Ustawa o podziale NFZ: założenia do projektu

Autor:
28 kwietnia 2013

Ustawa o instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego, zwana ustawą o podziale NFZ, jest obecnie w fazie powstawania założeń do projektu. Dopiero po przejściu konsultacji wewnętrznych trafi do konsultacji społecznych. Cały proces legislacji, już po ogłoszeniu projektu, może trwać nawet 12 miesięcy.

- Założenia do projektu ustawy są w dalszym ciągu w resorcie zdrowia. Nie wiadomo kiedy trafią do konsultacji społecznych – poinformował Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas odbywającego się 25 i 26 kwietnia 2013 roku Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Nowe przepisy zakładają podział Narodowego Funduszu Zdrowia na 16 samodzielnych wojewódzkich funduszy, które staną się państwowymi osobami prawnymi, które będą miały także możliwość łączenia się. Fundusze te będą miały obowiązek uwzględniania w planowaniu zabezpieczenia świadczeń analizy potrzeb zdrowotnych. W składzie rad nadzorczych funduszy, które będą liczyły 9 lub 7 osób (w zależności od liczby populacji na danym terenie), znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (4 osoby), wojewody (1 osoba), sejmiku województwa (2 osoby) oraz konwentu powiatów (2 osoby, ale tylko w przypadku 9-osobowego składu rady). Osoby reprezentujące Ministerstwo Zdrowia nie będą musiały być pracownikami tej instytucji, będą mogły być jedynie wskazane przez ministra.

Wojewódzkie fundusze będą odpowiedzialne za regionalny plan zakupów świadczeń zdrowotnych sporządzany na podstawie wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy te będą natomiast tworzone przez Rady ds. Wyceny Potrzeb Zdrowotnych powoływane przez wojewodów.

Zlikwidowana centrala NFZ zostanie przekształcona w Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, który będzie centralnym organem administracji rządowej. Urząd będzie finansowany z budżetu centralnego, podobnie jak takie instytucje jak NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Prawa Dziecka. Prezesa Urzędu będzie powoływał minister zdrowia.

Do zadań Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie należał nadzór nad finasowaniem i realizacją świadczeń, nadzór nad wojewódzkimi funduszami, taryfikacja świadczeń, ocena technologii medycznych (zadania przejęte po planowanej do likwidacji AOTM), akredytacja świadczeniodawców (po likwidacji CMJ) oraz monitorowanie jakości. O akredytację będą się mogły starać te podmioty, które świadczą usługi finansowanie przez NFZ oraz te, które będą miały zamiar starać się o kontrakt.

Podział środków finansowych na poszczególne województwa będzie się odbywał według dotychczasowego algorytmu. Urząd będzie sporządzał prognozy przychodów ze składek i prowadził centralny wykaz ubezpieczonych. W zakresie nadzoru nad funduszami wojewódzkimi Urząd będzie wydawał wiążące wytyczne i zalecenia w zakresie szczegółowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Będzie się przy tym stosował do zapisów konstytucji o równym dostępie doświadczeń finansowanych ze środków publicznych, co będzie wykluczało konkurencję oddziałów.

Taryfikacja świadczeń będzie dotyczyła produktów kontraktowych, na przykład jednorodnych grup pacjentów. Prawdopodobnie będzie ona mogła być różnicowana na poziomie poszczególnych funduszy wojewódzkich, ale czy tak będzie na pewno, okaże się, gdy powstanie ostateczna wersja projektu ustawy.

Urząd będzie dokonywał także oceny technologii medycznych i opracowywał propozycje rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczeń jako świadczeń gwarantowanych. Będzie opracowywał propozycje określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych. Kompetencje wydawania rekomendacji na podstawie propozycji przedstawione przez prezesa Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych zostaną przejęte przez Radę ds. Przejrzystości, która będzie działała przy ministrze zdrowia (obecnie działa przy AOTM). Decyzję, tak jak obecnie, będzie podejmował minister zdrowia.

W ramach monitorowania świadczeń Urząd będzie analizował funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach umowy z NFZ, będzie opracowywał metodologię i wskaźniki służące do oceny jakości świadczeń oraz opracowywał i prowadził bazy danych o jakości świadczeń.

