Wdrażanie e-platrofmy bez opóźnień, mimo zastrzeżeń NIK

Autor:
17 lutego 2012

Według wiceministra zdrowia Jakuba Szulca oraz ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego nie ma opóźnień w realizacji Projektu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Taką informację ministrowie przekazali uczestnikom obrad sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która odbyła się 16 lutego 2012. Obecny na obradach przedstawiciel NIK oświadczył, że Izba negatywnie oceniła wdrażanie projektów i zapowiada kolejne kontrole w II półroczu 2012 roku.

Uwag Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły postępu prac, współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz brak merytorycznych pracowników w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
- Kontrole dotyczące wdrażania e-platformy były przeprowadzone w CSIOZ, Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia do końca sierpnia 2011 roku - poinformował obecny na posiedzeniu komisji Paweł Korzeniowski z NIK. - Obecnie czekamy na wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Zdrowia. Przygotowujemy też kolejne kontrole, które będą miały miejsce w II półroczu.

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszek Sikorski stwierdził, że wdrażanie e-platformy rozpoczęło się już w roku 2007, od tego czasu NIK dwukrotnie kontrolował CSIOZ, jedna z tych kontroli była pozytywna, druga negatywna, w sumie realizację projektu różne instytucje kontrolowały 36 razy. Dyrektor Sikorski zdementował informacje o brakach kadrowych w Centrum i o nieprawidłowościach przetargowych.
- W czasie, gdy podawano, że pracuje u nas 7 informatyków, fatycznie było ich 18. Zatrudniamy ponad 100 pracowników, poza tym pomaga nam 100 ekspertów z firm zewnętrznych - dodał.

Dyrektor Sikorski stwierdził też, że Centrum współpracuje z NFZ i że obie te instytucje łączy „szorstka przyjaźń", a odwołanie od decyzji komisji przetargowej dotyczyło firmy IMed24, która złożyła ofertę w wysokości 6 mln zł za prace wyceniane wstępnie na 80 mln zł. Oferta ta została odrzucona. Chodzi o 1 część przetargu, ogłoszonego w lutym 2011 roku, w którym oferentów wybrano w styczniu 2012. Ta część przetargu dotyczyła zaprojektowania i nadzoru gwarancyjnego systemów - Szyna Usług oraz System Administracji. Minister Boni dodał, że współpraca CSIOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia rozwija się i że dokonywane są korekty realizowanych projektów, po to, aby nie pokrywały się z tym, co robi NFZ.
Celem Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. duża platforma P1). Wartość tego projektu wynosi 712 640 tys. zł. Tzw. mała platforma P2, czyli "Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych" ma wartość ponad 50 mln zł. Harmonogram realizacji obejmuje lata 2008-2014 (platforma P1) i 2008-2012 (Platforma P2). W przypadku platformy P2 w grudniu 2011 roku zakończyło się przygotowanie projektu technicznego, a do lipca 2012 roku zostanie zakończona realizacji systemu administracji.

- Projekt P1 obejmie 30 produktów przeznaczonych dla podmiotów uprawnionych. System będzie zbiorem wszystkich zdarzeń medycznych, będzie przeznaczony dla pacjentów, a za ich zgodą będzie także udostępniany świadczeniodawcom i podmiotom uprawnionym, takim jak Ministerstwo Zdrowia w celu zbierania danych epidemiologicznych - wyjaśniał minister Boni.
Minister podkreślił, że ze względu na wysoką wrażliwość przetwarzanych danych (informacje medyczne) zakłada się, że zarówno wprowadzanie danych do systemu, jak i ich przetwarzanie będzie dokonywane przy pełnej wiedzy pacjenta z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa i poufności. W projekcie założono, że podstawowe dane medyczne będą przechowywane centralnie w Systemie Gromadzenia Danych Medycznych i udostępniane uprawnionych zainteresowanym. Rozszerzone dane medyczne, takie jak wyniki laboratoryjne czy zdjęcia będą przechowywane lokalnie w bazach EMR (elektronic medical records). Zewnętrzni dostawcy usług EMR będą działać w warunkach konkurencji.

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc podkreślił, że system obejmie zarówno świadczenia finansowane przez NFZ, jak i realizowane w systemie usług prywatnych, czyli finansowane przez pacjentów lub innych ubezpieczycieli. Obejmie także e-skierowania i przy współpracy z ZUS-em - e-zwolnenia.
Dzięki realizacji projektu możliwy będzie dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania (poprzez Internetowe Konto Pacjent), szybki dostęp do historii choroby, skuteczniejsze leczenie dzięki aktualizacji danych medycznych w karcie pacjenta, efektywniejsze zarządzanie własnym czasem pacjenta dzięki rejestracji on-line, łatwy dostęp do informacji medycznych poprzez portale internetowe, bezpieczne przechowywanie danych medycznych. System umożliwi także używanie e-recepty, ułatwi samokontrolę stanu zdrowia na podstawie dostępu do wyników badań.

