Telemedycyna Polska: wzrost przychodów i liczby klientów

0
838


Grupa kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. zanotowała wzrost przychodów w III kwartale 2012 roku o 46,7% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011. Skonsolidowane przychody Grupy wzniosły w tym okresie 1 456,3 tys. zł. Największy udział w strukturze przychodów miały usługi świadczone dla pacjentów indywidualnych, które odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży w kwocie 903,2 tys. zł.

Przychody z tytułu sprzedaży tych usług wzrosły w analizowanym okresie o 53,9% w stosunku do roku 2011, a ich udział w strukturze przychodów Grupy w III kwartale 2012 roku wyniósł 62,0%.

Usługi, w ramach których płatnikami były podmioty medyczne, odpowiadały w III kwartale 2012 r. za 15,7% ogółu przychodów Grupy, generując obrót na poziomie 228,7 tys. zł. Udział podmiotów medycznych w strukturze przychodów Grupy na przestrzeni kolejnych kwartałów systematycznie rósł. W III kwartale 2012 roku  Grupa osiągnęła wzrost przychodów o 131,0% w stosunku do roku 2011 w zakresie usług świadczonych w tym segmencie.

NZOZ Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon, należąca do spółki zależnej CNK Kardiofon Sp. z o. o., wygenerowała w III kwartale 2012 roku 104,7 tys. zł przychodów. Udział tych przychodów w strukturze Grupy Kapitałowej wyniósł w III kwartale 2012 roku 7,2%.

– Rynek usług telemedycznych, w tym szczególnie w obszarze telekardiologii, ma duży potencjał, czego dowodem jest coraz większe zainteresowanie usługami Grupy – podkreśla Ireneusz Plaza, Prezes Zarządu Telemedycyny Polskiej S.A. – Pozytywny odbiór oferowanych usług wsparty intensywnymi działaniami sprzedażowymi, rozwój struktur organizacyjnych Grupy, a także ciągłe doskonalenie komunikacji marketingowej, przekładają się na dynamiczny wzrost liczby klientów w kolejnych kwartałach. Ciągle rynek ten wymaga jednak działań profilaktyczno-edukacyjnych – dodaje Prezes Zarządu telemedycznej Spółki.

Na początku września 2012 Telemedycyna Polska S.A. wprowadziła nową usługę Kardiotest – nieinwazyjne badanie diagnostyczne określające ryzyko zachorowania na choroby serca opracowane na bazie czynników ryzyka i tablicy SCORE przygotowanej przez ekspertów z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Spółka prowadzi także intensywne prace nad rozwojem i wprowadzeniem kolejnej usługi: Kardioholter, polegającej na zdalnej diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Kontynuuje też ogólnopolski program profilaktyki kardiologicznej Zadbaj o swoje serce! w ramach którego wszyscy chętni mogą bezpłatnie wykonać badania EKG, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej właściwej diety. 

Telemedycyna Polska S.A. działa w branży telemedycznej obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologiczneg. W 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą w Polsce publiczną spółką telemedyczną.