Zwolnienia będą mogli wystawiać asystenci medyczni

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.04.2018

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaświadczenie lekarskie, w tym także zwolnienia, będą mogły być wystawiane przez asystentów medycznych.

Uzasadnienie do projektu mówi, że „rozwiązanie takie ma nie tylko odciążać wystawiających zaświadczenia lekarskie od obowiązków, związanych de facto wyłącznie z technicznym wypełnieniem dokumentu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, ale również stanowi kolejne działanie wspomagające eliminację papierowego obiegu dokumentów” .

Z projektu wynika też, że asystentami medycznymi będą osoby wykonujące zawód medyczny, wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, „a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych”. Lista osób uprawnionych do wystawienia zaświadczeń będzie rejestrowana.

Środki, które nie zostaną potracone przez ZUS z tytułu obniżonych kwot wynagrodzenia za pobór i ewidencjonowanie składek, NFZ przeznaczy na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaproponowała przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień z 1 lipca 2018 roku na 1 grudnia 2018 roku.

Projekt jest w trakcie opiniowania.

Przeczytaj teraz