Voxel: 200 tysięcy badań diagnostycznych w roku 2017

0
507

Pracownie Grupy Voxel wykonały w roku 2017 około 224 tysiące badań w zakresie diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego (MR), tomografii komputerowej (CT), pozytronowej tomografii emisyjnej (PET-CT), tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT) oraz RTG. Jest to więcej o 13,13 procenta w porównaniu do roku poprzedniego.

Voxel podpisał aneksy do umów z NFZ w zakresie finansowania badań MR i CT oraz PET i SPECT.  Wartość przychodów z tytułu tych świadczeń wykonanych w okresie 1 stycznia – 31  grudnia 2017 roku wyniosła 58.489,4 tysięcy złotych i była o 10.547,5 tysięcy złotych, czyli o 22 procent) wyższa od analogicznej wielkości poprzedniego roku.

W roku 2017 spółka wykonała w ramach tzw. nadwykonań świadczenia o wartości 11.999,1 tysięcy złotych, z czego do dnia sporządzenia sprawozdania rocznego przychody w wysokości 11.809,8 tysięcy złotych zostały potwierdzone z NFZ zwartymi aneksami i ugodami.

W czerwcu 2017 Voxel zawarł z opolskim oddziałem NFZ umowę dotyczącą badań PET. Umowa została zawarta na okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku. Świadczenia są udzielane w pracowni PET-TK w Opolu, zlokalizowanej na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

W 2018 roku Voxel uruchomił pracownię PET-TK w Jeleniej Górze. Pracownia ta jest gotowa do kontraktowania w roku 2018.

W marcu 2018 roku wojewódzkie oddziały NFZ w Krakowie i Rzeszowie ogłosiły postępowania konkursowe dotyczące badań w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-TK). Umowy będą zawarte na okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2023 roku. Voxel uczestniczy w tych postępowaniach.

Grupa Kapitałowa Voxel kolejny rok z rzędu odnotowała wzrost przychodów. W roku 2017 wyniósł on 26 procent i został wygenerowany zarówno przez spółkę Voxel S.A. jak i Alteris S.A.  Przychody ze sprzedaży osiągnęły 152 160 tys. zł. Grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 26 mln zł. Zysk netto wyniósł prawie 20  mln zł.

Grupa w dalszym ciągu obserwuje wzrost przychodów ze sprzedaży pozostałych usług medycznych, który rozpoczął się już w latach poprzednich. Dotyczy on głównie przychodów generowanych przez sprzedaż usług pacjentom prywatnym (wzrost przychodów o około 1,1 miliona złotych, czyli o 20 procent), badania farmaceutyczne (wzrost przychodów o około 0,2 miliona złotych, czyli o 7 procent) oraz świadczenie usług z zakresu teleradiologii (wzrost przychodów o około 0,3 miliona złotych, czyli o 7 procent).

Voxel zajmuje się także produkcją radiofarmaceutyków. W 2017 roku dostarczał je do 10 odbiorców zewnętrznych (9 krajowych, 1 zagranicznego). W trakcie 2017 roku spółka zaobserwowała wzrost przychodów ze sprzedaży radiofarmaceutyków do podmiotów zewnętrznych o około 1,1 miliona złotych, czyli o 62 procent.

Grupa Kapitałowa Voxel działa na rynku usług medycznych od 2005 roku. Prowadzi sieć medycznych centrów diagnostycznych, które świadczą wysokospecjalistyczne usługi w dziedzinie radiologii i medycyny nuklearnej.

Poza szeroko rozumianą diagnostyką obrazową, GK Voxel oferuje kompleksowy zakres usług i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kontrolę nad GK Voxel sprawował Voxel International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, który posiadał 49,37 procenta akcji oraz 60,62 procenta głosów na Walnym Zgromadzeniu.