Utworzony zostanie Fundusz Rezerwowy Ubezpieczenia Zdrowotnego. Będzie to państwowy fundusz celowy tworzony z odpisu 1 procenta miesięcznych przychodów ze składek oraz ze środków z kar nakładanych na podstawie umowy o refundacji. Fundusz tworzony będzie w celu ewentualnego pokrywania różnic między planowanymi a zrealizowanymi przychodami oraz w celu finansowania inwestycji podnoszących efektywność systemu takich jak np. jednolity system informatyczny.

Prezes Urzędu wraz z prezesami wojewódzkich narodowych funduszy zdrowia oraz ministrem zdrowia jako przewodniczącym utworzą Radę Ubezpieczenia Zdrowotnego, której zadaniem będzie monitorowanie sytuacji zdrowotnej i dostępności do świadczeń, monitorowanie kondycji finansowej systemu, opiniowanie priorytetów zdrowotnych określanych przez Ministerstwo Zdrowia i propozycji w zakresie taryfikacji świadczeń oraz inicjowanie zmian w systemie ubezpieczenia zdrowotnego i decydowanie o uruchomieniu środków z Funduszu Rezerwowego.

Ocena potrzeb zdrowotnych w poszczególnych regionach będzie się odbywała za pomocą wojewódzkich map potrzeb oceny potrzeb, które będą przedstawiały potrzeby zdrowotne z uwzględnieniem zróżnicowania występującego na poziomie powiatów oraz będą wykorzystane w procesie kontraktowania przez oddziały, będą także podstawą tworzenia regionalnych planów zakupu świadczeń. Rady ds. oceny potrzeb zdrowotnych będą powoływane przez wojewodów. Będą się składały z sześciu osób, przedstawicieli: wojewody, wojewódzkiego NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, kierownika wojewódzkiego urzędu statystycznego, marszałka województwa oraz konwentu powiatów województwa.

Wojewoda będzie wydawał opinię o celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz tworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Opinia będzie wydawana po uzyskaniu stanowiska wojewódzkiego funduszu. Wojewoda będzie zobowiązany przy jej wydawaniu do uwzględniania wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Opinia nie będzie wiążąca dla inwestorów, ale będzie wiążąca dla Funduszu, gdyż warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy z WNFZ będzie posiadanie pozytywnej opinii.

Szczegółowe zasady i warunki kontraktowania będzie określał prezes WNFZ, ale ogólne warunki umów będzie określał minister zdrowia. Definicje i sposoby ustalania kryteriów ocen również będzie określał minister zdrowia, a wiążące decyzje i zalecenia w sprawie ujednolicenia będzie określał prezes UUZ. Również prezes UUZ będzie określał taryfikację świadczeń. Natomiast w kompetencji prezesa UUZ oraz ministra zdrowia będzie „koszyk” świadczeń.

Wprowadzona zostanie także możliwość ubiegania się o zawarcie umowy przez konsorcja zrzeszające świadczeniodawców udzielających świadczeń w różnych zakresach (opieka skoordynowana) a także zasada wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, obok wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej POZ.

Wśród uwag zgłaszanych do założeń ustawy przez środowisko prywatnych przedsiębiorców działających na rynku medycznym znalazły się przede wszystkim te dotyczące nieuwzględnienia prywatnych podmiotów w składzie nowych instytucji NFZ.
- W radach funduszy nie będą reprezentowani także przedstawiciele na przykład MON czy MSW, mimo że te instytucje również prowadzą placówki medyczne – wyjaśniał dyrektor Warczyński. – Spodziewamy się negatywnych opinii ze strony różnych środowisk, ale każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania.

Prywatni przedsiębiorcy obawiają się także, że publiczne szpitale będą tworzyły konsorcja, których oferta będzie konkurencyjna wobec wielu prywatnych jednostek.


Ustawa o instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego, zwana ustawą o podziale NFZ, jest obecnie w fazie powstawania założeń do projektu. Dopiero po przejściu konsultacji wewnętrznych trafi do konsultacji społecznych. Cały proces legislacji, już po ogłoszeniu projektu, może trwać nawet 12 miesięcy.

