Nowelizacja ustawy w sprawie wynagrodzeń podpisana

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.10.2018

Prezydent Andrzej Duda podpisał 3 października 2018 roku nowelizację ustawy z 13 września 2018 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

– Ta ustawa wprowadza istotną zmianę systemową – mówił Prezydent podczas uroczystego podpisania ustawy w Pałacu Prezydenckim.

Podpisana ustawa jest zmianą ustawy z czerwca 2017 roku, która – jak zauważył Prezydent – nie rozwiązywała w sposób wystarczający problemów związanych z wynagrodzeniem dla osób zaangażowanych w procesy ochrony zdrowia.

Andrzej Duda wyjaśnił, że nowelizacja wprowadza zmiany poprzez poszerzenie zakresu podmiotowego także na inne, poza osobami wykonującymi zawody medyczne, osoby uczestniczące w tzw. „działalności podstawowej”.

Jako beneficjentów ustawy Prezydent wymienił między innymi sanitariuszy, fizyków medycznych, techników, i opiekunki. – To osoby, które uczestniczą w procedurach medycznych, a nie wykonują zawodów medycznych – mówił.

Zawody te nie zostały wymienione w ustawie, ale ustawa odwołuje się w tej kwestii do rozporządzenia ministra zdrowia, wydanego na podstawie ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku.

Ustawa wprowadza także kwotę bazową w wysokości 3900 brutto, która będzie obowiązywała przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Nowelizacja wprowadza między innymi przepis polegający na przeniesieniu pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, lecz niewymagających specjalizacji, z dotychczasowej grupy zawodowej określonej w lp. 9. do grupy określonej w lp. 8.

Ustawa obejmie wyłącznie pracowników wykonujących zawód medyczny w ramach stosunku pracy w podmiotach leczniczych, niezależnie od źródła finansowania, rodzaju podmiotu, który je utworzył, i ich struktury właścicielskiej.

Ustawa stanowi lex specialis w stosunku do ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), jak również w stosunku do ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, z późn. zm.).

Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.

Czytaj także: Projekt ustawy o najniższym wynagrodzeniu w Sejmie>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj teraz