Ustawa o podziale NFZ: założenia do projektu

Autor:
28 kwietnia 2013

Ustawa o instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego, zwana ustawą o podziale NFZ, jest obecnie w fazie powstawania założeń do projektu. Dopiero po przejściu konsultacji wewnętrznych trafi do konsultacji społecznych. Cały proces legislacji, już po ogłoszeniu projektu, może trwać nawet 12 miesięcy.

- Założenia do projektu ustawy są w dalszym ciągu w resorcie zdrowia. Nie wiadomo kiedy trafią do konsultacji społecznych – poinformował Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas odbywającego się 25 i 26 kwietnia 2013 roku Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Nowe przepisy zakładają podział Narodowego Funduszu Zdrowia na 16 samodzielnych wojewódzkich funduszy, które staną się państwowymi osobami prawnymi, które będą miały także możliwość łączenia się. Fundusze te będą miały obowiązek uwzględniania w planowaniu zabezpieczenia świadczeń analizy potrzeb zdrowotnych. W składzie rad nadzorczych funduszy, które będą liczyły 9 lub 7 osób (w zależności od liczby populacji na danym terenie), znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (4 osoby), wojewody (1 osoba), sejmiku województwa (2 osoby) oraz konwentu powiatów (2 osoby, ale tylko w przypadku 9-osobowego składu rady). Osoby reprezentujące Ministerstwo Zdrowia nie będą musiały być pracownikami tej instytucji, będą mogły być jedynie wskazane przez ministra.

Wojewódzkie fundusze będą odpowiedzialne za regionalny plan zakupów świadczeń zdrowotnych sporządzany na podstawie wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy te będą natomiast tworzone przez Rady ds. Wyceny Potrzeb Zdrowotnych powoływane przez wojewodów.

Zlikwidowana centrala NFZ zostanie przekształcona w Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, który będzie centralnym organem administracji rządowej. Urząd będzie finansowany z budżetu centralnego, podobnie jak takie instytucje jak NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Prawa Dziecka. Prezesa Urzędu będzie powoływał minister zdrowia.

Do zadań Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie należał nadzór nad finasowaniem i realizacją świadczeń, nadzór nad wojewódzkimi funduszami, taryfikacja świadczeń, ocena technologii medycznych (zadania przejęte po planowanej do likwidacji AOTM), akredytacja świadczeniodawców (po likwidacji CMJ) oraz monitorowanie jakości. O akredytację będą się mogły starać te podmioty, które świadczą usługi finansowanie przez NFZ oraz te, które będą miały zamiar starać się o kontrakt.

Podział środków finansowych na poszczególne województwa będzie się odbywał według dotychczasowego algorytmu. Urząd będzie sporządzał prognozy przychodów ze składek i prowadził centralny wykaz ubezpieczonych. W zakresie nadzoru nad funduszami wojewódzkimi Urząd będzie wydawał wiążące wytyczne i zalecenia w zakresie szczegółowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Będzie się przy tym stosował do zapisów konstytucji o równym dostępie doświadczeń finansowanych ze środków publicznych, co będzie wykluczało konkurencję oddziałów.

Taryfikacja świadczeń będzie dotyczyła produktów kontraktowych, na przykład jednorodnych grup pacjentów. Prawdopodobnie będzie ona mogła być różnicowana na poziomie poszczególnych funduszy wojewódzkich, ale czy tak będzie na pewno, okaże się, gdy powstanie ostateczna wersja projektu ustawy.

Urząd będzie dokonywał także oceny technologii medycznych i opracowywał propozycje rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczeń jako świadczeń gwarantowanych. Będzie opracowywał propozycje określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych. Kompetencje wydawania rekomendacji na podstawie propozycji przedstawione przez prezesa Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych zostaną przejęte przez Radę ds. Przejrzystości, która będzie działała przy ministrze zdrowia (obecnie działa przy AOTM). Decyzję, tak jak obecnie, będzie podejmował minister zdrowia.

W ramach monitorowania świadczeń Urząd będzie analizował funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach umowy z NFZ, będzie opracowywał metodologię i wskaźniki służące do oceny jakości świadczeń oraz opracowywał i prowadził bazy danych o jakości świadczeń.

Utworzony zostanie Fundusz Rezerwowy Ubezpieczenia Zdrowotnego. Będzie to państwowy fundusz celowy tworzony z odpisu 1 procenta miesięcznych przychodów ze składek oraz ze środków z kar nakładanych na podstawie umowy o refundacji. Fundusz tworzony będzie w celu ewentualnego pokrywania różnic między planowanymi a zrealizowanymi przychodami oraz w celu finansowania inwestycji podnoszących efektywność systemu takich jak np. jednolity system informatyczny.

Prezes Urzędu wraz z prezesami wojewódzkich narodowych funduszy zdrowia oraz ministrem zdrowia jako przewodniczącym utworzą Radę Ubezpieczenia Zdrowotnego, której zadaniem będzie monitorowanie sytuacji zdrowotnej i dostępności do świadczeń, monitorowanie kondycji finansowej systemu, opiniowanie priorytetów zdrowotnych określanych przez Ministerstwo Zdrowia i propozycji w zakresie taryfikacji świadczeń oraz inicjowanie zmian w systemie ubezpieczenia zdrowotnego i decydowanie o uruchomieniu środków z Funduszu Rezerwowego.

Ocena potrzeb zdrowotnych w poszczególnych regionach będzie się odbywała za pomocą wojewódzkich map potrzeb oceny potrzeb, które będą przedstawiały potrzeby zdrowotne z uwzględnieniem zróżnicowania występującego na poziomie powiatów oraz będą wykorzystane w procesie kontraktowania przez oddziały, będą także podstawą tworzenia regionalnych planów zakupu świadczeń. Rady ds. oceny potrzeb zdrowotnych będą powoływane przez wojewodów. Będą się składały z sześciu osób, przedstawicieli: wojewody, wojewódzkiego NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, kierownika wojewódzkiego urzędu statystycznego, marszałka województwa oraz konwentu powiatów województwa.

Wojewoda będzie wydawał opinię o celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz tworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Opinia będzie wydawana po uzyskaniu stanowiska wojewódzkiego funduszu. Wojewoda będzie zobowiązany przy jej wydawaniu do uwzględniania wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Opinia nie będzie wiążąca dla inwestorów, ale będzie wiążąca dla Funduszu, gdyż warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy z WNFZ będzie posiadanie pozytywnej opinii.

