Szpitale Polskie złożyły wniosek o upadłość

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.10.2021

Zarząd spółki Szpitale Polskie S.A., do której należy Szpital Polski w Sztumie oraz Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim, poinformował o złożeniu 15 października 2021 wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.  

Z komunikatu wynika, że decyzja jest konsekwencją sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Jednocześnie zarząd deklaruje, że szpitale będą funkcjonować i realizować kontrakt z NFZ bez przeszkód. Równolegle z procedurą upadłościową spółki prowadzone są bowiem rozmowy z potencjalnym nabywcą jej aktywów, co oznacza, że prawdopodobnie obydwie placówki szpitalne będą mieć nowy podmiot zarządzający. 

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej powiatu drawskiego zainteresowana nabyciem akcji spółki jest firma American Heart of Poland, (spółka matka firmy NAFIS, która wybudowała i prowadzi oddział kardiologiczny w szpitalu w Drawsku Pomorskim).  

AHP zapowiada, że szpital będzie działał bez ograniczeń, planowane jest nawet zwiększenie zatrudnienia i zrównanie warunków płacowych personelu szpitala do tych, jakie posiadają pracownicy oddziału kardiologii. Poza tym AHP planuje inwestycje, zarówno w sprzęt medyczny (zakup rezonansu magnetycznego, nowego angiografu, karetki) jak i rozbudowę laboratorium i rozszerzenie zakresu jego usług oraz rozwinięcie świadczeń ambulatoryjnych, także w ościennych powiatach – świdwińskim i łobeskim. 

Ameciran Heart of Poland to największa w Polsce i jedna z największych w Europie firm specjalizujących się w kardiologii. Oprócz 26 oddziałów tej specjalności prowadzi uzdrowisko Ustroń, posiada także własne Centrum Badawcze. 

Czytaj także: Orpea Polska działa już 20 lat>>>

Od września 2021 roku spółka Szpitale Polskie S.A. działa z nowym zarządem. Na jego czele stanął menedżer i doradca restrukturyzacyjny Jakub Michalak. Po weryfikacji ksiąg i ocenie ogólniej kondycji spółki prezes zarządu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. 

– Złożenie tego wniosku nie jest kwestią swobodnej decyzji – mówi Jakub Michalak. – Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego moim obowiązkiem jest złożenie wniosku o upadłość w konkretnym terminie od wystąpienia warunków, które to uzasadniają, a które są zdefiniowane w ustawie. Jeśli nie dopełniłbym tego obowiązku, groziłyby mi – jak każdemu innemu menedżerowi w tej sytuacji – sankcje karne. Chodzi jednak przede wszystkim o ochronę interesu ogółu wierzycieli spółki, w tym dostawców, którzy nie otrzymywali zapłaty. Złożenie wniosku o upadłość uruchamia całą procedurę, która pozwoli na wyjście z impasu. 

Według informacji podanych przez prezesa Michalaka, spółka nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i tak jest od wielu miesięcy. Dotyczy to między innymi zobowiązań względem dostawców czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

– Mechanizmy prawa upadłościowego dają mi możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji szpitali przy równoczesnej płynnej zmianie operatora na podmiot wypłacalny, o stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej – informuje J. Michalak. – Liczę na to, że wspólnie wypracujemy wielostronne porozumienie wszystkich zainteresowanych stron, co pozwoli na zmianę podmiotu zarządzającego w sposób całkowicie bezpieczny dla pacjentów, pracowników i lokalnej społeczności. 

Czytaj także: Powstał interdyscyplinarny standard telemedyczny>>>

Szpital w Sztumie prowadzi 15 oddziałów, zespół poradni specjalistycznych i pracownie diagnostyczne. Oferuje rehabilitację, posiada także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.  

Natomiast w szpitalu w Drawsku Pomorskim działa 7 oddziałów, a także poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.  

Obie placówki działają w sieci szpitali. 

Spółka Szpitale Polskie S.A. prowadziła także Szpital Polski im. św. Elżbiety w Katowicach, który kilka lat temu został przejęty przez American Heart of Poland. 

Przeczytaj teraz

Dent-a-Medical: wniosek o upadłość spółki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 5.02.2020

Zarząd Dent-a-Medical S.A. 30 stycznia 2020 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Powodem tej decyzji był fakt, że zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące.

Zarząd wniósł wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie układu, a w przypadku nieprzychylenia się sądu do wniosku, o ogłoszenie upadłości.

Spółka poinformowała także, że jej bezsporne zobowiązania wymagalne mają wartość około 39 tys. zł. Poza tym spółka posiada około 88 tys. zł kredytów i pożyczek oraz roszczenia sporne systematycznie wnoszone przez spółkę Medihelp sp. z o.o. z Warszawy, których wartość wynosi ponad 300 tys. zł.

Czytaj także: Żagiel Med: największa prywatna inwestycja w zdrowie na Lubelszczyźnie>>>

Spółka Dent-a-Medical zajmowała się tworzeniem spersonalizowanych programów opieki stomatologicznej dla klientów indywidualnych i biznesowych, które realizowane były w placówkach stomatologicznych na terenie całego kraju.

W roku 2019 zaczęła także działania operacyjne w drugim, nowym segmencie działalności – handlu hurtowym w branży materiałów izolacyjnych dla budownictwa i rolnictwa.

W komunikacie giełdowym z października 2019 roku spółka informowała, że jej przychody w IV kwartale 2019 będą niższe o 50 procent w stosunku do przychodów wykazanych w I i II kwartale 2019. Powodem spadku było zmniejszenie liczby klientów.

