Voxel: spadek przychodów w II kwartale

0
976


Voxel osiągnął w II kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 23 842,9 tys. zł. Było to mniej niż w analogicznym okresie roku 2011, kiedy to przychody Grupy wyniosły 25 066,9 zł.

Zysk netto w II kwartale 2012 roku wyniósł 655,1 tys. zł (w II kwartale 2011 wyniósł 1 306,4 zł). W czerwcu 2012 spółka Voxel S.A. zadebiutowała na Catalyst. Środki pozyskane z emisji papierów dłużnych zamierza przeznaczyć na finansowanie pomostowe inwestycji związanej z uruchomieniem centrum diagnostycznego PET-CT-MR w Krakowie wraz z Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków oraz zwiększenie kapitału obrotowego.

W czerwcu 2012 spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Voxel S.A. od października 2011 jest notowana na NewConnect.

Obecnie spółka realizuje w pełni umowy z niemal wszystkimi krajowymi oddziałami NarodowegoFunduszu Zdrowia, wykonując również nadwykonania. Alteris S.A. (spółka z Grupy Voxel) z powodzeniem bierze udział w przetargach na dostawę sprzętu medycznego (głównie TK i MR) oraz na realizację pełnego wyposażenia pracowni diagnostycznych wraz z dostawą oprogramowania. Do negatywnych czynników omawianego okresu spółka zalicza ciągły brak pełnej funkcjonalności pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zlokalizowanej w Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek w Warszawie. Spółka podpisała w czerwcu 2012 pierwszą umowę na realizację badań z Mazowieckim Oddziałem NFZ, jednak poziom kontraktu nie pozwala na pełne wykorzystanie zasobów placówki.

Grupa Voxel obejmuje spółki Voxel S.A. oraz spółki zależne: Alteris S.A. i Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. Grupa zanotowała w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 97 461 tys. zł oraz stratę w wysokości 3.834 tys. zł.