W ramach działań zrealizowanych została już zbudowana serwerownia, zakończone zostały prototypu e-recepta, IKP i statystyka, uchwalona została także ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. W toku są natomiast prace w zakresie osiągnięcia w ramach projektu interoperacyjności, trwają publiczne konsultacje standardów, które stosowane będą w P1, prace dotyczące połączenia prototypu IKP oraz e-recepty oraz prace nad rozporządzeniami do ustawy o SIOZ. Trwa także proces wyłonienia dostawców Platformy P1. Uruchomienie postępowania nastąpiło w lutym 2011 roku. W styczniu 2012 zostali wybrani wykonawcy: w I części postępowania jest to firma Unizeto S.A (wartość oferty 14 590 tys. zł), w drugiej części Hewlett-Packard (zaproponowana kwota to 94 990 tys. zł), w trzeciej - konsorcjum Kamsoft S.A./Asseco Poland (za kwotę 64 941 611 zł), w czwartej - Sygnity S.A. (złożona oferta została wyceniona na 64 655 026 zł). Całkowita wartość postępowania dla wszystkich czterech części to 359 201 774 zł (bez VAT). Do części pierwszej zostały złożone 2 odwołana do KIO. Prognozowany termin podpisania umów to koniec lutego 2012 (w przypadku części 1) i marzec 2012 roku (w przypadku pozostałych części). Pod podpisaniu umów wykonawcy będą mieli 30 miesięcy na wykonanie prac.

 

 

Według wiceministra zdrowia Jakuba Szulca oraz ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego nie ma opóźnień w realizacji Projektu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Taką informację ministrowie przekazali uczestnikom obrad sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która odbyła się 16 lutego 2012. Obecny na obradach przedstawiciel NIK oświadczył, że Izba negatywnie oceniła wdrażanie projektów i zapowiada kolejne kontrole w II półroczu 2012 roku.

Uwag Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły postępu prac, współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz brak merytorycznych pracowników w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
– Kontrole dotyczące wdrażania e-platformy były przeprowadzone w CSIOZ, Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia do końca sierpnia 2011 roku – poinformował obecny na posiedzeniu komisji Paweł Korzeniowski z NIK. – Obecnie czekamy na wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Zdrowia. Przygotowujemy też kolejne kontrole, które będą miały miejsce w II półroczu.

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszek Sikorski stwierdził, że wdrażanie e-platformy rozpoczęło się już w roku 2007, od tego czasu NIK dwukrotnie kontrolował CSIOZ, jedna z tych kontroli była pozytywna, druga negatywna, w sumie realizację projektu różne instytucje kontrolowały 36 razy. Dyrektor Sikorski zdementował informacje o brakach kadrowych w Centrum i o nieprawidłowościach przetargowych.
– W czasie, gdy podawano, że pracuje u nas 7 informatyków, fatycznie było ich 18. Zatrudniamy ponad 100 pracowników, poza tym pomaga nam 100 ekspertów z firm zewnętrznych – dodał.

Dyrektor Sikorski stwierdził też, że Centrum współpracuje z NFZ i że obie te instytucje łączy „szorstka przyjaźń”, a odwołanie od decyzji komisji przetargowej dotyczyło firmy IMed24, która złożyła ofertę w wysokości 6 mln zł za prace wyceniane wstępnie na 80 mln zł. Oferta ta została odrzucona. Chodzi o 1 część przetargu, ogłoszonego w lutym 2011 roku, w którym oferentów wybrano w styczniu 2012. Ta część przetargu dotyczyła zaprojektowania i nadzoru gwarancyjnego systemów – Szyna Usług oraz System Administracji. Minister Boni dodał, że współpraca CSIOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia rozwija się i że dokonywane są korekty realizowanych projektów, po to, aby nie pokrywały się z tym, co robi NFZ.
Celem Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. duża platforma P1). Wartość tego projektu wynosi 712 640 tys. zł. Tzw. mała platforma P2, czyli „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” ma wartość ponad 50 mln zł. Harmonogram realizacji obejmuje lata 2008-2014 (platforma P1) i 2008-2012 (Platforma P2). W przypadku platformy P2 w grudniu 2011 roku zakończyło się przygotowanie projektu technicznego, a do lipca 2012 roku zostanie zakończona realizacji systemu administracji.