Szczegółowe zasady i warunki kontraktowania będzie określał prezes WNFZ, ale ogólne warunki umów będzie określał minister zdrowia. Definicje i sposoby ustalania kryteriów ocen również będzie określał minister zdrowia, a wiążące decyzje i zalecenia w sprawie ujednolicenia będzie określał prezes UUZ. Również prezes UUZ będzie określał taryfikację świadczeń. Natomiast w kompetencji prezesa UUZ oraz ministra zdrowia będzie „koszyk” świadczeń.

Wprowadzona zostanie także możliwość ubiegania się o zawarcie umowy przez konsorcja zrzeszające świadczeniodawców udzielających świadczeń w różnych zakresach (opieka skoordynowana) a także zasada wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, obok wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej POZ.

Wśród uwag zgłaszanych do założeń ustawy przez środowisko prywatnych przedsiębiorców działających na rynku medycznym znalazły się przede wszystkim te dotyczące nieuwzględnienia prywatnych podmiotów w składzie nowych instytucji NFZ.
- W radach funduszy nie będą reprezentowani także przedstawiciele na przykład MON czy MSW, mimo że te instytucje również prowadzą placówki medyczne – wyjaśniał dyrektor Warczyński. – Spodziewamy się negatywnych opinii ze strony różnych środowisk, ale każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania.

Prywatni przedsiębiorcy obawiają się także, że publiczne szpitale będą tworzyły konsorcja, których oferta będzie konkurencyjna wobec wielu prywatnych jednostek.


Ustawa o instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego, zwana ustawą o podziale NFZ, jest obecnie w fazie powstawania założeń do projektu. Dopiero po przejściu konsultacji wewnętrznych trafi do konsultacji społecznych. Cały proces legislacji, już po ogłoszeniu projektu, może trwać nawet 12 miesięcy.

– Założenia do projektu ustawy są w dalszym ciągu w resorcie zdrowia. Nie wiadomo kiedy trafią do konsultacji społecznych – poinformował Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas odbywającego się 25 i 26 kwietnia 2013 roku Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Nowe przepisy zakładają podział Narodowego Funduszu Zdrowia na 16 samodzielnych wojewódzkich funduszy, które staną się państwowymi osobami prawnymi, które będą miały także możliwość łączenia się. Fundusze te będą miały obowiązek uwzględniania w planowaniu zabezpieczenia świadczeń analizy potrzeb zdrowotnych. W składzie rad nadzorczych funduszy, które będą liczyły 9 lub 7 osób (w zależności od liczby populacji na danym terenie), znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (4 osoby), wojewody (1 osoba), sejmiku województwa (2 osoby) oraz konwentu powiatów (2 osoby, ale tylko w przypadku 9-osobowego składu rady). Osoby reprezentujące Ministerstwo Zdrowia nie będą musiały być pracownikami tej instytucji, będą mogły być jedynie wskazane przez ministra.

Wojewódzkie fundusze będą odpowiedzialne za regionalny plan zakupów świadczeń zdrowotnych sporządzany na podstawie wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy te będą natomiast tworzone przez Rady ds. Wyceny Potrzeb Zdrowotnych powoływane przez wojewodów.

Zlikwidowana centrala NFZ zostanie przekształcona w Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, który będzie centralnym organem administracji rządowej. Urząd będzie finansowany z budżetu centralnego, podobnie jak takie instytucje jak NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Prawa Dziecka. Prezesa Urzędu będzie powoływał minister zdrowia.

Do zadań Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie należał nadzór nad finasowaniem i realizacją świadczeń, nadzór nad wojewódzkimi funduszami, taryfikacja świadczeń, ocena technologii medycznych (zadania przejęte po planowanej do likwidacji AOTM), akredytacja świadczeniodawców (po likwidacji CMJ) oraz monitorowanie jakości. O akredytację będą się mogły starać te podmioty, które świadczą usługi finansowanie przez NFZ oraz te, które będą miały zamiar starać się o kontrakt.

Podział środków finansowych na poszczególne województwa będzie się odbywał według dotychczasowego algorytmu. Urząd będzie sporządzał prognozy przychodów ze składek i prowadził centralny wykaz ubezpieczonych. W zakresie nadzoru nad funduszami wojewódzkimi Urząd będzie wydawał wiążące wytyczne i zalecenia w zakresie szczegółowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Będzie się przy tym stosował do zapisów konstytucji o równym dostępie doświadczeń finansowanych ze środków publicznych, co będzie wykluczało konkurencję oddziałów.

Taryfikacja świadczeń będzie dotyczyła produktów kontraktowych, na przykład jednorodnych grup pacjentów. Prawdopodobnie będzie ona mogła być różnicowana na poziomie poszczególnych funduszy wojewódzkich, ale czy tak będzie na pewno, okaże się, gdy powstanie ostateczna wersja projektu ustawy.

Urząd będzie dokonywał także oceny technologii medycznych i opracowywał propozycje rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczeń jako świadczeń gwarantowanych. Będzie opracowywał propozycje określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych. Kompetencje wydawania rekomendacji na podstawie propozycji przedstawione przez prezesa Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych zostaną przejęte przez Radę ds. Przejrzystości, która będzie działała przy ministrze zdrowia (obecnie działa przy AOTM). Decyzję, tak jak obecnie, będzie podejmował minister zdrowia.

W ramach monitorowania świadczeń Urząd będzie analizował funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach umowy z NFZ, będzie opracowywał metodologię i wskaźniki służące do oceny jakości świadczeń oraz opracowywał i prowadził bazy danych o jakości świadczeń.

Utworzony zostanie Fundusz Rezerwowy Ubezpieczenia Zdrowotnego. Będzie to państwowy fundusz celowy tworzony z odpisu 1 procenta miesięcznych przychodów ze składek oraz ze środków z kar nakładanych na podstawie umowy o refundacji. Fundusz tworzony będzie w celu ewentualnego pokrywania różnic między planowanymi a zrealizowanymi przychodami oraz w celu finansowania inwestycji podnoszących efektywność systemu takich jak np. jednolity system informatyczny.

Prezes Urzędu wraz z prezesami wojewódzkich narodowych funduszy zdrowia oraz ministrem zdrowia jako przewodniczącym utworzą Radę Ubezpieczenia Zdrowotnego, której zadaniem będzie monitorowanie sytuacji zdrowotnej i dostępności do świadczeń, monitorowanie kondycji finansowej systemu, opiniowanie priorytetów zdrowotnych określanych przez Ministerstwo Zdrowia i propozycji w zakresie taryfikacji świadczeń oraz inicjowanie zmian w systemie ubezpieczenia zdrowotnego i decydowanie o uruchomieniu środków z Funduszu Rezerwowego.