– Założenia do projektu ustawy są w dalszym ciągu w resorcie zdrowia. Nie wiadomo kiedy trafią do konsultacji społecznych – poinformował Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas odbywającego się 25 i 26 kwietnia 2013 roku Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Nowe przepisy zakładają podział Narodowego Funduszu Zdrowia na 16 samodzielnych wojewódzkich funduszy, które staną się państwowymi osobami prawnymi, które będą miały także możliwość łączenia się. Fundusze te będą miały obowiązek uwzględniania w planowaniu zabezpieczenia świadczeń analizy potrzeb zdrowotnych. W składzie rad nadzorczych funduszy, które będą liczyły 9 lub 7 osób (w zależności od liczby populacji na danym terenie), znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (4 osoby), wojewody (1 osoba), sejmiku województwa (2 osoby) oraz konwentu powiatów (2 osoby, ale tylko w przypadku 9-osobowego składu rady). Osoby reprezentujące Ministerstwo Zdrowia nie będą musiały być pracownikami tej instytucji, będą mogły być jedynie wskazane przez ministra.

Wojewódzkie fundusze będą odpowiedzialne za regionalny plan zakupów świadczeń zdrowotnych sporządzany na podstawie wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy te będą natomiast tworzone przez Rady ds. Wyceny Potrzeb Zdrowotnych powoływane przez wojewodów.

Zlikwidowana centrala NFZ zostanie przekształcona w Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych, który będzie centralnym organem administracji rządowej. Urząd będzie finansowany z budżetu centralnego, podobnie jak takie instytucje jak NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich czy Rzecznik Prawa Dziecka. Prezesa Urzędu będzie powoływał minister zdrowia.

Do zadań Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie należał nadzór nad finasowaniem i realizacją świadczeń, nadzór nad wojewódzkimi funduszami, taryfikacja świadczeń, ocena technologii medycznych (zadania przejęte po planowanej do likwidacji AOTM), akredytacja świadczeniodawców (po likwidacji CMJ) oraz monitorowanie jakości. O akredytację będą się mogły starać te podmioty, które świadczą usługi finansowanie przez NFZ oraz te, które będą miały zamiar starać się o kontrakt.

Podział środków finansowych na poszczególne województwa będzie się odbywał według dotychczasowego algorytmu. Urząd będzie sporządzał prognozy przychodów ze składek i prowadził centralny wykaz ubezpieczonych. W zakresie nadzoru nad funduszami wojewódzkimi Urząd będzie wydawał wiążące wytyczne i zalecenia w zakresie szczegółowych zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Będzie się przy tym stosował do zapisów konstytucji o równym dostępie doświadczeń finansowanych ze środków publicznych, co będzie wykluczało konkurencję oddziałów.

Taryfikacja świadczeń będzie dotyczyła produktów kontraktowych, na przykład jednorodnych grup pacjentów. Prawdopodobnie będzie ona mogła być różnicowana na poziomie poszczególnych funduszy wojewódzkich, ale czy tak będzie na pewno, okaże się, gdy powstanie ostateczna wersja projektu ustawy.

Urząd będzie dokonywał także oceny technologii medycznych i opracowywał propozycje rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczeń jako świadczeń gwarantowanych. Będzie opracowywał propozycje określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych. Kompetencje wydawania rekomendacji na podstawie propozycji przedstawione przez prezesa Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych zostaną przejęte przez Radę ds. Przejrzystości, która będzie działała przy ministrze zdrowia (obecnie działa przy AOTM). Decyzję, tak jak obecnie, będzie podejmował minister zdrowia.

W ramach monitorowania świadczeń Urząd będzie analizował funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach umowy z NFZ, będzie opracowywał metodologię i wskaźniki służące do oceny jakości świadczeń oraz opracowywał i prowadził bazy danych o jakości świadczeń.

Utworzony zostanie Fundusz Rezerwowy Ubezpieczenia Zdrowotnego. Będzie to państwowy fundusz celowy tworzony z odpisu 1 procenta miesięcznych przychodów ze składek oraz ze środków z kar nakładanych na podstawie umowy o refundacji. Fundusz tworzony będzie w celu ewentualnego pokrywania różnic między planowanymi a zrealizowanymi przychodami oraz w celu finansowania inwestycji podnoszących efektywność systemu takich jak np. jednolity system informatyczny.

Prezes Urzędu wraz z prezesami wojewódzkich narodowych funduszy zdrowia oraz ministrem zdrowia jako przewodniczącym utworzą Radę Ubezpieczenia Zdrowotnego, której zadaniem będzie monitorowanie sytuacji zdrowotnej i dostępności do świadczeń, monitorowanie kondycji finansowej systemu, opiniowanie priorytetów zdrowotnych określanych przez Ministerstwo Zdrowia i propozycji w zakresie taryfikacji świadczeń oraz inicjowanie zmian w systemie ubezpieczenia zdrowotnego i decydowanie o uruchomieniu środków z Funduszu Rezerwowego.