– Projekt P1 obejmie 30 produktów przeznaczonych dla podmiotów uprawnionych. System będzie zbiorem wszystkich zdarzeń medycznych, będzie przeznaczony dla pacjentów, a za ich zgodą będzie także udostępniany świadczeniodawcom i podmiotom uprawnionym, takim jak Ministerstwo Zdrowia w celu zbierania danych epidemiologicznych – wyjaśniał minister Boni.
Minister podkreślił, że ze względu na wysoką wrażliwość przetwarzanych danych (informacje medyczne) zakłada się, że zarówno wprowadzanie danych do systemu, jak i ich przetwarzanie będzie dokonywane przy pełnej wiedzy pacjenta z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa i poufności. W projekcie założono, że podstawowe dane medyczne będą przechowywane centralnie w Systemie Gromadzenia Danych Medycznych i udostępniane uprawnionych zainteresowanym. Rozszerzone dane medyczne, takie jak wyniki laboratoryjne czy zdjęcia będą przechowywane lokalnie w bazach EMR (elektronic medical records). Zewnętrzni dostawcy usług EMR będą działać w warunkach konkurencji.

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc podkreślił, że system obejmie zarówno świadczenia finansowane przez NFZ, jak i realizowane w systemie usług prywatnych, czyli finansowane przez pacjentów lub innych ubezpieczycieli. Obejmie także e-skierowania i przy współpracy z ZUS-em – e-zwolnenia.
Dzięki realizacji projektu możliwy będzie dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania (poprzez Internetowe Konto Pacjent), szybki dostęp do historii choroby, skuteczniejsze leczenie dzięki aktualizacji danych medycznych w karcie pacjenta, efektywniejsze zarządzanie własnym czasem pacjenta dzięki rejestracji on-line, łatwy dostęp do informacji medycznych poprzez portale internetowe, bezpieczne przechowywanie danych medycznych. System umożliwi także używanie e-recepty, ułatwi samokontrolę stanu zdrowia na podstawie dostępu do wyników badań.

W ramach działań zrealizowanych została już zbudowana serwerownia, zakończone zostały prototypu e-recepta, IKP i statystyka, uchwalona została także ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. W toku są natomiast prace w zakresie osiągnięcia w ramach projektu interoperacyjności, trwają publiczne konsultacje standardów, które stosowane będą w P1, prace dotyczące połączenia prototypu IKP oraz e-recepty oraz prace nad rozporządzeniami do ustawy o SIOZ. Trwa także proces wyłonienia dostawców Platformy P1. Uruchomienie postępowania nastąpiło w lutym 2011 roku. W styczniu 2012 zostali wybrani wykonawcy: w I części postępowania jest to firma Unizeto S.A (wartość oferty 14 590 tys. zł), w drugiej części Hewlett-Packard (zaproponowana kwota to 94 990 tys. zł), w trzeciej – konsorcjum Kamsoft S.A./Asseco Poland (za kwotę 64 941 611 zł), w czwartej – Sygnity S.A. (złożona oferta została wyceniona na 64 655 026 zł). Całkowita wartość postępowania dla wszystkich czterech części to 359 201 774 zł (bez VAT). Do części pierwszej zostały złożone 2 odwołana do KIO. Prognozowany termin podpisania umów to koniec lutego 2012 (w przypadku części 1) i marzec 2012 roku (w przypadku pozostałych części). Pod podpisaniu umów wykonawcy będą mieli 30 miesięcy na wykonanie prac.

 

 

Inne artykuły

Centrum Rehabilitacji Damiana zmienia siedzibę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

Centrum Rehabilitacji Damiana działające w warszawskiej dzielnicy Mokotów ma nowy adres. Od 22 sierpnia 2022 przy ulicy Postępu 17a do dyspozycji pacjentów będzie prawie 800 m kw. powierzchni przeznaczonej na zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapię.

Nowa placówka mieści się na parterze biurowca Adgar Plaza A, w otoczeniu rozwiniętej infrastruktury biznesowej w dobrze skomunikowanej części miasta. Centrum Rehabilitacji Damiana mieściło się dotąd przy ulicy Cybernetyki.

Centrum Rehabilitacji przy ulicy Postępu 17a oferuje rehabilitację pourazową, ortopedyczną i neurologiczną, jak również zabiegi mające na celu poprawę postawy ciała i usprawnienie wykonywania codziennych czynności. Usługi medyczne są kierowane między innymi do osób po kontuzjach 
i urazach oraz cierpiących na choroby narządu ruchu, ale także do osób aktywnych i uprawiających sport, które potrzebują zabiegów wzmacniających.

W placówce dostępna jest też rehabilitacja dla dzieci – m.in. kinezyterapia dziecięca i rehabilitacja dziecięca neurologiczna metodą NDT Bobath. Specjaliści wykonują także zabiegi laserowe, fonofrezy, jonofrezy, fali uderzeniowej, krioterapii, ultradźwięków, kinesiotapingu. Na miejscu można wykonać również USG ortopedyczne oraz zamówić różne rodzaje masażu leczniczego.

