Telemedycyna Polska SA: wzrost przychodów za wrzesień

0
1076

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. uzyskała za III kwartał 2011 roku przychody w wysokości 992 479,38 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost przychodów o 77,6 procent. Jednak Grupa skorygowała prognozę wyników za cały rok 2011, obniżając ją o ponad milion złotych.

Na znaczący przyrost przychodów wpłynęła konsolidacja wyników spółki zależnej, a także wzrost sprzedaży w spółce dominującej. W III kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa wypracowała zysk w wysokości 36,6 tys. zł, w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 28,9 tys. zł. Na wyższy poziom zysków wpływ miała rozbudowa działu sprzedaży.

Na podstawie wyników finansowych po III kwartale 2011 roku oraz obserwowanych trendów wpływających na wyniki w IV kwartale, zarząd spółki dokonał aktualizacji prognozy wyników finansowych na 2011 rok, przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 6 sierpnia 2010 r. Pierwotna prognoza zakładała w 2011 roku osiągnięcie przez spółkę
przychodów ze sprzedaży w wysokości 5 332 tys. zł. Zarząd podjął decyzję o obniżeniu prognozy przychodów ze sprzedaży do poziomu 4 000 tys. zł. Głównymi przyczynami korekty prognoz w zakresie przychodów ze sprzedaży jest opóźnienie o pół roku wprowadzenia na rynek „Usługi Kardiotele dla Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Lekarzy”, a także problemy ze sprawnym procesem decyzyjnym i obiegiem dokumentów po stronie klientów w początkowym okresie świadczenia usługi, a także niższa od oczekiwanej sprzedaż dla firm i większa od zakładanej liczba rezygnacji w tej grupie klientów.

Telemedycyna Polska specjalizuje się w całodobowej opiece kardiologicznej za pośrednictwem telefonu lub Internetu z dowolnego miejsca, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Usługi realizowane są w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Kardiotele”, prowadzącego profesjonalne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, wyposażone w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego KARDIOFON Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. W sierpniu 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.