Ocena potrzeb zdrowotnych w poszczególnych regionach będzie się odbywała za pomocą wojewódzkich map potrzeb oceny potrzeb, które będą przedstawiały potrzeby zdrowotne z uwzględnieniem zróżnicowania występującego na poziomie powiatów oraz będą wykorzystane w procesie kontraktowania przez oddziały, będą także podstawą tworzenia regionalnych planów zakupu świadczeń. Rady ds. oceny potrzeb zdrowotnych będą powoływane przez wojewodów. Będą się składały z sześciu osób, przedstawicieli: wojewody, wojewódzkiego NFZ, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, kierownika wojewódzkiego urzędu statystycznego, marszałka województwa oraz konwentu powiatów województwa.

Wojewoda będzie wydawał opinię o celowości podejmowania nowych inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz tworzenia nowych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Opinia będzie wydawana po uzyskaniu stanowiska wojewódzkiego funduszu. Wojewoda będzie zobowiązany przy jej wydawaniu do uwzględniania wojewódzkiej mapy potrzeb zdrowotnych oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Opinia nie będzie wiążąca dla inwestorów, ale będzie wiążąca dla Funduszu, gdyż warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy z WNFZ będzie posiadanie pozytywnej opinii.

Szczegółowe zasady i warunki kontraktowania będzie określał prezes WNFZ, ale ogólne warunki umów będzie określał minister zdrowia. Definicje i sposoby ustalania kryteriów ocen również będzie określał minister zdrowia, a wiążące decyzje i zalecenia w sprawie ujednolicenia będzie określał prezes UUZ. Również prezes UUZ będzie określał taryfikację świadczeń. Natomiast w kompetencji prezesa UUZ oraz ministra zdrowia będzie „koszyk” świadczeń.

Wprowadzona zostanie także możliwość ubiegania się o zawarcie umowy przez konsorcja zrzeszające świadczeniodawców udzielających świadczeń w różnych zakresach (opieka skoordynowana) a także zasada wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, obok wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej POZ.

Wśród uwag zgłaszanych do założeń ustawy przez środowisko prywatnych przedsiębiorców działających na rynku medycznym znalazły się przede wszystkim te dotyczące nieuwzględnienia prywatnych podmiotów w składzie nowych instytucji NFZ.
– W radach funduszy nie będą reprezentowani także przedstawiciele na przykład MON czy MSW, mimo że te instytucje również prowadzą placówki medyczne – wyjaśniał dyrektor Warczyński. – Spodziewamy się negatywnych opinii ze strony różnych środowisk, ale każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania.

Prywatni przedsiębiorcy obawiają się także, że publiczne szpitale będą tworzyły konsorcja, których oferta będzie konkurencyjna wobec wielu prywatnych jednostek.

Inne artykuły

CDL prowadzi laboratorium w Zduńskiej Woli 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z Łodzi od 25 października 2021 prowadzi laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Zduńskiej Woli, przy ulicy Królewskiej 29. W placówce działa także punkt pobrań. 

CDL prowadzi także w Zduńskiej Woli punkt pobrań w przychodni Euromed, przy ulicy Łaskiej 23.  

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów, między innymi w Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Włocławku i Gostyninie.  

Sieć oferuje także badania w kierunku diagnostyki wirusa SARS-CoV-2.  

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej działa od 1998 roku. Właścicielem CDL jest Maryla Drynkowska-Panasiuk. 

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom >>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie procedur radiologicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Od 26 października 2021 obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych standardów radiologicznych.  

Komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, o których mowa w ustawie Prawo atomowe, dostosują obowiązujące wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla  standardowych ekspozycji medycznych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Natomiast jednostki ochrony zdrowia dostosują opracowane w tych jednostkach szczegółowe medyczne procedury radiologiczne do zakresu wynikającego z przepisów rozporządzenia, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Procedury wzorcowe oraz procedury szczegółowe dotyczą medycznych procedur radiologicznych z zakresu: rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej, teleradioterapii oraz brachyterapii. 

Czytaj także: Inwestujemy w dobrostan pracowników>>>

Procedura wzorcowa zawiera nazwę i identyfikator procedury, a w przypadku, w którym może być opisana za pomocą kodu Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 – także ten kod, zakres zastosowania, w tym bezwzględne i względne przeciwwskazania oraz opis postępowania. 