Ocena potrzeb zdrowotnych w poszczególnych regionach będzie się odbywała za pomocą wojewódzkich map potrzeb oceny potrzeb, które będą przedstawiały potrzeby zdrowotne z uwzględnieniem zróżnicowania występującego na poziomie powiatów oraz będą wykorzystane w procesie kontraktowania przez oddziały, będą także podstawą tworzenia regionalnych planów zakupu świadczeń. Rady ds. oceny potrzeb zdrowotnych będą powoływane przez wojewodów. Będą się składały z sześciu osób, przedstawicieli: wojewody, wojewódzkiego NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, kierownika wojewódzkiego urzędu statystycznego, marszałka województwa oraz konwentu powiatów województwa.

Wojewoda będzie wydawał opinię o celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz tworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Opinia będzie wydawana po uzyskaniu stanowiska wojewódzkiego funduszu. Wojewoda będzie zobowiązany przy jej wydawaniu do uwzględniania wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Opinia nie będzie wiążąca dla inwestorów, ale będzie wiążąca dla Funduszu, gdyż warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy z WNFZ będzie posiadanie pozytywnej opinii.

Szczegółowe zasady i warunki kontraktowania będzie określał prezes WNFZ, ale ogólne warunki umów będzie określał minister zdrowia. Definicje i sposoby ustalania kryteriów ocen również będzie określał minister zdrowia, a wiążące decyzje i zalecenia w sprawie ujednolicenia będzie określał prezes UUZ. Również prezes UUZ będzie określał taryfikację świadczeń. Natomiast w kompetencji prezesa UUZ oraz ministra zdrowia będzie „koszyk” świadczeń.

Wprowadzona zostanie także możliwość ubiegania się o zawarcie umowy przez konsorcja zrzeszające świadczeniodawców udzielających świadczeń w różnych zakresach (opieka skoordynowana) a także zasada wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, obok wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej POZ.

Wśród uwag zgłaszanych do założeń ustawy przez środowisko prywatnych przedsiębiorców działających na rynku medycznym znalazły się przede wszystkim te dotyczące nieuwzględnienia prywatnych podmiotów w składzie nowych instytucji NFZ.
– W radach funduszy nie będą reprezentowani także przedstawiciele na przykład MON czy MSW, mimo że te instytucje również prowadzą placówki medyczne – wyjaśniał dyrektor Warczyński. – Spodziewamy się negatywnych opinii ze strony różnych środowisk, ale każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania.

Prywatni przedsiębiorcy obawiają się także, że publiczne szpitale będą tworzyły konsorcja, których oferta będzie konkurencyjna wobec wielu prywatnych jednostek.

Inne artykuły

Konferencja inaugurująca 2. edycję ogólnopolskiej kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE już 28 września

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 21.09.2023
 • #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE to ogólnopolska kampania społeczna zainicjowana w 2022 r. przez Centrum Medyczne CMP.
 • Kampania ma na celu zbudowanie świadomości społecznej w kwestii problematyki  nieodwoływanych wizyt lekarskich – (według danych MZ rocznie może ich być nawet kilkanaście milionów). Każda nieodwołana wizyta to stracony zasób, z którego mógłby skorzystać inny pacjent.  Efekt kłopoty z dostępnością do lekarzy i długie kolejki do specjalistów.
 • Druga edycja kampanii rusza już 28 września br., a otworzy ją konferencja z udziałem uczestników i decydentów rynku ochrony zdrowia.

28 września, w dniu startu 2. edycji kampanii #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE, w Centralnym Domu Technologii przy ul. Kruczej 50 w Warszawie, odbędzie się konferencja, w której udział potwierdziło szerokie grono ekspertów z branży medycznej. Akcja #ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE integruje całe środowisko medyczne, a udział w niej biorą najważniejsze państwowe instytucje z obszaru ochrony zdrowia, placówki publiczne i prywatne, w tym szpitale oraz sieci medyczne, a także instytucje naukowe i fundacje propacjenckie. Inicjatywa nagłaśnia problem nieodwoływania przez pacjentów umówionych wizyt lekarskich, ale także niestawiania się na planowych zabiegach. W sytuacji gdy system ochrony zdrowia w Polsce jest nieefektywny, pogłębia to tylko i tak ogromne problemy z dostępnością do leczenia i dodatkowo wydłuża kolejki do lekarzy.

Środowisko medyczne poszuka wspólnych rozwiązań

Podczas wydarzenia organizatorzy i zaproszeni goście – eksperci i praktycy rynkowi reprezentujący organizacje i podmioty medyczne – zastanowią się wspólnie, jak ogromna skala problemu nieodwoływanych wizyt przekłada się na funkcjonowanie placówek medycznych, na codzienną pracę ich personelu oraz dostępność usług medycznych dla pacjentów. Kolejnym wątkiem będzie omówienie rozwiązań, jakie mogą wpłynąć na świadomość pacjentów, ponieważ to właśnie działania edukacyjne są jednym z kluczowych sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Z kolei zaangażowanie w dyskusję partnerów technologicznych pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak wdrażać i skutecznie wykorzystywać w placówkach medycznych nowoczesne rozwiązania cyfrowe, ułatwiające pacjentom odwoływanie wizyt. Kluczowe jest także zaangażowanie organizacji propacjenkich, mających wiedzę i doświadczenie w delikatnej materii komunikacji na styku placówka medyczna – pacjent.

Już 1. edycja sprawiła, że odsetek nieodwołanych wizyt w placówkach, które przyłączyły się do kampanii, spadł minimum o kilkanaście procent, a w samym Centrum Medycznym CMP wskaźnik ten spadł o 25% w skali 12 miesięcy. Jednak wciąż jeszcze wiele jest w tym temacie do zrobienia. Zatem działamy i już za chwilę startujemy z kolejną edycją. Kampania nabiera mocy, a otwierająca ją konferencja pozwoli spojrzeć z szerszej perspektywy na zjawisko tzw. no show i da wszystkim zainteresowanym stronom przestrzeń do wymiany doświadczeń, wniosków i pomysłów oraz wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematem, do bezpłatnego zarejestrowania się na stronie internetowej kampanii wyjaśnia Paweł Walicki, Prezes zarządu Centrum Medycznego CMP.

