Wdrażanie e-platrofmy bez opóźnień, mimo zastrzeżeń NIK

0
900

Według wiceministra zdrowia Jakuba Szulca oraz ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego nie ma opóźnień w realizacji Projektu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Taką informację ministrowie przekazali uczestnikom obrad sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która odbyła się 16 lutego 2012. Obecny na obradach przedstawiciel NIK oświadczył, że Izba negatywnie oceniła wdrażanie projektów i zapowiada kolejne kontrole w II półroczu 2012 roku.

Uwag Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły postępu prac, współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz brak merytorycznych pracowników w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
– Kontrole dotyczące wdrażania e-platformy były przeprowadzone w CSIOZ, Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia do końca sierpnia 2011 roku – poinformował obecny na posiedzeniu komisji Paweł Korzeniowski z NIK. – Obecnie czekamy na wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Zdrowia. Przygotowujemy też kolejne kontrole, które będą miały miejsce w II półroczu.

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszek Sikorski stwierdził, że wdrażanie e-platformy rozpoczęło się już w roku 2007, od tego czasu NIK dwukrotnie kontrolował CSIOZ, jedna z tych kontroli była pozytywna, druga negatywna, w sumie realizację projektu różne instytucje kontrolowały 36 razy. Dyrektor Sikorski zdementował informacje o brakach kadrowych w Centrum i o nieprawidłowościach przetargowych.
– W czasie, gdy podawano, że pracuje u nas 7 informatyków, fatycznie było ich 18. Zatrudniamy ponad 100 pracowników, poza tym pomaga nam 100 ekspertów z firm zewnętrznych – dodał.

Dyrektor Sikorski stwierdził też, że Centrum współpracuje z NFZ i że obie te instytucje łączy „szorstka przyjaźń”, a odwołanie od decyzji komisji przetargowej dotyczyło firmy IMed24, która złożyła ofertę w wysokości 6 mln zł za prace wyceniane wstępnie na 80 mln zł. Oferta ta została odrzucona. Chodzi o 1 część przetargu, ogłoszonego w lutym 2011 roku, w którym oferentów wybrano w styczniu 2012. Ta część przetargu dotyczyła zaprojektowania i nadzoru gwarancyjnego systemów – Szyna Usług oraz System Administracji. Minister Boni dodał, że współpraca CSIOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia rozwija się i że dokonywane są korekty realizowanych projektów, po to, aby nie pokrywały się z tym, co robi NFZ.
Celem Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. duża platforma P1). Wartość tego projektu wynosi 712 640 tys. zł. Tzw. mała platforma P2, czyli „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” ma wartość ponad 50 mln zł. Harmonogram realizacji obejmuje lata 2008-2014 (platforma P1) i 2008-2012 (Platforma P2). W przypadku platformy P2 w grudniu 2011 roku zakończyło się przygotowanie projektu technicznego, a do lipca 2012 roku zostanie zakończona realizacji systemu administracji.

– Projekt P1 obejmie 30 produktów przeznaczonych dla podmiotów uprawnionych. System będzie zbiorem wszystkich zdarzeń medycznych, będzie przeznaczony dla pacjentów, a za ich zgodą będzie także udostępniany świadczeniodawcom i podmiotom uprawnionym, takim jak Ministerstwo Zdrowia w celu zbierania danych epidemiologicznych – wyjaśniał minister Boni.
Minister podkreślił, że ze względu na wysoką wrażliwość przetwarzanych danych (informacje medyczne) zakłada się, że zarówno wprowadzanie danych do systemu, jak i ich przetwarzanie będzie dokonywane przy pełnej wiedzy pacjenta z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa i poufności. W projekcie założono, że podstawowe dane medyczne będą przechowywane centralnie w Systemie Gromadzenia Danych Medycznych i udostępniane uprawnionych zainteresowanym. Rozszerzone dane medyczne, takie jak wyniki laboratoryjne czy zdjęcia będą przechowywane lokalnie w bazach EMR (elektronic medical records). Zewnętrzni dostawcy usług EMR będą działać w warunkach konkurencji.

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc podkreślił, że system obejmie zarówno świadczenia finansowane przez NFZ, jak i realizowane w systemie usług prywatnych, czyli finansowane przez pacjentów lub innych ubezpieczycieli. Obejmie także e-skierowania i przy współpracy z ZUS-em – e-zwolnenia.
Dzięki realizacji projektu możliwy będzie dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania (poprzez Internetowe Konto Pacjent), szybki dostęp do historii choroby, skuteczniejsze leczenie dzięki aktualizacji danych medycznych w karcie pacjenta, efektywniejsze zarządzanie własnym czasem pacjenta dzięki rejestracji on-line, łatwy dostęp do informacji medycznych poprzez portale internetowe, bezpieczne przechowywanie danych medycznych. System umożliwi także używanie e-recepty, ułatwi samokontrolę stanu zdrowia na podstawie dostępu do wyników badań.

W ramach działań zrealizowanych została już zbudowana serwerownia, zakończone zostały prototypu e-recepta, IKP i statystyka, uchwalona została także ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. W toku są natomiast prace w zakresie osiągnięcia w ramach projektu interoperacyjności, trwają publiczne konsultacje standardów, które stosowane będą w P1, prace dotyczące połączenia prototypu IKP oraz e-recepty oraz prace nad rozporządzeniami do ustawy o SIOZ. Trwa także proces wyłonienia dostawców Platformy P1. Uruchomienie postępowania nastąpiło w lutym 2011 roku. W styczniu 2012 zostali wybrani wykonawcy: w I części postępowania jest to firma Unizeto S.A (wartość oferty 14 590 tys. zł), w drugiej części Hewlett-Packard (zaproponowana kwota to 94 990 tys. zł), w trzeciej – konsorcjum Kamsoft S.A./Asseco Poland (za kwotę 64 941 611 zł), w czwartej – Sygnity S.A. (złożona oferta została wyceniona na 64 655 026 zł). Całkowita wartość postępowania dla wszystkich czterech części to 359 201 774 zł (bez VAT). Do części pierwszej zostały złożone 2 odwołana do KIO. Prognozowany termin podpisania umów to koniec lutego 2012 (w przypadku części 1) i marzec 2012 roku (w przypadku pozostałych części). Pod podpisaniu umów wykonawcy będą mieli 30 miesięcy na wykonanie prac.