Opis ten dotyczy rodzajów urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także kategorii pacjentów podlegających badaniu. Omawia między innymi sposoby przygotowania pacjenta do badania, zabiegu lub leczenia, uwzględniające zasady ochrony radiologicznej, wymagania dotyczące postępowania z kobietami w wieku rozrodczym, kobietami w ciąży, kobietami karmiącymi piersią oraz z osobami poniżej 16. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem noworodków i niemowląt oraz sposób przeprowadzania badania. 

Procedura szczegółowa, poza elementami procedury wzorcowej zawiera też informacje dotyczące sposobu wykonania badania diagnostycznego, zabiegu lub leczenia z uwzględnieniem stosowanych przez jednostkę ochrony zdrowia urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących w tej jednostce zakresów uprawnień i odpowiedzialności dotyczących wykonywania badania, zabiegu lub leczenia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 października 2021 roku (poz. 1920). 

Link do rozporządzenia >>> 

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii będzie kształcić lekarzy  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu umowę dotycząca kształcenia studentów medycyny. W tym celu w szpitalu powstaną trzy kliniki onkologiczne: radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. 

W zajęciach klinicznych prowadzonych w RCO będą uczestniczyli studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, głównie lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci.  

-Będziemy kształcić studentów w zakresie radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz chemioterapii. Doświadczenie naszych lekarzy, naszych profesorów jest ogromne, a przede wszystkim ogromne są chęci i zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w kształceniu polskich lekarzy. Głęboko wierzę, że profesjonalizm naszych lekarzy oraz duża życzliwość nas wszystkich sprawi, że chociaż część z tych studentów pozostanie u nas w Radomiu – mówiła Dorota Ząbek, dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii. 

Umowa między uczelnią a lecznicą została podpisana bezterminowo. Studenci medycyny rozpoczęli już praktyki w poradni onkologicznej szpitala, na oddziałach radioterapii, onkologii oraz chirurgii onkologicznej, a także na bloku operacyjnym. 

Czytaj także: Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. 

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. 

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. 

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

Przeczytaj teraz

Fizjoterapia domowa w Medi-Raj 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Centrum Medyczne Medi-Raj z Gorzowa Wielkopolskiego wprowadziło do swojej oferty nową usługę – fizjoterapię prowadzoną w domu pacjenta. Świadczenie jest realizowane w Gorzowie oraz w okolicy. 

Usługa taka przeznaczona jest dla osób, które potrzebują rehabilitacji, ale obawiają się większych skupisk ludzkich, szczególnie dla osób po urazach, wypadkach czy przebytej chorobie, a także dla tych, którzy mają problemy ze sprawnością fizyczną i funkcjonalną.  

W ramach wizyty domowej fizjoterapeuta przeprowadza wywiad w celu zdiagnozowania problemu i zaplanowania terapii oraz oferuje dobrane indywidualnie zabiegi – terapię manualną, ćwiczenia i masaże, jego zadaniem jest także edukacja pacjenta. 

Czytaj także: Zmienia się podejście do prywatnych domów opieki >>>

Medi-Raj oferuje konsultacje specjalistyczne, a także zabiegi w zakresie rehabilitacji, diagnostykę (USG, RTG, laboratoryjna). W placówce działa sklep ortopedyczny, centrum stomatologii, gabinet medycyny estetycznej oraz wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.   

Większość usług centrum stanowią usługi komercyjne.  

Od 1 sierpnia 2021 roku centrum prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. Medi-Raj prowadzi także punkt szczepień przeciw Covid-19.  

Placówka mieści się przy ulicy Górczyńskiej 17. Prowadzona jest przez spółkę Medi-Raj sp. z o.o. sp. komandytowa, która należy do Grupy Kapitałowej Bachalski. 

Przeczytaj teraz

Lux Med z tytułem firma 30-lecia 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.10.2021

Grupa Lux Med została wyróżniona specjalną – statuetką „Złoty Laur Super Biznesu” w kategorii „firma 30-lecia”. Złote Laury to nagrody przyznawane przez Super Biznes, ekonomiczny dodatek Super Expressu, którymi redakcja wyróżnia osoby, firmy i instytucje, których działalność przynosi szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za osiągnięcia sprzyjające rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości.  

