Telemedycyna Polska stara się o dofinansowanie projektu telemedycznego

0
1013

Wniosek spółki Telemedycyna Polska S.A. dotyczący dofinansowania projektu w zakresie telemedycyny uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. Wartość całkowita projektu wynosi 694 860 zł, a kwota dofinansowania to 285 000 zł.

Wniosek dotyczący dofinansowania projektu pod nazwą „Wprowadzenie usługi telemedycznej do zastosowania w profilaktyce, diagnostyce i terapii medycznej w kardiologii opartej o innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne” złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 3 (Konkurencyjność MŚP) działania 3.2. (Innowacje w MŚP). Średnia liczba punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej wniosku wyniosła 27,5.

Projekt zakłada rozszerzenie oferty spółki Telemedycyna Polska S.A. o innowacyjne usługi telemedyczne możliwe do wykorzystania w profilaktyce, diagnostyce i terapii medycznej w kardiologii, polegające na cyfrowym, zdalnym monitoringu pacjenta.

Projekt polega na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Innowacyjność projektu polega między innymi na wprowadzeniu do oferty spółki udoskonalonej usługi przy wykorzystaniu nowej platformy telemedycznej. Cyfrowa usługa zdalnego monitoringu pacjenta nie będzie wymagała połączenia telefonicznego, a przesłanie wyników badania nastąpi automatycznie na platformę telemedyczną.

Rozwiązaniem innowacyjnym jest także zapewnienie integralności z innymi urządzeniami mierzącymi między innymi masę ciała, ciśnienie krwi, poziom cukru, czy saturację krwi. Realizacja projektu pozwoli na znaczne ułatwienie obsługi infrastruktury telemedycznej przez pacjentów oraz stwarza nowe możliwości monitorowania ich stanu zdrowia.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę Kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego

W ramach spółki Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o., należącej do Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska, prowadzona jest w Warszawie przychodnia kardiologiczna dla dzieci i dorosłych.

Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek: spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.