Trzecia edycja konkursu „Innowacje dla Zdrowia”

Autor: Medycyna Prywatna
14 grudnia 2014

Stowarzyszenie Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia zaprasza zainteresowane instytucje, placówki, firmy i stowarzyszenia do udziału w trzeciej już edycji konkursu „Innowacje dla zdrowia”. Celem konkursu jest promowanie innowacyjności w ochronie zdrowia w Polsce.

Organizatorzy zapraszają autorów innowacyjnych koncepcji, działań i produktów, a także instytucje implementujące nowoczesne technologie medyczne na polskim rynku.

Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:
– edukacja i aktywizacja pacjentów,
– profilaktyka,
– zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej,
– innowacyjne leki,
– innowacyjne technologie medyczne,
– rehabilitacja.

W konkursie mogą brać udział innowacje wprowadzone na polski rynek między styczniem 2012 i wrześniem 2014 roku włącznie. Zgłoszenia w formie wypełnionego i podpisanego formularza należy przesyłać do 31 grudnia.2014 roku na adres:

Konkurs Innowacje dla Zdrowia 2014
Skrytka Pocztowa 257
ul. Targowa 73
00-987 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu, a także kryteria, jakimi będzie się kierować jury podczas wyłaniania laureatów dostępne są na stronie internetowej www.gruparobocza.org/konkurs


Konkurs organizuje zarejestrowane w 2014 roku stowarzyszenie, które kontynuuje pracę działającej nieformalnie od 2007 roku Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia.

W swej dotychczasowej pracy na temat sposobów zwiększania dostępu do innowacji na rzecz zdrowia Grupa zajmowała się przede wszystkim diagnozowaniem ograniczeń w dostępie. Podjęto badania i analizy zwieńczone przygotowaniem dwóch raportów, zorganizowano szereg konferencji eksperckich i prasowych oraz konkurs na najbardziej innowacyjną instytucję w ochronie zdrowia.
 

Inne artykuły

Lekarz POZ oraz specjalista wydadzą orzeczenie dla sportowca

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 20.01.2019

Zgodnie projektem rozporządzenia ministra zdrowia orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu będzie mógł wydawać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalista sprawujący stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą.

Przepisy dotyczą orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Uzasadnienie do projektu mówi, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawując bieżącą opiekę nad dzieckiem, zarówno profilaktyczną (badania przesiewowe, bilanse zdrowia), jak i leczniczą oraz dysponując jego dokumentacją medyczną, posiada bardzo szeroką i wszechstronną wiedzę o pacjencie, jego stanie zdrowia, chorobach przewlekłych, doznanych urazach itp.

Argumentem za wprowadzoną zmianą jest także to, że w ramach realizacji porad patronażowych i badań bilansowych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dokonuje kwalifikacji ucznia do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

Podobnie jest w przypadku osoby przewlekle chorej, która pozostaje pod stałą opieką lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny, podlega regularnym badaniom i wizytom kontrolnym. Sprawowanie stałej opieki oraz możliwość wykonania niezbędnych do wydania orzeczenia badań w wielu przypadkach umożliwia dokonanie oceny stanu zdrowia pacjenta i jego zdolności do uprawiania danego sportu – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Czytaj także: Będzie mniej obowiązkowych badań dla sportowców>>>

Jednocześnie z uwagi na dużą różnorodność dyscyplin sportowych oraz związanych z tym obciążeń dla organizmu (częstotliwość treningów i zawodów, rodzaj wysiłku fizycznego itp.) rozporządzenie przewiduje wybór sposobu postępowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego trafia osoba ubiegająca się o orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.

Lekarz ten może we własnym zakresie przeprowadzić badania (skierować na konsultacje specjalistyczne) i na podstawie ich wyników wydać orzeczenie. Jeśli jednak stwierdzi, że zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres podstawowej opieki zdrowotnej albo wymaga tego dokonanie prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu, kieruje pacjenta do lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, lub – w przypadku osób niepełnosprawnych – do lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

O takim skierowaniu lekarz może zdecydować zarówno na etapie badania wstępnego, jak i okresowego czy kontrolnego. W przypadku gdy badania wstępne wykonywał lekarz specjalista (na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), badanie okresowe mogłoby być kontynuowane u tego lekarza bez odrębnego skierowania.

Lekarz sprawujący stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą mógłby przeprowadzić badania i wydać orzeczenie w ramach sprawowanej opieki (bez odrębnego skierowania), jeśli posiadana dokumentacja medyczna oraz informacje o stanie zdrowia pozwalają na dokonanie prawidłowej oceny zdolności do uprawiania danego sportu.

Autorzy projektu wyjaśniają, że proponowane rozwiązanie zwiększy dostępność do sportu dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje poradni medycyny sportowej, ale też zapewni bezpieczne jego uprawianie, gdyż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uznając, że w konkretnym przypadku do wydania orzeczenia niezbędna jest wiedza i doświadczenie lekarza specjalisty, ma możliwość wydania skierowania do poradni medycyny sportowej.

Również lekarz specjalista sprawujący stałą opiekę nad osobą przewlekle chorą mógłby wydać takie orzeczenie w ramach sprawowanej opieki, jeżeli posiadana dokumentacja medyczna oraz informacje o stanie zdrowia są wystarczające do dokonania prawidłowej oceny zdolności do uprawiania danego sportu.