W roku 2018 Dent-a-Medical osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 296,8 tys. zł, czyli o 2,6 procenta mniej niż w roku 2017, kiedy przychody miały wartość 304,7 tys. zł. Spółka zakończyła rok obrotowy stratą w wysokości 160,7 tys. zł.

Przeczytaj teraz

Akt skarżenia przeciwko zarządowi spółki PCZ S.A.

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2018

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym doprowadzenia obligatariuszy PCZ S.A. z Wrocławia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 79 milionów złotych.

Nastąpiło to poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd przez zarząd PCZ S.A. co do rzeczywistej kondycji finansowej spółki.

Zakres aktu oskarżenia obejmuje przestępstwa, których dopuścili się Romuald Ś., Beata G., Stanisław P., Tomasz B. oraz Mirosław H., którym zarzucono między innymi działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, działanie na szkodę wierzycieli oraz pranie pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, w ramach której dochodziło do oszustw na szkodę podmiotów – nabywców obligacji spółki PCZ S.A. oraz finansującego ją banku Millenium Bank S.A.

Akt oskarżenia obejmuje również biegłych rewidentów, którzy sporządzili niezgodną ze stanem faktycznym pisemną opinię o sprawozdaniu finansowym dla Grupy Kapitałowej PCZ S.A. we Wrocławiu.

W wyniku działalności przestępczej doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie mniej niż 675 osób fizycznych i prawnych będących obligatariuszami spółki PCZ S.A.

Mechanizm przestępczy polegał na publikacji kolejnych, nieodpowiadających rzeczywistości sprawozdań finansowych oraz publicznego rozpowszechniania nieodpowiadających rzeczywistości raportów finansowych w latach 2012 – 2015. W rzeczywistości następowało stopniowe pogarszanie się sytuacji majątkowej spółki, a jej majątek wyprowadzany był do podmiotów gospodarczych zarządzanych przez Romualda Ś. i osoby z nim współpracujące oraz na rachunki prywatne głównego beneficjenta procederu – Romualda Ś.

Osoby działające w ramach grupy kapitałowej funkcjonującej na rynku medycznym, doprowadzały do kolejnych emisji obligacji z przeznaczeniem na inwestycje, po czym działając z pokrzywdzeniem wierzycieli spółki – matki, wyprowadziły te środki na rzecz podmiotów zależnych oraz osób z nimi powiązanych. Zastosowany mechanizm doprowadził do trwałego spadku kursów na rynku równoległym obligacji przedsiębiorstw.

Analiza obrotów na rachunkach bankowych w/w ujawniła ponadto proceder manipulowania akcjami spółki PCZ S.A., czego beneficjentem był także Romuald Ś.

W ramach śledztwa zabezpieczono majątek o łącznej wartości nie mniejszej niż 54 miliony złotych obejmujący kilkadziesiąt luksusowych samochodów, w tym marki Rolls – Royce, gotówkę, biżuterię, kolekcjonerskie numizmaty oraz luksusowe apartamenty i inne nieruchomości.

Polski Holding Medyczny PCZ posiadał 20 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 10 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ prowadziła też hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń.

Placówki należące do Grupy funkcjonowały pod nazwą PCZ, później pod nazwą PHM Polski Holding Medyczny.

Czytaj także: PCZ SA: ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku>>>

Źródło: Prokuratura Krajowa

Przeczytaj teraz

Upadłość spółek z Grupy Arion

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2018

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku 12 marca 2018 roku ogłosił upadłość spółki Arion Med sp. z o.o. oraz spółki Arion Szpitale sp. z o.o. Wnioski o upadłość zgłosił Piotr Ruciński, członek zarządu obu spółek.

Wniosek o ogłoszenie upadłości wynika z konfliktu pomiędzy wspólnikami spółek.

Sąd ogłosił także, że wierzyciele spółek mogą zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości.

Obie spółki zostały zarejestrowane w roku 2010. Zarząd spółki Arion Med tworzą: Karol Spticzyński, prezes, Rafał Radwański i Piotr Ruciński – wiceprezesi, zarząd spółki Arion Szpitale: Rafał Radwański, prezes oraz Piotr Ruciński i Karol Stpiczyński – wiceprezesi.

W Grupie Arion działa także, od 2011 roku, spółka Arion Pharma, od 2016 roku – Arion Clinic oraz Arion Finance których zarządy tworzą te samy osoby. Zarządy spółek: Arion Group oraz Arion Evaclinic, zarejestrowanych w roku 2016, tworzą Karol Stpiczyński oraz Rafał Radwański.

Arion prowadzi Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, który obejmuje oprócz szpitala w tej miejscowości także szpital w Tarnogrodzie i poradnię we Frampolu. Arion prowadzi też szpital w Gostyninie oraz Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.

Do Grupy Arion Szpitale należy także EvaClinic z Warszawy, prowadząca 20-łóżkowy szpital, wyposażony w blok operacyjny i oddział intensywnego nadzoru, oraz poradnię specjalistyczną.

Szpital w Biłgoraju, podobnie jak szpital w Gostyninie, znalazł się w działającej od 1 października 2017 roku sieci podstawowego zabezpieczenia (sieci szpitali).

Pod koniec roku 2017 radni powiatu biłgorajskiego, znając sytuacje szpitala, podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, zabezpieczając się na wypadek ogłoszenia upadłości spółki. Powiat może wypowiedzieć umowę dzierżawy szpitala i przekazać jego majątek SP ZOZ.

Przeczytaj teraz