Telemedycyna Polska: spadek przychodów w III kwartale 2014

0
860


Największy udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska w III kwartale 2014 roku miały usługi świadczone dla pacjentów indywidualnych. Odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży o wartości 763,1 tys. zł. Spadły one w analizowanym okresie o 8,1 procent w stosunku do roku 2013. Spółka podjęła decyzję o utworzeniu sieci własnych gabinetów diagnostycznych.

Udział przychodów z tytułu usług świadczonych bezpośrednio na rzecz pacjentów indywidualnych wyniósł w III kwartale 2014 roku 54,9 procent.

Usługi, w ramach których płatnikami były podmioty medyczne, odpowiadały w III kwartale 2014 roku za 23,2 procent ogółu przychodów Grupy, generując obrót na poziomie 322,6 tys. zł. W III kwartale 2014 roku przychody Grupy od podmiotów medycznych spadły o 16 procent w stosunku do roku 2013, natomiast wzrosły o 14,3 procent w stosunku do II kwartału 2014.

Przychody dotyczące zarówno usług świadczonych bezpośrednio pacjentom indywidualnym, jak i usług, w których płatnikami są podmioty medyczne, zawierają w sobie przychody abonamentowe oraz przychody z tytułu przeprowadzania i opisywania badań.

Trzeci kwartał 2014 roku przyniósł dla Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska spadek przychodów ze sprzedaży o 7,4 procent w stosunku do II kwartału 2014 i o 5,2 procent w stosunku do roku 2013 do poziomu 1.390,4 tys. zł.

W kolejnych miesiącach i kwartałach oczekiwane jest stopniowe zatrzymywanie i odwrócenie trendu spadkowego przychodów, na co wskazują wewnętrzne analizy.

W III kwartale 2014 roku spółka kontynuowała wdrażanie przyjętej na rok 2014 strategii rozwoju opartej na wzroście wartości firmy oraz wzroście zdywersyfikowanych przychodów.  W minionym kwartale Spółka kontynuowała między innymi projekt dystrybucji usług za pośrednictwem kanału sprzedaży bezpośredniej.

Utworzona komórka zajmująca się współpracą z podmiotami medycznymi w II kwartale 2014 roku, kontynuowała działalność w III kwartale 2014 roku. W efekcie podjętych analiz pod koniec III kwartału 2014 roku komórka zakończyła jednak działalność w dotychczasowym kształcie, a zebrane do tej pory dane i zdobyte doświadczenie będą wykorzystane w celu doskonalenia działań w tym obszarze dystrybucji w kolejnych kwartałach.

Spółka intensyfikowała również działania mające na celu nawiązanie współpracy z kolejnymi placówkami medycznymi w ramach usługi Kardiotest. W czerwcu 2014 roku firma podpisała umowę z dziewiątą już placówką. Jednocześnie zdecydowano o uruchomieniu nowego projektu, polegającego na utworzeniu sieci własnych gabinetów diagnostyki kardiologicznej. Pierwsza placówka rozpoczęła działalność z początkiem października 2014. Oferta gabinetów zawierać będzie wszystkie usługi, jakie do tej pory znalazły się w ofercie dla pacjentów indywidualnych: Kardiotele, Kardiotest, Holter EKG 24h oraz EKG z opisem.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.