Voxel: 22 mln zł przychodów w I kwartale 2012

0
809

Grupa Voxel osiągnęła w I kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 22 984,7 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2011 odnotowano przychody o wartości 16 992,7 tys. zł. Zysk netto w I kwartale 2012 miał wartość 660,1 tys. zł.

Według komentarza zarządu spółki wyniki finansowe zrealizowane w I kwartale 2012, tak dla Grupy Voxel jak i dla poszczególnych spółek  wchodzących w skład grupy pokrywają się w znacznym stopniu z oczekiwaniami. Pierwszy kwartał  okazał się istotnie lepszy od porównywalnego okresu ubiegłego roku głównie dzięki intensyfikacji sprzedaży w obszarze najbardziej marżowych segmentów działalności grupy (badania PET oraz sprzedaż systemów szpitalnych).

Wzrost przychodów pozwolił osiągnąć znacząco większy zysk na sprzedaży, jak i zysk operacyjny. Obecnie Voxel S.A. realizuje w pełni umowy z niemal wszystkimi krajowymi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonując również nadwykonania, które w przyszłości mogą dodatkowo wpłynąć na poprawę wyników w obszarze rentowności. Konsekwentna polityka negocjacyjna prowadzona z Narodowym Funduszem Zdrowia przyczynia się do wyraźnego zwiększania wydajności poszczególnych pracowni w pełnym zakresie usług dostarczanych przez Emitenta. Pierwszy kwartał to również większy zysk na sprzedaży tak w Spółce Voxel S.A. jaki i Alteris S.A. oraz równoczesny wzrost zysku operacyjnego. Poprawa we wszystkich obszarach rentowności spowodowana jest możliwie jak najlepszym wykorzystaniem potencjału grupy, wdrożeniem ścisłego monitoringu kosztów oraz przekierowaniem działań na usługi generujące wyższy poziom marży.

Grupa na koniec pierwszego kwartału zmniejszyła posiadanie środki pieniężne i płynne aktywa. Spowodowane jest to koniecznością uregulowania zobowiązań inwestycyjnych dotyczących budowy w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków co wiąże się ze zwrotem wydatków z PARP i MAAR.

Na uwagę zasługuje także spadek zobowiązań zwłaszcza krótkookresowych, co przy realizacji dużego programu inwestycyjnego wymaga ścisłej kontroli, tak po stronie zamówień jak i realizacji płatności oraz właściwej polityki w obszarze monitoringu należności. Do negatywnych czynników pierwszego kwartału można zaliczyć ciągły brak pełnej funkcjonalności pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego  zlokalizowanej w Wojskowej Przychodni Lekarskiej ?CePeLek? w Warszawie.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Pracownie prowadzi w 20 miastach Polski. Spółka Voxel S.A. od października 2011 jest notowana na NewConnect.

Grupa Voxel obejmuje spółki Voxel S.A. oraz spółki zależne: Alteris S.A. i Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o.