AGENDA
10:00 – Rejestracja uczestników, powitanie gości

10:30 – KONFERENCJA PRASOWA

 • Paweł Walicki – Prezes, Centrum Medyczne CMP
 • Filip Nowak – Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Współpracy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Andrzej Jaworski – Prezes, PZU Zdrowie
 • Justyna Mieszalska – Prezes, Centrum Medyczne WUM
 • Piotr Pawliszak – Prezes, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 • Urszula Szybowicz – Dyrektor Operacyjna, Polska Federacja Szpitali

PANEL I

11:30-12:30 – Nieodwołanie wizyty pacjentów. Wpływ zjawiska na system opieki medycznej w Polsce

Spojrzenie na problem z poziomu różnych uczestników systemu opieki zdrowotnej: pacjent, recepcjonistka, pracownik call center, lekarz, kierownik przychodni

12:30-13:30 – Nieodwołanie wizyty pacjentów. Wpływ zjawiska na system opieki medycznej w Polsce – część 2

 • Artur Białkowski – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych, Medicover
 • Joanna Kusy – Dyrektor Przychodni Specjalistycznej św. Zofii, Centrum Medyczne „Żelazna”
 • Michał Rybak – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Grupa Lux Med
 • Paweł Walicki – Prezes, Centrum Medyczne CMP
 • Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia

PANEL II

13:30-14:45 – Edukacja pacjentów jako jedno z rozwiązań problemu nieodwołanych wizyt

 • Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Współpracy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Anna Gołębicka – Ekspert Centrum im. Adama Smitha
 • Magdalena Kołodziej – Prezes, Fundacja MY PACJENCI
 • Dariusz Saletra – Dyrektor Centrów Medycznych, PZU ZDROWIE

14:45-15:15 – Przerwa kawowa

PANEL III

15:15-16:15 – Technologia jako ważny aspekt zarządzania wizytami pacjenta w placówce medycznej Perspektywa pacjent – placówka

 • Piotr Dębosz – Dyrektor Sprzedaży, Talkie.ai
 • Marcin Fiedziukiewicz – Prezes, kliniki.pl
 • Tomasz Imiela – Wiceprezes, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 • Daniel Nowocin – Prezes, Medidesk
 • Antoni Omondi – Wiceprezes, Sagenso
 • Piotr Radecki – Dyrektor Zarządzający, Znany Lekarz

16:15 – Lunch

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką – lekarzy, zarządzających placówkami medycznymi, personel administracyjny placówek, a przede wszystkim pacjentów – zachęcamy i zapraszamy do osobistego udziału w tym wydarzeniu. Liczba fizycznych miejsc jest ograniczona, natomiast wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie i online).

Formularz do rejestracji dostępny jest pod linkiem: https://konferencja.odwolujenieblokuje.pl/.

Organizatorem Kampanii jest: Centrum Medyczne CMP.

Współorganizatorami kampanii są: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Grupa Luxmed, Medicover, Centrum Medyczne Żelazna, PZU Zdrowie, ZnanyLekarz, Kliniki.pl.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Partnerami merytorycznymi kampanii są: Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Pracodawcy dla Zdrowia, Fundacja MY PACJENCI, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Fundacja Nie Widać Po Mnie, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Centrum e-Zdrowia.

Partnerami kampanii są: Mazowiecki Szpital Bródnowski, Państwowy Instytut MSWiA, Szpital Wolski, Warszawskie Centrum Opieki Medycznej ”KOPERNIK”.

Partnerami technologicznymi: Talkie.ai, Medidesk, Sagenso.

Patroni medialni kampanii: Rzeczpospolita, Medonet, naTemat, Polityka Zdrowotna, Rynek Zdrowia, Nasze Miasto.

Przeczytaj teraz

Medycyna w erze cyfrowej: jak technologia i analiza danych kształtują nowoczesną opiekę zdrowotną?

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 20.09.2023

W dniach 9-10 października 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się 2. Data Economy Congress – kolejna edycja cross-sektorowej konferencji, podczas której przewodnim tematem będą mechanizmy i trendy kształtujące gospodarkę przyszłości. Jednym z zagadnień podczas konferencji będą nowoczesne technologie w medycynie, w tym AI. Pracodawcy Medycyny Prywatnej są partnerem tego wydarzenia.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych punktów na temat medycyny w erze cyfrowej, które to rozwinięte zostaną przez prelegentów podczas październikowego wydarzenia. Szczegóły oraz link do zapisów na konferencję znajduje się na stronie Data Economy Congres.

 • współczesne technologie umożliwiają zbieranie i analizę ogromnych ilości danych w medycynie i farmacji, przyczyniając się do lepszego zrozumienia chorób i tworzenia spersonalizowanych terapii,
 • połączenie bioanalityki z bioinformatyką przyspiesza tworzenie nowych leków, a nanotechnologia i analiza genetyczna otwierają drogę do indywidualizowanej farmakoterapii,
 • analiza danych umożliwia lekarzom dokładniejsze diagnozowanie, prognozowanie rozwoju chorób i dostosowywanie leczenia, ale wymaga odpowiedniego podejścia do prywatności i bezpieczeństwa danych pacjentów.

Potencjał danych w medycynie oraz w farmacji jak go wykorzystać?

W erze cyfrowej dane są jednym z najcenniejszych zasobów. W medycynie i farmacji ich potencjał jest wręcz nieoceniony. Współczesne technologie pozwalają na zbieranie, analizowanie i interpretowanie ogromnych ilości informacji w sposób, który jeszcze kilka lat temu byłby nieosiągalny.

Przede wszystkim analiza danych pozwala na lepsze zrozumienie chorób i ich przebiegu. Dzięki temu lekarze mogą dokładniej diagnozować, prognozować rozwój choroby oraz dostosowywać leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta. W farmacji analiza danych pozwala na skuteczniejsze projektowanie leków, przewidywanie ich skuteczności oraz ewentualnych skutków ubocznych.

Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań analizy danych w medycynie jest medycyna personalizowana. Dzięki analizie genetycznej pacjentów oraz zbieraniu danych na temat ich reakcji na różne leki możliwe jest tworzenie terapii dostosowanych do konkretnego pacjenta. To z kolei przekłada się na wyższą skuteczność leczenia i mniejsze ryzyko powikłań.

