 lipca każdego roku.

Podmioty lecznicze będą też informować bez zbędnej zwłoki Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii o każdym przypadku zakończenia leczenia, także w sposób niezaplanowany.

Rozporządzenie opublikowany w Dzienniku Ustaw RP 12 kwietnia 2019 (poz. 689).

Przeczytaj teraz