W listopadzie wejdą w życie przepisy dotyczące personelu

0
464

3 listopada 2018 wejdą w życie przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego. Rozporządzenie określa wymogi dotyczące kwalifikacji i liczby zatrudnionego personelu.

Wynika z niego między innymi, że w przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej należy zapewnić równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy dla lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Może to być także lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej.

Na oddziałach tych musi być także zapewniona obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadająca czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy, dotyczy to pielęgniarki specjalisty lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarki z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położnej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położnej z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.

Rozporządzenie mówi także w przypadku leczenia dorosłych o zatrudnieniu pielęgniarek w liczbie co najmniej 0,6 etatu na łóżko. Natomiast w przypadku leczenia dzieci wskaźnik ten wynosi co najmniej 0,8 etatu na łóżku. W oddziałach chirurgicznych współczynnik wynosi 0,7 etatu na łóżko. W przypadku chirurgii dziecięcej wskaźnik ten obejmuje 0,9 etatu na jedno łóżko.

W każdym przypadku wymagane jest także zatrudnienie w wymiarze co najmniej dwóch etatów specjalisty w zakresie pielęgniarstwa, z określonej dziedziny.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 października 2018.