W farmacji analiza danych pozwala na przyspieszenie procesu tworzenia nowych leków. Badania kliniczne, które tradycyjnie trwałyby lata, mogą być skrócone dzięki analizie dostępnych danych. Ponadto możliwe jest przewidywanie, jakie leki będą najbardziej potrzebne w przyszłości, co pozwala na lepsze planowanie badań i inwestycji.

Kluczem jest wykorzystanie tych danych w praktyczny sposób, tak aby przekształcić je w użyteczną wiedzę. Wiąże się to jednak z pewnymi wyzwaniami. Prywatność pacjentów, bezpieczeństwo danych oraz etyczne aspekty ich wykorzystania – to tylko niektóre z nich. Jednak z odpowiednimi zabezpieczeniami i świadomością ich potencjału, dane mogą stać się kluczem do rewolucji w opiece zdrowotnej. Ważne jest, aby pamiętać o odpowiedzialności i interdyscyplinarności w farmacji, łącząc różne dziedziny nauki w celu osiągnięcia najlepszych wyników dla pacjentów.

Jak zaawansowana technologia może pomóc w zwiększeniu efektywności odkrywania leków?

Współczesna farmacja przechodzi dynamiczną transformację, w której technologia odgrywa kluczową rolę. Jednym z najważniejszych aspektów jest połączenie bioanalityki z bioinformatyką. Dzięki temu możliwe jest tworzenie komputerowych modeli matematyczno-statystycznych, które przewidują najbardziej obiecujące technologicznie układy i testują je w praktyce.

Nanotechnologia, choć obecnie jest na etapie wczesnych badań, ma potencjał w stworzeniu rewolucyjnego sposobu dostarczania leków. Koncepcje nanocząstek jako „ciężarówek” dostarczających leki bezpośrednio do celu, takiego jak komórki nowotworowe, są obiecujące, choć obecnie stanowią wyzwanie technologiczne.

Jednak prawdziwą przyszłość farmacji widzimy w zindywidualizowanej farmakoterapii. Dzięki bioinformatyce i analizie genetycznej możliwe jest dostosowywanie terapii do konkretnego pacjenta, co zwiększa skuteczność leczenia i minimalizuje ryzyko działań niepożądanych. Na przykład – lek trastuzumab stosowany w terapii raka sutka jest skuteczny tylko u pewnej subpopulacji pacjentek, co zostało ustalone dzięki testom genetycznym.

Współczesne technologie, takie jak bioinformatyka, nanotechnologia i analiza genetyczna, mają potencjał do przekształcenia farmacji w nadchodzących latach, umożliwiając bardziej precyzyjne, skuteczne i bezpieczne leczenie dla pacjentów na całym świecie.

Czy Pana zdaniem możemy doczekać się powstania firm, które będą wyspecjalizowane w technologiach umożliwiających tworzenie skutecznych leków w Polsce?

Zdecydowanie tak. Dzięki ujednoliceniu przepisów w UE / RODO ucywilizowane zostały procesy przetwarzania danych, a więc i wykorzystania w obszarze Generatywnej AI w obszarze ochrony zdrowia. Dodatkowym czynnikiem katalizującym powstawianie tego typu firm będzie zapewne upowszechnienie się inicjatyw takich jak ‘Data Lake’ prowadzonych m.in. przez Wojciecha Sierodzkiego i Ligę Kornowską (https://data-lake.co) zapewniających dostęp do dużych ilości wysokojakościowych danych medycznych – mówi Bernard Gołko, General Manager & Management Board Member, Solution One Investment Fund.

Na jakim etapie jest automatyzacja wykorzystywania danych w medycynie i farmacji oraz strumieniowego przesyłania danych w chmurze?

Automatyzacja wykorzystywania danych w medycynie i farmacji oraz strumieniowego przesyłania danych w chmurze jest coraz bardziej zaawansowana i stanowi kluczowy element nowoczesnych rozwiązań w tych sektorach.

Z jednej strony technologia IT w farmacji pozwala na skrócenie czasu wprowadzenia nowego leku na rynek, co przekłada się na niższe koszty i szybszy dostęp pacjentów do nowych terapii. Współczesne technologie umożliwiają analizę ogromnych zbiorów danych w krótkim czasie, co przyspiesza badania nad nowymi lekami.

Z drugiej strony technologia cloud computing (chmura obliczeniowa) jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań przechowujących dane osobowe, w tym dane medyczne. Organizacje korzystające z chmur obliczeniowych podkreślają wiele korzyści, takich jak: niższe koszty, dostępność zasobów z wielu urządzeń, wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz potencjał wynikający z analizy danych. Chmura obliczeniowa oferuje dostępność na żądanie zasobów obliczeniowych, takich jak: sieci, serwery czy pamięci masowe, bez konieczności aktywnego zarządzania przez użytkownika.

Jednakże przechowywanie danych medycznych w chmurze wiąże się z wieloma wyzwaniami prawnymi. Dane dotyczące zdrowia są uważane za dane wrażliwe w świetle RODO i podlegają szczególnym zabezpieczeniom. Wprowadzenie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space) ma na celu dalszą digitalizację i interoperacyjność sektora ochrony zdrowia, co z pewnością przyczyni się do wzrostu popularności rozwiązań chmurowych w medycynie.

Jak analiza danych może wpłynąć na pracę lekarzy?

Współczesna medycyna stoi przed rewolucją, której fundamentem jest analiza danych. W dobie technologii cyfrowych lekarze mają dostęp do ogromnych zbiorów informacji, które mogą być kluczem do bardziej precyzyjnej, skutecznej i spersonalizowanej opieki nad pacjentem.

Przede wszystkim, analiza danych pozwala na głębsze zrozumienie chorób. Dzięki temu lekarze mogą dokładniej diagnozować, prognozować rozwój choroby oraz dostosowywać leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Na przykład – analiza genetyczna pacjentów umożliwia identyfikację predyspozycji do pewnych schorzeń oraz reakcji na leki, co prowadzi do medycyny personalizowanej.

Dane medyczne gromadzone w chmurze obliczeniowej, takie jak: historia choroby, wyniki badań czy reakcje na leki, mogą być analizowane w czasie rzeczywistym. To przekłada się na szybsze diagnozowanie, monitorowanie pacjentów na odległość oraz dostosowywanie terapii w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby pacjenta.

Dodatkowo, analiza danych pozwala na identyfikację wzorców i trendów w populacji. Lekarze mogą przewidywać epidemie, identyfikować czynniki ryzyka w populacji i wdrażać skuteczne programy prewencyjne. W farmacji analiza danych przyspiesza badania nad nowymi lekami, skracając czas i koszty ich wprowadzenia na rynek.

Podsumowując – analiza danych ma potencjał, by zrewolucjonizować pracę lekarzy, oferując bardziej precyzyjne, skuteczne i spersonalizowane podejście do opieki nad pacjentem. Jednak sukces zależy od odpowiedniego wykorzystania technologii, z uwzględnieniem prywatności i bezpieczeństwa danych pacjentów.

Czy Pana zdaniem polscy lekarze zaczynają już korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii, czy potrzebujemy na to jeszcze trochę czasu?

Widzę bardzo dużą otwartość polskiego środowiska medycznego na innowacje – tak w kontekście wykorzystywania narzędzi opartych o algorytmy AI (szczególnie w obszarze analizy obrazu), jak i technologii zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjentów oraz ich wsparcia w domu. Jednym z ciekawych tego typu rozwiązań jest wykorzystanie Rzeczywistości Wirtualnej (VR) w obszarze neurorehabilitacji pacjentów po udarach. Średnio w UE na 1000 przypadków przypada jeden rehabilitant. Wykorzystanie technologii do „multiplikacji rąk rehabilitantów” to kwestia najbliższej przyszłości. Przykładem tego typu polskiego rozwiązania jest system BioMinds XR, który jest już testowany w kilku polskich dużych szpitalach – komentuje Bernard Gołko, General Manager & Management Board Member, Solution One Investment Fund.

Przeczytaj teraz

99 proc. Polaków ma próchnicę, co dziesiąty 7-latek nigdy nie siedział na fotelu dentystycznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 7.09.2023

Stomatologia ciągle kojarzy się Polakom z bólem i strachem. Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” 99 proc. osób w wieku 35-44 lata ma próchnicę zębów. Dorośli negatywnym postrzeganiem dentystów zarażają młodych. Statystycznie polski 3-latek ma aż trzy zepsute zęby, a co dziesiąty 7-latek nie był nigdy na przeglądzie stomatologicznym. Potwierdzają to dane z raportu Ipsos, z których wynika, że ponad 76 proc. polskich uczniów w wieku 6-12 lat ma problemy z próchnicą, natomiast w grupie dzieci w wieku 7-9 lat to aż 79 proc. Specjaliści enel-med stomatologia pokazują sposoby walki o zdrowy uśmiech, między innymi poprzez stosowanie pełnej narkozy lub sedacji wziewnej podczas leczenia.

Dentofobia i lęk przed leczeniem stomatologicznym są w Polsce nadzwyczaj rozwinięte, głównie z powodu czasów PRL-u, gdzie leczenie było bardzo bolesne. Ten strach jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Widać to też w naszej kampanii CSR „Rozdajemy Uśmiechy na Zdrowie”. Ma ona na celu wsparcie profilaktyki stomatologicznej oraz poprawę stanu uzębienia wśród najmłodszych od 3. do 12. r.ż. Akcja zapewnia bezpłatne przeglądy stomatologiczne oraz kompleksowe leczenie najpilniejszych przypadków. Jesteśmy w trakcie zakończenia pierwszej edycji, w której co piąte dziecko ma wysoki poziom próchnicy, czyli minimum 6 zębów do leczenia zachowawczego. W wielu przypadkach, gdy realizacja wizyt w standardowej procedurze nie jest możliwa, wtedy świetnie sprawdza się sedacja wziewna lub pełna narkoza – podkreśla lek. Joanna Drózd-Trześniewska, dentysta centrum stomatologii enel-med.

Stomatologiczne piekło

Zgodnie z danymi Światowej Federacji Dentystycznej aż 90 proc. populacji zmaga się z próchnicą zębów. Natomiast dane epidemiologiczne pokazują, że problem w Polsce jest jeszcze większy. Ministerstwo Zdrowia w ramach programu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” wskazuje, że 99 proc. Polaków w wieku 35-44 lat ma próchnicę. Sytuacja nastolatków też nie wygląda najlepiej, ponieważ 92 proc. młodzieży zmaga się z problemami w jamie ustnej. To samo badanie mówi o tym, że co dziesiąty 7-latek nie był nigdy u stomatologa, a 3-latki mają statystycznie 3 zęby do leczenia.

Z kolei z raportu firmy badawczej Ipsos wynika, że ponad 76 proc. polskich uczniów w wieku 6-12 lat ma problemy z próchnicą, natomiast w grupie dzieci w wieku 7-9 lat więcej, bo 79 proc.

Warto rozpocząć leczenie zębów jak najwcześniej. Próchnica jest chorobą bakteryjną, a więc zakaźną. A u dzieci nawet wysoko zakaźną, ponieważ przebieg jest inny niż u dorosłych. Czas, w jakim należy udzielić pomocy najmłodszym, jest kluczowy w procesie leczenia. Dlatego potrzebują natychmiastowego i kompleksowego wsparcia. U dorosłych można rozłożyć leczenie w czasie. Poza tym nieleczone zęby mleczne to duże ryzyko próchnicy w zębach stałych. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na aspekt psychologiczny. U dzieci dyskomfort w jamie ustnej zarażonej próchnicą uniemożliwia koncentrację nawet na prostych zajęciach. Dzieci odmawiają szczotkowania zębów, spożywania twardych pokarmów – mówi lek. Joanna Drózd-Trześniewska, dentysta centrum stomatologii enel-med.

Humanitarne metody w stomatologii

Stomatologia enel-med bezpośrednio zajmuje się eliminacją lęku podczas zabiegów dentystycznych. Jedną z metod wspomagających jest sedacja wziewna, która daje pacjentowi uczucie spokoju. W tym celu podaje się przez maskę nosową podtlenek azotu, powszechnie znany jako gaz rozweselający. Generuje to pozytywne uczucie bez wpływu na świadomość pacjenta. Jest to metoda odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 4 r.ż., przy pojedynczych zębach do leczenia. Trzeba pamiętać, że przy tej metodzie lekarze muszą mieć rzeczywisty kontakt z pacjentem, aby ustalić głębokość sedacji wziewnej. Efekty działania gazu rozweselającego ustępują po ściągnięciu maski nosowej. Dlatego też pacjent po wizycie u dentysty może wrócić do swoich codziennych zajęć.

