Wymagania dla uzdrowisk obowiązkowe za 3 lata

0
818

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmienia termin obowiązkowego dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do określonych wymogów z 31 grudnia 2018 na 31 grudnia 2021 roku. Z uzasadnienia do projektu wynika, że ma to umożliwić właścicielom tych obiektów zakończenie działań przystosowawczych  przy możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich, dostępnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt dokonuje nowelizacji § 7 pkt 15 rozporządzenia w sprawie wymagań, regulującego wysokość dopuszczalnych strat składników gazowych wód leczniczych w układzie instalacji. Obecne brzmienie przepisu szczegółowo precyzuje graniczne wartości dopuszczalnych strat w podziale na wody siarczkowe, radoczynne, termalne i szczawy. Mając na uwadze, że wody lecznicze są również zdefiniowane w treści art. 5 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), gdzie przyjęto odmienne wartości stężeń dla wód, które w myśl ustawy są uznane za wody lecznicze, wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość strat w instalacji nie powinna przekraczać wartości, powodujących zmianę właściwości fizykochemicznych, określonych w wydanym dla wody świadectwie potwierdzającym jej właściwości lecznicze.

Ma to na celu zapewnienie jednolitości funkcjonujących w systemie prawnym rozwiązań w omawianej kwestii. Ponadto treść przepisu nie definiuje wód leczniczych pod względem stopnia stężenia substancji gazowych, w związku z czym nie zachodzi konieczność uszczegóławiania w jego treści poziomu dopuszczalnych strat.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że jest to wystarczające dla zapewnienia prawidłowej realizacji świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu wód leczniczych i że nakłada na świadczeniodawcę obowiązek utrzymywania w surowcu leczniczym, wykorzystywanym do zabiegów, stężenia gazu, gwarantującego zachowanie parametrów wody wskazanych w świadectwie, świadczących o posiadaniu przez ten surowiec właściwości leczniczych.

Dokonane w treści § 14 i § 15 zmiany, korygują wymaganą głębokość basenu, przez wprowadzenie granicznych głębokości napełnienia wodą niecki, w zależności od wieku i wzrostu osób kwalifikowanych do korzystania z kąpieli. Zrezygnowano również ze szczegółowego, niepraktycznego w stosowaniu określania metrażu lustra wody w basenie, jaki powinien przypadać na jedną osobę, na rzecz ogólnego wskazania, że powierzchnia ta powinna umożliwiać właściwe wykonywanie zabiegów i prowadzenie rehabilitacji. W przepisie regulującym wymagania dla rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego zniesiono obowiązek wypełniania  go wodą spełniającą wymagania jakościowe dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na rzecz wody, która spełnia wymagania sanitarne i jakościowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotychczasowy wymóg w sposób nieuzasadniony zbyt rygorystycznie normował wymagania dla wody w rehabilitacyjnym basenie uzdrowiskowym, w związku z czym konieczna była jego korekta o proponowane brzmienie, zapewniające właściwą realizację świadczeń
w przedmiotowym urządzeniu lecznictwa uzdrowiskowego – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać do 19  października 2018 roku.