Nagroda została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Podczas Gali, która odbyła się 21 października 2021 roku, wyłoniono zwycięzców tegorocznej edycji. W tym roku Kapituła przyznała nagrody w ośmiu kategoriach. 

-Jesteśmy firmą z misją, którą realizujemy każdego dnia, bo pomagamy ludziom w osiąganiu dłuższego, zdrowszego i szczęśliwszego życia. Choć zabrzmi to górnolotnie, to nie mam wątpliwości, że to co robimy, zmienia świat na lepsze – powiedziała Anna Rulkiewicz po odebraniu statuetki. -Jedną z kluczowych zasad w Grupie Lux Med jest reinwestowanie zysków. Robimy to od 30-tu lat. Co ważne, inwestujemy tutaj, w Polsce. To nie tylko nowe placówki medyczne, szpitale czy miejsca pracy. Inwestujemy w innowacje, technologie, zrównoważony rozwój. Podczas pandemii włączyliśmy się w realizację misji publicznej. Prowadzimy szczepienia przeciw Covid-19, a nasi lekarze ratowali zdrowie i życie pacjentów w naszym szpitalu covidowym. Dziękuję naszym pacjentom, klientom i wszystkim pracownikom. Nagroda ta jest dla nas przede wszystkim zobowiązaniem i mobilizacją do dalszej pracy – dodała prezes Rulkiewicz. 

Patronat Honorowy nad nagrodą objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Business Centre Club, Fundacja Teraz Polska. 

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.  

Grupa Lux Med. zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych oraz blisko 3000 poradni partnerskich.  

Grupa Lux Med. zatrudnia ponad 18 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.  

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Przeczytaj teraz

Nowe centrum Medicover Stomatologia w Gdyni

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.10.2021

Medicover Stomatologia otworzył nową placówkę w Gdyni. Wyjątkowy wystrój tego miejsca sprawia, że bardziej kojarzy się ono z designerskim hotelem lub modną kawiarnią. Jedną z inspiracji w tworzeniu przestrzeni gabinetu była historia Gdyni, a zwłaszcza dwudziestolecie międzywojenne.  

Placówka została otwarta w kompleksie biurowym 3T Office Park przy ulicy Kazimierza Górskiego. Jest to kolejna lokalizacja należąca do Medicover Stomatologia w Trójmieście. 

Wystrój nowego centrum ma przekonać do leczenia osoby, które wciąż mają obawy przed wizytą u dentysty. Wyróżnia je także „Rytuał Uśmiechu”, czyli nowy koncept przestrzeni stomatologicznej, w którym rozwijana jest dziś sieć. Podobne miejsca działają obecnie tylko w Łodzi, Toruniu i Warszawie, w placówce przy Placu Konstytucji. 

-„Rytuał Uśmiechu” to nowa i odważna wizja stomatologii w Polsce. Opiera się zarówno na holistycznym podejściu do leczenia, dostępie do technologii diagnostycznych i medycznych, nowym standardzie obsługi, jak również na designie miejsca, w którym leczony jest pacjent – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. 

 -Centra powstające w „Rytuale Uśmiechu” odchodzą od tradycyjnego wizerunku gabinetu stomatologicznego. Bardziej za to przypominają lobby nowoczesnych hoteli czy wnętrza modnych kawiarni. Wszystko po to, aby stworzyć warunki, w których pacjent może zrelaksować się przed wizytą – wyjaśnia. 

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent>>>

 Tak też jest w Medicover Stomatologia w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 3. Cała przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zminimalizować wrażenie, że jest się u dentysty. W poczekalni zamiast tradycyjnych krzeseł, znajdują się fotele i niskie stoliki, a także strefa, w której można zaparzyć sobie kawę. W pomieszczeniu ustawiono też biblioteczkę z kilkuset pozycjami książkowymi. 

Wystrój nawiązuje natomiast do stylistyki lat 20-tych XX wieku, czyli okresu budowy portu w Gdyni. Pomogły w tym proste, geometryczne formy mebli oraz użyte do ich produkcji materiały – żelazo, mosiądz i drewno dębowe.  Z historią korespondują też elementy wystroju z zardzewiałej blachy i surowego betonu, znane chociażby z pejzażu stoczni. Na ścianach zawisły natomiast historyczne fotografie z wybrzeżem – widnieją na nich okoliczne latarnie, pierwsze polskie transatlantyki i stare mapy.   

