Ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie opieki psychiatrycznej

0
655

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadza szereg zmian w części normatywnej oraz w załącznikach. Zmiany dotyczą między innymi dodatkowych definicji specjalistów, a także uszczegółowienia i uporządkowania wielu zapisów.

Dodano opiekę pielęgniarską do przepisów dotyczących zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w świadczeniach realizowanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych (dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży) i warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych albo leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji).

Przepis wprowadza porządek interpretacyjny z uwagi na usunięcie powielenia tożsamych świadczeń gwarantowanych w poszczególnych liczbach porządkowych w dotychczasowym rozporządzeniu. Zmiana jest wprowadzona w celu uporządkowania świadczeń i ujednolicenia przepisów.

Poza tym w świadczeniach psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia w celu wypełnienia ustawowego obowiązku w stosunku do sprawcy przyjętego do zakładu, dokonano zmiany przepisu w odniesieniu do personelu przez dodanie specjalisty psychoterapii uzależnień, lub uznanie kompetencji specjalisty psychoterapii uzależnień w przypadku posiadania ich przez istniejący personel, zapewniając przez to kompleksowy proces leczenia. Z wnioskiem o zmianę wystąpił Rzecznik Praw Pacjenta. Wskazał, że zgodnie a art. 93a § 1 Kodeksu karnego środkiem zabezpieczającym jest także pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Środek ten stosowany jest w przypadkach, gdy jest to konieczne. Cel stosowania wskazanego środka zabezpieczającego określony został w art. 202 KKW i wskazuje, że sprawcę, wobec którego wykonywany jest środek zabezpieczający, obejmuje się odpowiednim postępowaniem leczniczym, psychoterapeutycznym, rehabilitacyjnym lub resocjalizacyjnym, a jego celem jest poprawa stanu zdrowia i zachowania w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie w społeczeństwie w sposób niestwarzający zagrożenia porządku prawnego, a w przypadku sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym – również dalsze leczenie w warunkach poza tym zakładem.

Rzecznik wskazał, że u znacznej części pacjentów internowanych diagnozowane jest uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających. Obecnie znaczna część pacjentów pozbawiona jest możliwości skutecznej terapii, co może wpływać na przedłużenie stosowania środka zabezpieczającego. Stanowisko poszerzenia katalogu personelu niezbędnego do realizacji świadczeń podziela Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii.

W odniesieniu do świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży odstąpiono od określania etatu przeliczeniowego lekarzy psychiatrów na łóżka lub miejsca i pozostawiono równoważnik etatu psychiatry dziecięcego bez względu na liczbę łóżek czy miejsc w oddziale, wskazując przez to, że kwestie organizacji pracy, w tym również zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorcy, należy do kompetencji kierownika podmiotu leczniczego.

W opisie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży zniesiono wymogi dotyczące czasu pracy personelu w brzmieniu ,,1) lekarz udziela świadczeń w wymiarze nie mniejszym niż 3/4 czasu pracy poradni tygodniowo; 2) psycholog udziela świadczeń w wymiarze nie mniejszym niż 1/3 czasu pracy poradni tygodniowo”. Zmiana ta ma na celu uelastycznienie procesu realizacji świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, z jednoczesnym zachowaniem obowiązku realizacji świadczeń na zasadach określonych w warunkach.

W odniesieniu do sesji psychoterapii grupowej w warunkach realizacji świadczenia, w części dotyczącej personelu realizującego świadczenie w definicji ,,instruktora terapii uzależnień”, dookreślono że posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. Zmiana ta ma na celu uznanie kompetencji posiadanych u osób prowadzących lub ubiegających się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty lub specjalisty psychoterapii uzależnień posiadanych kompetencji instruktora terapii uzależnień. Zmiana ma na celu optymalne wykorzystanie kompetencji personelu zatrudnionego w danym podmiocie. Dotychczas wymagano osobnych etatów dla specjalisty oraz instruktora. Zatrudnienie dwóch osób nie zawsze jest uzasadnione.

 

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 lipca 2018 roku.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 11 kwietnia 2018 roku.