Drugą metodą jest znieczulenie ogólne, które wpływa na poziom świadomości. Lek podaje się dożylnie lub wziewnie. Pozbawia on pacjenta przytomności na czas trwania zabiegu dentystycznego. Na miejscu zabiegu musi być anestezjolog, a także placówka musi spełniać rygorystyczne warunki. Po takim zabiegu pacjent nie będzie niczego pamiętał. Jest to sprawdzona metoda dla dorosłych, dzieci czy osób z niepełnosprawnościami z dużymi potrzebami leczniczymi. Szczególnie polecana w przypadku najmłodszych, gdzie występuje duża trudność w wykonaniu zabiegów dentystycznych. Cały proces znieczulenia oraz leczenia stomatologicznego jest prowadzony w sposób bezstresowy dla małego pacjenta. Zazwyczaj już godzinę po zakończonym zabiegu pacjent zostaje wypuszczony do domu.

Każdorazowo, należy wybrać metodę leczenia zębów, która jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta i dopasowana do skali problemu stomatologicznego. Przy pojedynczych zębach oraz niezbyt skomplikowanych procedurach może to być sedacja wziewna, ale przy licznych i zaawansowanych zmianach jest to często niemożliwe. Wtedy należy rozważyć leczenie w znieczuleniu ogólnym.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej obecni podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 4.09.2023

6 września 2023 r., podczas ścieżki „Zdrowie i Biznes” odbywającej się w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, o godz. 13:45 w sali 6.25 (VI piętro Hotelu Gołębiewski) rozpocznie się panel dyskusyjny Pracodawców Medycyny Prywatnej pt.: „Medycyna prywatna w systemie ochrony zdrowia”.

Poniżej szczegóły wydarzenia:

MODERATOR: Krzysztof Jakubiak

PRELEGENCI:

 1. Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 2. Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 4. Artur Białkowski – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej
 5. Jakub Szulc – Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej
 6. Andrzej Podlipski – Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

OBSZARY DO DYSKUSJI:

Polska opieka zdrowotna finansowana jest przez połączenie licznych źródeł finansowania, w tym wydatków rządowych i obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz środków prywatnych, takich jak bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych, wydatki organizacji pozarządowych
i prywatnych podmiotów – abonamenty medyczne. Sektor prywatny to nie tylko prywatny świadczeniodawca, lecz także prywatny płatnik usług zdrowotnych. Z abonamentów medycznych korzysta już dzisiaj w Polsce parę milionów polskich pacjentów. Prywatne podmioty lecznicze niezwykle skutecznie uzupełniają publiczny system opieki zdrowotnej, a tym samym skutecznie budują bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Model medycyny prywatnej jest zupełnie niewykorzystanym elementem systemu opieki zdrowotnej, a przecież niewątpliwie sprzyja innowacyjności w opiece zdrowotnej. Medycyna prywatna to efektywna organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego, to nośnik jakości i nowych technologii, to realne zaplecze dla realizacji programów poprawiających dostępność do świadczeń dla polskiego pacjenta. Jak w pełni wykorzystać jej potencjał? Czy w najbliższych latach uda się stworzyć rozwiązania prawne i mechanizmy finansowe pozwalające na zwiększenie dostępności do podmiotów prywatnych?

POZOSTAŁE PANELE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI PMP:


➡️5.09.2023 r., godz. 16:40, sala 6.25 (VI piętro Hotelu Gołębiewski)

„Nowoczesne narzędzia finansowania w ochronie zdrowia”

 • z udziałem Artura Białkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

➡️6.09.2023 r., godz. 14:55, namiot zewnętrzny nr A2 (strefa Dolnośląskie Innovation Rocket, blisko stoiska Biedronki, na tyłach stoiska RASP-u)

„W zdrowym ciele zdrowy duch – czyli jak zadbać o pracowników?”

 • z udziałem Artura Białkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

➡️6.09.2023 r., godz. 18:20, sala 6.24 (VI piętro Hotelu Gołębiewski)

WYDARZENIE SPECJALNE: OKRĄGŁY STÓŁ „PRIORYTETY ZDROWOTNE POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ 2025”

 • z udziałem przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej:
  * Dr. Andrzeja Mądrali – Prezesa Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej,
  * Artura Białkowskiego – Wiceprezesa Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej,
  * Pawła Łangowskiego – Eksperta Pracodawców Medycyny Prywatnej

➡️7.09.2023 r., godz. 8:30

Zamknięta debata z Wiceministrem Zdrowia Maciejem Miłkowskim na temat: „Innowacyjnych rozwiązań systemowych oraz innowacyjnych terapii”

 • z udziałem Katarzyny Masłowskiej – Dyrektor ds. strategii i marketingu, Air Liquide Healthcare (współorganizator wydarzenia, członek Pracodawców Medycyny Prywatnej)

PONADTO ZAPRASZAMY:

 1. do specjalnej STREFY ZDROWIA (VI piętro Hotelu Gołębiewski), gdzie w dniach 5-6.09.2023 r. będzie można zaszczepić się przeciw grypie oraz tężcowi, krztuścowi i błonicy. Dodatkowo firmy należące do Pracodawców Medycyny Prywatnej (Medicover, Diagnostyka, Alab laboratoria, Synevo) przygotowały dla uczestników Forum specjalne, zdrowotne niespodzianki 😊.

Więcej informacji na temat wydarzenia tutaj.

Przeczytaj teraz

Szpital Medicover zaprasza na webinar edukacyjny: „MRg FUS – Innowacyjna metoda leczenia drżenia samoistnego i choroby Parkinsona”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 29.08.2023

Wydarzenie odbędzie się  21 września 2023 r. o godz. 20:00. Podczas webinaru poruszane będą zagadnienia związane z nową, już dostępną w Polsce, metodą leczenia drżenia samoistnego oraz drżennej postaci choroby Parkinsona. Eksperci przedstawią m.in. wskazania do zabiegu, opowiedzą o procesie kwalifikacji, zaletach oraz przebiegu procedury. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DOSTĘPNY JEST TUTAJ

Program webinaru:

20:00-20:30

 • Kwalifikacja neurologiczna do FUS pacjenta z drżeniem samoistnym lub drżenną postacią choroby Parkinsona.
 • Przeciwskazania neurologiczne i neurochirurgiczne.
 • Przedstawienie metody zabiegu MRg FUS.

20:30-21:00

 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajduje się tutaj.

