Skierowanie do sanatorium będzie w formie elektronicznej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.03.2023

Opublikowane zostały rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadzają skierowanie w formie elektronicznej na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową. Są to świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe oraz na rehabilitację uzdrowiskową, wystawione w postaci elektronicznej, będzie przekazywane przez lekarza za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (SIM) do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Pacjent będzie informowany o dalszych etapach przetwarzania skierowania, czyli o jego rejestracji, ocenie i potwierdzeniu za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Anna Rulkiewicz na liście 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia

Z przepisów rozporządzeń wynika, że skierowania takie mogą być wystawiane w postaci papierowej w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, albo gdy dotyczy to świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 2 marca 2023 roku (poz. 398).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową także zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2 marca 2023 roku (poz. 399).

Zawarte w nich przepisy wejdą w życie 17 marca 2023 roku.

Przeczytaj teraz

Skierowanie do sanatorium po roku od poprzedniego pobytu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.10.2018

Zgodnie z projektem rozporządzenie ministra zdrowia ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową będzie można złożyć po 12-tu miesiącach od zakończenia ostatniego takiego leczenia.

Przepis ten wprowadzany jest w rozporządzeniu ministra zdrowia, regulującym obowiązki lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przy wystawianiu skierowania.

Lekarz wystawiający skierowanie zobowiązany będzie, przy dokonywaniu oceny zasadności skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową do sanatorium do wzięcia pod uwagę dnia zakończenia ostatniego takiego leczenia. Skierowanie będzie można wystawić dopiero po upłynięciu od tego dnia co najmniej 12-tu miesięcy.

Zasada ta nie będzie dotyczyć dzieci oraz osób dorosłych kierowanych do szpitali i ambulatoriów uzdrowiskowych.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana taka jest podyktowana stale rosnącą liczbą pacjentów, którzy często natychmiast po zakończeniu pobytu w uzdrowisku ponownie składają kolejne skierowania, wydłużając czas oczekiwania.

Z danych NFZ wynika, że co roku do oddziałów wojewódzkich Funduszy wpływa około 500 tysięcy skierowań, z czego jedną trzecią stanowią takie, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od ostatniego zakończonego leczenia.

Zmiana dotyczy także wzoru skierowania, w którym lekarz wystawiający nie będzie już określał miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.  Autorzy projektu wyjaśniają, że te informacje i tak nie były wiążące dla lekarza specjalisty z oddziału wojewódzkiego NFZ, który dokonywał oceny zasadności skierowania, a dla pacjentów były podstawą do oczekiwania, że pobyt odbędzie się w określonym przez nich miejscu (co często bywało powodem pretensji, jeżeli miejsce pobytu było inne). Poza tym lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wystawiający skierowanie, często nie posiada wiedzy na temat ilości, profilowości i dostępności miejsc udzielania takich świadczeń.

Proponowany jest także obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od jego wystawienia oraz zniesienie obowiązku weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od ich wystawienia.

Uwagi do projektu, który został opublikowany na stronie RCL 26 października 2018,  można przekazywać do 23 listopada 2018 roku.

Przeczytaj teraz