Rozszerzony wykaz laboratoriów referencyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.01.2019

Wykaz laboratoriów referencyjnych zostanie rozszerzony o Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, który wykonywać będzie zadania w zakresie wykrywania wirusów przenoszonych przez żywność pochodzenia roślinnego.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych, które trafiło właśnie do konsultacji publicznych.

Konieczność rozszerzenia wykazu laboratoriów jest konsekwencją zmian wprowadzonych rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1389 z dnia 26 lipca 2017 roku, zmieniającym załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2017, str. 9).

W związku z tą zmianą konieczne jest wyznaczenie krajowego laboratorium referencyjnego w tym obszarze – w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dla żywności pochodzenia roślinnego.

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy w ramach referencyjności będzie w szczególności współpracował ze wspólnotowymi laboratoriami referencyjnymi w Unii Europejskiej w tym obszarze, zapewniał rozpowszechnianie informacji wśród organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazanych przez wspólnotowe laboratorium oraz zapewniał wsparcie naukowe i techniczne w zakresie wykonania skoordynowanych planów kontroli.

Jednocześnie została wprowadzona zmiana w zakresie przedmiotu badań wykonywanych w Regionalnym Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu przez zastąpienie pojęcia „Żywności zmodyfikowanej genetycznie” pojęciem „Żywność”.

Wcześniejsze określenie przedmiotu badań wykonywanych w tym laboratorium zawężało ten obszar do żywności zmodyfikowanej genetycznie. Obecna propozycja obejmuje wszystkie rodzaje żywności, które mogą potencjalnie zawierać materiał zmodyfikowany genetycznie, ale nie są oznakowane informacją o modyfikacji genetycznej, jak również produkty posiadające informację o braku modyfikacji genetycznej oraz produkty potencjalnie zawierające materiał GM niedopuszczony w UE.

Kolejną propozycją zmiany jest zastąpienie w kolumnie „Rodzaje badań” szczegółowego wykazu pestycydów oznaczanych w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie  − Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów ogólnym sformułowaniem „pozostałości pestycydów”.

Uwagi do projektu można przekazywać do 5 lutego 2019 roku.

Link do projektu.

Przeczytaj teraz