W przeciwnym razie właściwy do wydania orzeczenia będzie lekarz specjalista w  dziedzinie medycyny sportowej, lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Uwagi do rozporządzenia można przekazywać do 31 stycznia 2019 roku.

Link do rozporządzenia.

Przeczytaj teraz

Polmed: umowy na świadczenia medyczne z PGNiG

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.01.2018


Spółka Polmed, prowadząca sieć placówek ambulatoryjnych, zawarła umowy dotyczące świadczeń medycznych dla centrali oraz dwóch oddziałów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wartość wszystkich umów wynosi 6 610 tys. zł.

Polmed zawarł umowy jako lider konsorcjum, w skład którego wchodzi także Petra Medica z Warszawy.

Wartość umowy zawartej z centralą spółki PGNiG wynosi 1 879 416 zł, umowa z oddziałem geologii i eksploatacji w Warszawie PGNiG ma wartość 1 218 888 zł, a umowa z oddziałem PGNiG  w Sanoku – 3 511 728 zł.

Umowy zostały zawarte na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Przedmiotem umów jest świadczenie kompleksowych usług medycznych na rzecz pracowników PGNiG oraz usług z zakresu medycyny pracy. Umowy te określają także ofertę dotyczącą abonamentów na usługi medyczne oraz na usługi stomatologiczne dla pracowników PGNiG i członków ich rodzin.

Zarząd Polmed S.A. szacuje wartość łączną wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów za cały okres ich obowiązywania na kwotę 6.610 tys. zł czyli na sumę maksymalnych wartości zobowiązań dla każdej z umów. Powyższe szacunki obejmują również przychody z tytułu usług dodatkowych w postaci abonamentów.

Polmed S.A. prowadzi centra medyczne zlokalizowane w 13 miejscowościach. Placówki Polmed działają między innymi w Trójmieście, Starogardzie Gdańskim, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu czy w Warszawie. Świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, stomatologii oraz diagnostyki. Oferują też wizyty domowe oraz medycynę pracy.

W roku 2016 skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży miały wartość 92 054 tys. zł i były wyższe o 26 procent w stosunku do przychodów z roku 2015.

Przeczytaj teraz

Forum Ochrony Zdrowia: poszukiwanie metod zwiększania skuteczności

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.08.2013


Andrzej Mądrala, Pracodawcy RP
Przewodniczący Rady Programowej Forum

IV Forum Ochrony Zdrowia, odbywające się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, odbędzie się w okresie szczególnym dla gospodarki zdrowotnej kraju. W dynamicznym otoczeniu społecznym i gospodarczym sprostanie konstytucyjnym zadaniom państwa w zakresie ochrony zdrowia wymaga zmiany paradygmatu tworzącego fundament bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia, nawet dla najbogatszych państw, staje się coraz większym wyzwaniem. Konieczne jest poszukiwanie innowacyjnych metod zwiększenia skuteczności działania systemu, gdyż wzrost potrzeb zdrowotnych postępuje tu szybciej niż wzrost możliwości ich zaspakajania. Ochrona zdrowia powinna być traktowana jako jeden z priorytetowych działów gospodarki narodowej. Niezbędna jest również partycypacja obywateli w dbałość o zdrowie swoje i zdrowie najbliższych.

Dyskusje w trakcie IV Forum Ochrony Zdrowia będą podejmować tematy fundamentalne, takie jak koordynowana opieka zdrowotna, całościowa polityka senioralna, priorytety w obszarze polityki lekowej, innowacyjne technologie medyczne i metodologie ich stosowania.

Dużo miejsca poświęcimy zdrowiu na tle rozwoju gospodarczego, jego interdyscyplinarnemu charakterowi, rozwarstwieniu społeczeństwa i chorobom cywilizacyjnym, z którymi zmaga się prawie 30 procent społeczeństwa. Ważkim obszarem dyskusji będzie kwestia kosztów leczenia, a w szczególności kosztów pośrednich. Podejmiemy również temat konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa w odniesieniu do systemu ochrony zdrowia. Dyskusja skupi się także na tym, jaki potencjał działań stoi za prywatnymi przedsiębiorstwami ochrony zdrowia stymulującymi wzrost gospodarczy regionu i jakie warunki powinno tworzyć państwo dla zrównoważonego rozwoju tych inwestycji.

W dyskusji wezmą udział zaproszeni goście, a wśród nich Lech Wałęsa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prof. Richard G. Wilkinson, światowy autorytet w zakresie wpływu rozwarstwieniu społecznego na zdrowie obywateli i społecznych determinant zdrowia.

Organizatorem kolejnego XXIII Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie, natomiast Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej mają zaszczyt być partnerem IV Forum Ochrony Zdrowia. Prezydent Andrzej Malinowski weźmie udział w panelu poświęconym zdrowemu starzeniu się naszego społeczeństwa, a eksperci naszej organizacji reprezentujący Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych będą uczestnikami dyskusji plenarnej podczas sesji tematycznych dedykowanych poszczególnym zagadnieniom.

Przeczytaj teraz