Trwają prace nad nowymi ustawami

0
862


W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowymi projektami ustaw. W trakcie jest opracowywanie założeń ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta oraz o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zmiany będą dotyczyły także ustawy o konsultantach krajowych oraz o szpitalach klinicznych.

W ramach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta rozważane są zmiany w zakresie działania komisji odszkodowawczych, zmiany dotyczące wzorów wybranych dokumentów medycznych, postępowania z dokumentacją medyczną po zakończeniu działalności leczniczej oraz zasad udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej.
– W zakresie zmian dotyczących odszkodowań za zdarzenia medyczne jesteśmy w sporze z Rzecznikiem praw pacjenta, który postuluje rozszerzenie tych zdarzeń także na procedury z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej – mówił Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas odbywającego się 25 i 26 kwietnia 2013 roku Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Nowe przepisy będą także dotyczyły zasad outsourcingu dokumentacji elektronicznej oraz wymagań dla podmiotów zewnętrznych przechowujących dokumentację medyczną.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia będzie dotyczyła dostosowania katalogu danych przetwarzanych w systemie do wymagań projektu P1, przede wszystkim wynikających z konieczności bieżącego przetwarzania danych w rejestrze PESEL, informacji o uprawnieniach pacjenta EWUŚ, numerów identyfikacyjnych płatników Nowe przepisy będą także przewidywały upoważnienie organów rentowych do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej w przypadku prowadzenia postępowania w zakresie orzecznictwa lekarskiego, rozszerzenie zakresu przetwarzania danych o informacje dotyczące ustawicznego doskonalenia zawodowego pracowników medycznych. Dane medyczne będą przetwarzane w systemie od dnia wejścia w życie ustawy, a nie od 1 marca 2014 roku.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia będzie miała także wpływ na inne przepisy prawne. Na przykład w ustawie o prawach pacjenta konieczne będzie dodania zapisu dotyczącego możliwości dostępu do dokumentacji medycznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zasady, że elektroniczną dokumentację medyczną po podmiotach zaprzestających udzielania świadczeń przejmie System Informacji Medycznej. Natomiast w ustawie Prawo farmaceutyczne konieczne jest dostosowanie przepisów w zakresie stosowania e-recepty oraz umożliwienie przekazywania danych przez apteki do Systemu Informacji Medycznej.

W ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zmiany muszą dotyczyć wprowadzenia w porządek prawny telemedycyny oraz zapisów umożliwiających posługiwanie się e-receptą i obligujących do pełnej (z wyjątkami) elektronizacji recept. W ustawie o refundacji leków oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych konieczne jest wprowadzenie zapisów umożliwiających stosowanie e-recepty, telemedycyny oraz przekazywana informacji o listach oczekujących do SIM.

Zmiany są także wprowadzane w ustawie o konsultantach w ochronie zdrowia.
– Sprecyzowania wymaga określenie wymagań dla kandydatów na konsultantów, podobnie jak dla osób sprawujących funkcje publiczne – wyjaśniał podczas spotkania dyrektor Warczyński.
Wzmocnieniu ma ulec rola konsultanta krajowego, który ma ściślej współpracować z zespołem konsultantów wojewódzkich. Procedura wyboru konsultanta ma być uproszczona i skrócona, wprowadzone mają być także przepisy zwiększające jawność, przejrzystość i bezstronność działań konsultanta. Obecnie konsultanci są często powiązani z firmami czy placówkami medycznymi.
– Zdajemy sobie sprawę, że po wprowadzeniu nowych przepisów może być trudno znaleźć konsultantów spełniających podane wymagania – mówił dyrektor Warczyński.

W planach jest także ustawa o systemie zdrowia publicznego, której kolejna wersja robocza powstaje, jednak nie ma na razie informacji, co będzie zawierać.