Jednolity tekst rozporządzenia o dziecięcych centrach urazowych

0
444

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało obwieszczenie ministra zdrowia zawierające jednolity tekst rozporządzenia z 25 stycznia 2016 roku w sprawie centrum urazowego dla dzieci. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania organizacyjne takiej jednostki.

Wymaganie te dotyczą minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, minimalnych zasobów kadrowych zespołu urazowego dziecięcego, kryteriów kwalifikacji osoby do ukończenia 18. roku życia będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci oraz sposobu postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym.

Z rozporządzenie wynika, że centrum urazowe dla dzieci zapewnia dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, umożliwiających całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych, bez konieczności przewożenia pacjenta specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego. Dotyczy to badań RTG, USG, USG – Doppler, echokardiografii, tomografii komputerowej (spiralnej, wielorzędowej),diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej, oraz rezonansu magnetycznego.

Centrum musi posiadać sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do wykonywania przyłóżkowej i całodobowej endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czyli gastroskop, kolonoskop, bronchoskop oraz cystoskop.

W skład zespołu urazowego dziecięcego wchodzą co najmniej lekarz szpitalnego oddziału ratunkowego będący lekarzem systemu, lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w leczeniu pacjenta urazowego dziecięcego, w szczególności chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz neurochirurgii oraz lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.