Telemedycyna Polska: wzrost przychodów w IV kwartale 2012 roku

0
801


Grupa kapitałowa Telemedycyna Polska S.A. zanotowała w IV kwartale 2012 roku wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 39,9 procent. Przychody te osiągnęły wartość 1 657,8 tys. zł.

Największy udział w strukturze przychodów Grupy w IV kwartale 2012 roku miały usługi świadczone dla pacjentów indywidualnych, które odpowiadały za przychody netto ze sprzedaży w kwocie 976,3 tys. zł. Przychody z tytułu tych usług wzrosły w analizowanym okresie o 41,2 procent w stosunku do ubiegłego roku,  a ich udział w strukturze przychodów Grupy w IV kwartale 2012 roku wyniósł 59,1 procent.

Usługi, których płatnikami były podmioty medyczne, odpowiadały w IV kwartale 2012 roku za 19,5 procent przychodów Grupy, generując obrót na poziomie 322,5 tys. zł. Udział podmiotów medycznych w strukturze przychodów Grupy na przestrzeni kolejnych kwartałów systematycznie rósł. W IV kwartale 2012 roku  Grupa osiągnęła wzrost przychodów z usług w tym segmencie o 189,4 procent.

NZOZ Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon, należąca do spółki zależnej CNK Kardiofon Sp. z o. o., wygenerowała w IV kwartale 2012 roku 123,4 tys. zł przychodów.
– Rekordowo wysokie przychody w IV kwartale minionego roku dowodzą dużego potencjału rynku usług telemedycznych, w tym szczególnie w obszarze telekardiologii – podkreśla Ireneusz Plaza, prezes zarządu Telemedycyny Polskiej S.A. – Intensyfikacja działań dystrybucyjnych skierowanych do klientów indywidualnych i podmiotów leczniczych, skutkująca zwielokrotnieniem liczby obsługiwanych klientów, dowodzi dużego zainteresowania rynku usługami Grupy i pozwala na budowę wartości dla akcjonariuszy spółki –  dodaje Prezes Zarządu spółki.

W IV kwartale 2012 roku spółka kontynuowała wdrożenia w kolejnych palcówkach leczniczych wprowadzonej na początku września 2012 usługi Kardiotest – nieinwazyjnego badania diagnostycznego, określającego ryzyko zachorowania na choroby serca, opracowanego na bazie czynników ryzyka i tablicy SCORE przygotowanej przez ekspertów z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  Dzięki badaniu Kardiotest można odpowiednio szybko wdrożyć leczenie, ograniczając ryzyko groźnych powikłań związanych z chorobami serca prowadzącymi często do przedwczesnego zgonu.

Telemedycyna Polska S.A. w IV kwartale 2012 r. prowadziła działania mające na celu poszerzenie współpracy z podmiotami medycznymi. W związku z tym prowadzone były między innymi intensywne prace nad rozwojem i wprowadzeniem kolejnej usługi polegającej na zdalnej diagnostyce zaburzeń rytmu serca, która pozwoli na rejestrację arytmii poprzez kilkudniową obserwację.

Spółka kontynuuje też ogólnopolski program profilaktyki kardiologicznej Zadbaj o swoje serce!, w ramach którego wszyscy chętni mogą bezpłatnie wykonać badania EKG, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, obliczyć wskaźnik BMI, skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą oraz zasięgnąć porady dotyczącej właściwej diety.


Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologiczneg. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska składa się z dwóch spółek. Spółki dominującej Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach oraz przejętej w listopadzie 2010 roku spółki zależnej Centrum Nadzoru Kardiologicznego Kardiofon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.