Zmiany w przepisach dotyczących placówek opiekuńczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2019

4 października 2019 wejdzie w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz  ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która wprowadza zmiany dotyczące kontroli w placówkach opiekuńczych oraz praw osób w nich przebywających.

Z ustawy wynika, że kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, dotyczy standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, a także zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Dom pomocy społecznej będzie mógł określić zasady zgłaszania przez mieszkańców domu personelowi tego domu wyjść poza jego teren.

W przypadku gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu mieszkańca domu będącego  osobą z zaburzeniami psychicznymi, dyrektor lub kierownik tego domu może ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania przez tego mieszkańca terenu domu na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia.

Ograniczenie doręczane będzie mieszkańcowi domu, a gdy jest on osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, również jego przedstawicielowi ustawowemu. Przesyłane będzie także do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się dom, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ograniczenia mieszkańcowi.

Mieszkaniec domu, w tym również mieszkaniec ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nim faktyczną opiekę będą mogły wystąpić do sądu  opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się dom pomocy społecznej, z wnioskiem o uchylenie ograniczenia.

Czytaj także: Lux Med otwiera poradnię zdrowia psychicznego i wprowadza nową linię usług Harmonia>>>

Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie w zakresie ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu domu pomocy społecznej przez jego mieszkańca odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący dom pomocy społecznej lub, w przypadku domu pomocy społecznej prowadzonego na zlecenie, odpowiedzialność solidarną ponoszą jednostka samorządu terytorialnego oraz podmiot prowadzący dom pomocy społecznej na jej zlecenie.

Zmiany zawarte w nowelizacji dotyczą także ustalania opłat za pobyt oraz wymagań, które muszą spełniać obiekty, w których ma działać placówka.

Osobą prowadzącą placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku nie będzie mogła być osoba skazana w ciągu ostatnich pięciu lat za naruszenia przepisów dotyczących prowadzenia takich placówek, czyli nie zrealizowała zaleceń pokontrolnych, prowadziła placówkę bez zezwolenia lub naraziła życie i zdrowie osób przebywających w prowadzonej przez siebie placówce.

Ustawa reguluje także działanie organów kontrolujących placówki opiekuńcze.

Nowelizacja wejdzie w życie 4 października 2019, z wyjątkiem wybranych punktów, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2020.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 3 września 2019 (poz. 1690).

Przeczytaj teraz