Również kolory dobrano tak, aby przywoływały pozytywne emocje i wyciszały pacjenta.  Domowy klimat osiągnięto natomiast dywanami i oświetleniem – światło w poczekalni jest przytłumione, a nie ostre i rażące jak w tradycyjnym gabinecie. Wyeliminowano także inne elementy drażniące zmysły, w tym „dentystyczny” zapach czy ciszę. Tę ostatnią zastąpiono muzyką jazzową. Sam projekt powierzono pracowni Piotrowscy Design, która stoi za projektem sieci kawiarni Green Caffé Nero. 

-Projektując wnętrze gdyńskiego centrum sięgnęliśmy po wiedzę architektów, ale także psychologów. Zależało nam bowiem na tym, aby przestrzeń spełniała ważną rolę terapeutyczną. Tą rolą jest niwelowanie stresu, strachu i lęku, jaki często towarzyszy wizycie. Jest to pionierskie podejście do tworzenia przestrzeni medycznej w stomatologii, ale i do samego procesu leczenia, niezwykle empatyczne, nastawione na komfort i budowanie pozytywnych doświadczeń pacjenta w trakcie całej wizyty – mówi dyrektor zarządzająca. 

Ale nie tylko wnętrza odgrywają ważną rolę. To co wyróżnia centrum w Gdyni to przede wszystkim holistyczne podejście do leczenia. W nowej lokalizacji, liczącej ponad 300 m kw., pacjenci znajdą 6 w pełni wyposażonych gabinetów. Przyjmują w nich dentyści i specjaliści aż z 11 dziedzin w tym między innymi ortodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, medycyny estetycznej i – co jest nowością w Gdyni – fizjoterapii stomatologicznej, zajmującej się leczeniem między innymi bruksizmu (zgrzytania zębami). 

To zresztą nie jedyna nowość w mieście. Inaczej wygląda tutaj także diagnostyka. Już na pierwszej wizycie pacjenci mogą przejść wieloetapowy Complete Smile Check (CSC), autorski program pozwalający na kompleksowe badanie uśmiechu. 

Czytaj także: W Łodzi powstało nowe centrum Medicover Stomatologia >>>

Obejmuje on między innymi RTG, skanowanie 3D wnętrza jamy ustnej, dokumentację fotograficzną uśmiechu, konsultacje z protetykiem i fizjoterapeutą, a także wirtualne interdyscyplinarne konsylium, którego efektem jest plan leczenia. Pacjentom w całym procesie towarzyszy opiekun, który w razie potrzeby wyjaśnia zawiłości leczenia, a nawet przypomni o zaplanowanej wizycie. 

-Gdyńskie centrum reprezentuje najwyższe standardy leczenia dentystycznego i jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu na Pomorzu. Z jednej strony, pacjenci decydujący się tutaj leczyć będą mieli możliwość poddania się niezwykle precyzyjnej, kompleksowej, diagnostyce, bazującej na wiedzy i doświadczeniu lekarzy, ale także najnowszych technologiach cyfrowych– mówi lek. dent. Patryk Kononowicz, kierownik medyczny regionu północnego. 

– Z drugiej strony, będą mieli dostęp do pełnego grona specjalistów, ale także do najbardziej zaawansowanych rozwiązań z takich dziedzin, jak chociażby implantologia, endodoncja czy ortodoncja. Całość dopełni medycyna estetyczna, coraz częściej wspierająca stomatologię, zwłaszcza, kiedy pacjent przechodzi pełną metamorfozę uśmiechu – dodaje. 

Ciekawy koncept centrum, w którym nowoczesna stomatologia łączy się z designem, ma jeszcze jedno na celu – zaznacza Wioletta Januszczyk. 

-Chcemy pokazać Polakom, że wizyta u dentysty i codzienna higiena jamy ustnej może stać się rytuałem, jednym z wielu, po które sięgamy dbając o zdrowie. Ma do tego przekonać charakter i klimat miejsca, szerokie spektrum leczenia, ale także rozwiązania, takie jak komputerowe znieczulenie, dzięki którym wizyta rzeczywiście jest bezbolesna. Pod tym względem nowe centrum pełnić będzie też ważną rolę edukacyjną w regionie – mówi. 

Wraz z nowym otwarciem sieć Medicover Stomatologia dysponuje w Polsce ponad 300 fotelami dentystycznymi. 

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych>>>

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal