Voxel: wzrost liczby badań diagnostycznych o prawie 10 procent

0
785

W I kwartale 2016 roku spółka Voxel S.A. wykonała ponad 52 tysiące badań w zakresie diagnostyki obrazowej. Oznacza to wzrost o około 9,6 procent wobec analogicznego okresu roku 2015.

Wśród wykonywanych badań były badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badania PET-CT, SPECT (tomografia emisyjna pojedynczego fotonu) oraz RTG.

Spółka wykonywała badania finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjne, w ramach współpracy z płatnikami prywatnymi. Udział przychodów z tytułu współpracy komercyjnej w przychodach spółki rośnie.

Plan kontraktów Grupy Kapitałowej Voxel z NFZ na rok 2016 opiewa na kwotę 21.489.665,35 zł i jest o około 3 procent wyższy od planu z roku 2015. Plan nie uwzględnia ewentualnych nadwykonań, które w praktyce mogą podwyższyć wartość świadczeń medycznych. W I kwartale 2016 Grupa Voxel dokonała aneksowania większości umów z NFZ na finansowanie świadczeń z zakresu badań MR, CT oraz w zakresie świadczeń odrębnie kontraktowanych – PET, wydłużając okres obowiązywania tych umów do 30 czerwca 2017 roku.

Grupa podpisała też aneksy do 10 spośród 13 umów z NFZ. W przypadku pozostałych 3 umów spółka otrzymała pozytywną pisemną odpowiedź NFZ na wniosek dotyczący wydłużenia okresu obowiązywania umowy, co w praktyce oznacza zawarcie aneksów w najbliższej przyszłości, najprawdopodobniej do końca maja 2016.

W I kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży Grupy Voxel wyniosły 28 671 tys. zł, co daje ponad 10-procentowy wzrost w porównaniu do I kwartału 2015 roku. Wzrost dotyczył wszystkich podmiotów grupy – spółki Voxel S.A, która osiągnęła wzrost o 8 procent, spółki Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra sp. z o.o., która zanotowała wzrost o 3 procent, oraz spółki Alteris (wzrost o 16 procent).

Wzrost przychodów jest też wynikiem konsekwentnego zwiększania skali działalności przez rozszerzanie sieci pracowni diagnostycznych, zwiększania ilości i rodzajów przeprowadzanych badań, a także realizacji nowych, powtarzalnych kontraktów przez Alteris.

Zysk netto w I kwartale 2016 roku miał wartość 1,5 mln zł i był niższy od zysku osiągniętego w I kwartale roku 2015, kiedy miał on wartość 3,1 mln zł.

Voxel działa na rynku usług medycznych od 2005 roku. Sieć Voxel obejmuje 40 pracowni diagnostycznych, w których wykonano w 2015 roku ponad 192 tysiące badań. W ramach usług teleradiologicznych specjaliści Voxel zinterpretowali około 170 tysięcy badań. Voxel jest także producentem radiofarmaceutyków na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych.