Będą nowe zasady ubiegania się cudzoziemców o specjalizacje

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.01.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zmienia między innymi zasady ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Projekt wprowadza także uproszczony w stosunku do poprzedniego wzór wniosku o wyrażenie zgody przez ministra zdrowia na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego przez takich lekarzy.

W projekcie wprowadzono również regulację w zakresie terminu na skierowanie lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. W obecnym stanie prawnym wojewoda kieruje lekarza zakwalifikowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego, natomiast projekt przedłuża ten termin do 30 dni.

Ponadto wprowadza się regulację pozwalającą na wydłużenie wyżej wskazanego terminu na skierowanie lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę w przypadku cudzoziemca spoza Unii Europejskiej zakwalifikowanego do odbywania szkolenia na terenie RP, będącego w trakcie procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt na terytorium RP.

Czytaj także: Od 1 stycznia 2019 – więcej dni na samokształcenie lekarzy>>>

W takim przypadku proponuje się, aby wojewoda kierował cudzoziemca spoza Unii Europejskiej do odbywania szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po uzyskaniu przez niego zezwolenia na pobyt na terytorium RP i spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od jego zakwalifikowania.

Projekt rozporządzenia ustala także wynagrodzenia członków i przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Stawki te wzrosną w porównaniu do obecnie obowiązujących.

Zgodnie z projektem stawka będzie wynosić 200 zł (wzrost o 70 zł) za posiedzenie dla członka komisji egzaminacyjnej oraz 400 zł (wzrost o 100 zł) za posiedzenie dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Projekt rozporządzenia uwzględnia wprowadzenie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w tym Elektronicznej Karty Szkolenia (EKS).

W projekcie określono także tryb unieważniania pytań testowych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Projekt wprowadza również współczynniki przeliczeń procentowego wyniku egzaminu testowego PES na ocenę oraz przelicznik ocen końcowych z PES.

Poza tym w projekcie określono tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych duplikatu i odpisu dyplomu PES oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie tych dokumentów.

Projekt określa również wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu szkoleniowego  oraz ustala wysokość wynagrodzenia dla członków zespołów kontrolnych na poziomie 300 zł.

Uwagi do projektu można przekazywać do 24 stycznia 2019 roku.

Przeczytaj teraz

Weszło w życie rozporządzenie o priorytetowych dziedzinach medycyny

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 8.09.2018

8 września 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie priorytetowych dziedzin medycyny. Znalazło się wśród nich pięć nowych specjalizacji.

Do specjalizacji nowych na liście należą: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, kardiologia dziecięca, ortodoncja i  psychiatria.

Poza tym wśród priorytetowych pozostały: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, hematologia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna oraz stomatologia dziecięca. W sumie jako priorytetowe określono 20 specjalizacji.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie priorytetowych dziedzin medycyny wynika ze zwiększenia potrzeb kadrowych w wyróżnionych specjalnościach i ma zachęcać  do podejmowania przez młodych lekarzy kształcenia specjalizacyjnego w tych zakresach.

W priorytetowych dziedzinach otwieranych jest więcej miejsc specjalizacyjnych, a lekarze, którzy się w nich kształcą, otrzymują więcej pieniędzy.

Rozporządzenie weszło w życie 8 września 2018 z mocą od 1 lipca 2018.

Czytaj także: Lekarz, który podpisze „lojalkę”, może pracować w podmiocie prywatnym>>>

Przeczytaj teraz