Voxel: spadek przychodów w I półroczu 2013

0
800


Grupa Kapitałowa Voxel  osiągnęła w I półroczu roku 2013 przychody ze sprzedaży w wysokości 44 602,2 6 tys. zł. Przychody były niższe o 3,4 procent niż w I półroczu roku 2012, kiedy to miały one wartość 46 163,4 tys. zł. Zysk netto Grupy osiągnięty w I kwartale 2013  wynosił 1 874,8 tys. zł, rok wcześniej było to 94,9 tys. zł.

Główną przyczyną spadku przychodów operacyjnych Grupy była mniejsza ilość sprzedanego sprzętu medycznego przez spółkę zależną Alteris S.A., co w ocenie zarządu związane jest z czynnikiem sezonowości i powinno zostać wyrównane w drugiej połowie 2013 roku.

Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 3,3 procent, co możliwe było przede wszystkim dzięki poprawie struktury sprzedaży na korzyść usług wysokomarżowych (badania PET/TK). Na poziomie wyniku operacyjnego Grupa uzyskała istotny wzrost z 2,3 mln zł w pierwszej połowie 2012 roku do 3,4 mln zł w okresie bieżącym, na co wpływ miało także dodatnie saldo na pozostałej działalności operacyjnej.

Na zakończenie półrocza 2013 roku nadal główną pozycję w aktywach Grupy Voxel stanowiły aktywa trwałe, które odpowiadały za ponad 74,77 procent wartości majątku (głównie rzeczowy majątek trwały w postaci nakładów na adaptację pracowni diagnostycznych oraz kapitałochłonnego sprzętu do diagnostyki obrazowej oraz na budowę centrum produkcji radiofarmaceutyków). Pozostałe 25,23 procent majątku dotyczy aktywów obrotowych (wzrost z poziomu 17,64 procent według stanu na koniec 2012 roku), w ramach których najbardziej płynne aktywa (należności handlowe i pozostałe należności, krótkoterminowe aktywa finansowe oraz środki finansowe) stanowią 92,22 procent.

W I połowie 2013 roku z sukcesem uplasowano i pozyskano kapitał w ramach emisji akcji serii K oraz warrantów subskrypcyjnych serii A’ zamiennych na akcje serii J oraz emisji obligacji serii C co pozwoliło zabezpieczyć stabline, długoterminowe finansowanie na realizację procesu inwestycyjnego Grupy.

1 lutego 2013 roku Voxel zawarł z Nu-Med Pracownie Diagnostyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością warunkową umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Pracowni Tomografii Komputerowej położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18. 29 marca 2013 roku, z uwagi na spełnienie się wszystkich warunków zawieszających określonych w umowie, Nu-Med. stała się właścicielem Pracowni. W wyniku realizacji umowy Voxel odnotował zysk na sprzedaży w wysokości 1.442 tys. zł.

Voxel realizuje obecnie 3 kluczowe inwestycje tj. pracownie diagnostyki obrazowej PET, które pomimo że wymagają istotnych nakładów finansowych i wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej oraz technicznej, są inwestycjami o wysokiej stopie zwrotu.  Dodatkowym elementem jest wewnętrzna produkcja radioznaczników na potrzeby tych pracowni, co znacząco podnosi rentowność tego typu działań.

Najbliższa perspektywa dalszego rozwoju działalności to zwiększenie sprzedaży radioznaczników dla odbiorców zewnętrznych (w tym eksport), realizacja sprzedaży pierwszych systemów robotyki szpitalnej Unit Dose przez  spółkę zależną Alteris S.A. oraz terminowe otwarcie nowych pracowni PET.

Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (14 pracowni rezonansu magnetycznego oraz 9 pracowni tomografii komputerowej), outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Posiada pracownie w 20 miastach Polski. Prowadzi też w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków.

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. składa się z Voxel S.A. oraz jej spółek zależnych – Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z o.o. 23 października 2012 roku spółka Voxel S.A. zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był to kolejny krok po debiucie na NewConnect w roku 2011 oraz na rynku Catalyst w roku 2012.