Przeczytaj teraz

Innowacyjne testy na endometriozę łatwiej dostępne

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.08.2023

Nie lata, a od kilku do kilkunastu dni – tyle wystarczy, by zdiagnozować endometriozę. Od 28 sierpnia br. innowacyjny test EndoRNA qRT-PCR opracowany przez naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu można wykonać w wybranych centrach medycznych Medicover w Warszawie. W kolejnych tygodniach taką możliwość będą miały także mieszkanki innych miast na terenie kraju. Centra medyczne Medicover to kolejne, po Szpitalu Medicover na warszawskim Wilanowie oraz klinikach leczenia niepłodności InviMed, kliniki, w których Medicover oferuje możliwość wykonania testu na endometriozę.

Endometrioza jest schorzeniem, które dotyka kobiecych narządów rozrodczych, zwłaszcza błony śluzowej macicy, zwanej endometrium. U pacjentek z tą chorobą tkanka endometrialna rozprzestrzenia się na jajniki, jajowody, powierzchnię macicy, a czasami nawet poza miednicę, na narządy wewnętrzne. Łuszczące się endometrium zamiast być usuwane z organizmu – odkłada się w nim, powodując m.in. stany zapalne, zrosty etc.

Według Światowej Organizacji Zdrowia choroba występuje u około 10 proc. populacji na świecie. W Polsce choruje na nią ok. 3 milionów kobiet, a co u trzeciej z nich z tego powodu występują poważne trudności z zajściem w ciążę.

– Endometrioza ze względu na niespecyficzne objawy, takie jak: intensywny ból w trakcie menstruacji, ból ciągły w okolicy krzyżowej lub bolesność w trakcie stosunku, oddawania moczu lub stolca, dotychczas była trudna do rozpoznania. Dla wielu pacjentek oznaczało to lata cierpienia – średnio diagnostyka trwała od kilku do nawet kilkunastu lat – a w wielu przypadkach przekreślało szansę na zajście w ciążę. Obecnie, dzięki małoinwazyjnym i bezpiecznym testom opracowanym przez polskich naukowców, wystarczy maksymalnie kilkanaście dni na potwierdzenie lub wykluczenie choroby, a następnie podjęcie leczenia 
– tłumaczy lek. Agnieszka Motyl, Dyrektor Działu Jakości i Standardów Medycznych w Medicover.

Jak wygląda badanie?

Badanie odbywa się podczas wizyty w gabinecie ginekologicznym i przypomina pobranie cytologii.

– Lekarz, metodą biopsji aspiracyjnej, pobiera próbkę endometrium w trakcie fazy wydzielniczej cyklu miesiączkowego. Jest to mało inwazyjne pobranie, a pacjentka od razu może wrócić do codziennych czynności – mówi lekarka.

Następnie w warunkach laboratoryjnych sprawdza się poziom ekspresji mRNA genu FUT4 – enzymu biorącego udział w metabolizmie białek, którego poziom koreluje ze stanem klinicznym, czyli obecnością endometriozy. Wynik jest dostępny od 7 do 10 dni roboczych. Decyzję o tym, czy u danej pacjentki można wykonać test, każdorazowo podejmuje lekarz podczas konsultacji ginekologicznej. Test zaleca się szczególnie kobietom, które zmagają się z takimi dolegliwościami jak: ból ciągły w okolicy krzyżowej, nawracający ból w okresie około menstruacyjnym, bolesność podczas stosunku płciowego, oddawania moczu czy stolca, a także cierpiących na zmęczenie i zaburzenia emocjonalne.

Od kiedy będzie można wykonać badanie?

Pacjentki od 28 sierpnia br. będą mogły wykonać test w wybranych centrach medycznych Medicover w Warszawie. W kolejnych tygodniach usługa ma się pojawić także w innych miastach na terenie całej Polski. Z badania może skorzystać każda dorosła kobieta, bez względu czy posiada pakiet medyczny Medicover czy też nie. Zapisy na konsultację ginekologiczną, a następnie test, są prowadzone telefonicznie przez pracowników Biura Obsługi Klienta, osobiście w centrum medycznym, poprzez Internet (MediStore) lub aplikację Medicover Online (dotyczy pacjentów z pakietem Medicover).

Medicover, wiodący międzynarodowy dostawca, od ponad 28 lat świadczy usługi w zakresie opieki medycznej i wellbeing. Ginekologia jest jedną z najbardziej rozwijanych kategorii świadczeń w ramach oferty wielospecjalistycznych centrów medycznych firmy. Wśród oferowanych pacjentkom usług są m.in. dostęp do cytologii płynnej (LBC), fizjoterapia uroginekologiczną, a także implant antykoncepcyjny, czyli nowoczesna metoda antykoncepcji hormonalnej. Medicover, wspierając pacjentki w dbaniu o ich zdrowie intymne, w swoim portfolio ma także usługi z obszaru telemedycyny, a także pakiety badań profilaktycznych.

Więcej informacji o testach na endometriozę znajduje się na stronie Medicover.

***

O teście

Test EndoRNA qRT-PCR, opracowany przez polską firmę Diagendo, jest przeznaczony dla pacjentek z podejrzeniem endometriozy – pozwala przyspieszyć moment postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia.

Jest to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa należy go stosować zgodnie z instrukcją. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą, który zadecyduje, czy dany wyrób jest przeznaczony dla konkretnej osoby.

Przygotowanie i przebieg badania

Na badanie należy zgłosić się we wczesnej fazie wydzielniczej (przy standardowym, 28 dniowym cyklu pomiędzy 14 a 21 dniem), a 4 dni przed planowanym terminem pobrania wymazu nie należy przyjmować żadnych leków dopochwowych ani stosować tamponów czy wykonywać zabiegów polegających na płukaniu pochwy. 

Test na endometriozę polega na pobraniu próbki endometrium metodą biopsji aspiracyjnej. Badanie nie wymaga znieczulenia, trwa kilka minut, a kobieta może odczuwać lekki dyskomfort.

Wynik badania dostępny jest po około 7-14 dniach roboczych od momentu pobrania próbki od pacjentki. W przypadku testu EndoRNA fałszywie negatywne wyniki mogą dotyczyć 6-11,8% wyników.

Przeciwwskazania

Ginekolog może odmówić pobrania testu na endometriozę, jeżeli pacjentka zgłosi się na badanie w nieprawidłowym dniu cyklu oraz w przypadku, gdy nie minęły 3 miesiące od zakończenia terapii hormonalnej – hormony wpływają na endometrium, co może zafałszować wynik badania. Test nie jest również wykonywany kobietom w ciąży. 

Cena testu na endometriozę to koszt ok. 2000 zł. Badanie poprzedza obowiązkowa konsultacja ginekologiczna (dodatkowo płatna).

Przeczytaj teraz