– Cieszymy się, że Centrum Medyczne Damiana wzmacnia pozabiurowe funkcje naszego budynku, dołączając do obecnych w kompleksie Adgar Plaza siłowni, kawiarni czy studia jogi. Chcemy, aby nasze budynki tętniły życiem, a zapewnienie dostępności do szerokiego wachlarza usług dodatkowych ułatwia nam realizację tego celu. To wpisuje się w szerszą koncepcję mixed-use nowoczesnych obiektów biurowych, w których poza miejscami pracy biurowej tworzy się przestrzeń do rozrywki, opieki nad dziećmi, oferty punktów usługowych, placówek medycznych i medycyny estetycznej, a nawet urzędów publicznych. Liczymy, że obecność Centrum Rehabilitacji w Adgar Plaza otworzy nam również możliwości szerszej współpracy w zakresie promowania zdrowego stylu życia wśród naszych najemców, wokół którego podejmujemy corocznie wiele angażujących naszą społeczność inicjatyw – mówi Ewelina Nuszczyńska, Leasing and Flexible Workplaces Manager, Adgar Poland.

Nowa usługa – fizjoterapia uroginekologiczna

Nowością placówki działającej przy ulicy Postępu 17a będzie fizjoterapia uroginekologiczna. Ten rodzaj terapii, skoncentrowany na problemach w obrębie mięśni miednicy, wykorzystuje głównie nieinwazyjne i zindywidualizowane techniki pracy z pacjentką. Specjalista uroginekolog pomaga w takich przypadłościach jak nietrzymanie moczu, nawracające zapalenia dróg moczowych, obniżenie narządów miednicy, rozejście mięśnia prostego brzucha. W jego zakresie pracy jest też przygotowanie kobiety do porodu, terapia blizny po cesarskim cięciu, bolesne współżycie czy bolesne miesiączki. Usługa będzie dostępna od 1 września.

– Naszym celem strategicznym jest stałe identyfikowanie potrzeb pacjentów i zgodnie z tym modyfikowanie zakresu usług – mówi Marek Kubicki, członek zarządu Centrum Medycznego Damiana. – Fizjoterapia uroginekologiczna jest stosunkowo nową formą terapii, stale się rozwijającą. Obserwujemy rosnące zainteresowanie kobiet tą metodą leczenia, uznaliśmy więc, że Centrum Rehabilitacji po przeprowadzce będzie idealnym miejscem na uruchomienie tej usługi.

Centrum Rehabilitacji będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20. Pracownicy recepcji obsługują pacjentów w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Pacjenci mogą również poprosić o specjalistów mówiących w tych językach lub skorzystać z pomocy tłumacza podczas wizyty. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na poziomie -2 znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla pacjentów Centrum Rehabilitacji.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie również bliźniaczą placówkę – Centrum Rehabilitacji przy ulicy Nowolipie 18.

USG z elastografią w Centrum Medycznym Damiana Kolejowa

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 roku. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu przychodniach działających w Warszawie oraz w szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych 
i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie 
w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, „Szpital bez bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”.

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Partnerstwo strategiczne Alab laboratoria z Helping Hand

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

W sierpniu 2022 roku platforma wsparcia psychologicznego Helping Hand została rozbudowana o nową sekcję tematyczną MedExpert, współtworzoną przez Alab laboratoria – partnera strategicznego projektu. Eksperci z Alab laboratoria będą dzielić się z użytkownikami platformy wiedzą z zakresu diagnostyki laboratoryjnej zarówno poprzez artykuły jak i materiały wideo.

Współpraca z jednym z liderów w branży medycyny laboratoryjnej pozwala na wprowadzenie na platformie nowych edukacyjnych treści z obszaru profilaktyki zdrowia. Z Helping Hand można korzystać całodobowo i w pełni anonimowo.

– Ogromnie cieszę się ze współpracy z Alab laboratoria, bo właśnie dzięki temu partnerstwu możemy rozszerzyć naszą platformę o wysokiej jakości edukacyjne treści medyczne, skupiające się na zdrowiu fizycznym – a tym samym – zadbać o naszych użytkowników holistycznie. To zupełnie nowy rozdział w działalności Helping Hand i kolejny dowód na to, że jesteśmy organizacją dynamicznie rozwijającą się nie tylko pod kątem biznesowym, ale także w obszarze wartości dostarczanych użytkownikom platformy. Naszą działalność zaczęliśmy przecież od platformy pomagającej w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami. Po pandemii rozszerzyliśmy ją o narzędzia wspierające we wszelkich trudnościach natury psychologicznej. W maju tego roku uruchomiliśmy strefę Mindfulness, a teraz – sekcję MedExpert. Nie mam wątpliwości, że stworzyliśmy rozwiązanie, które bazując na wiedzy naszych ekspertów i odpowiednio zaprojektowanej technologii, odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka i dba o jego dobre samopoczucie.  Nie zwalniamy jednak tempa. Każdego dnia pracujemy nad rozwojem naszego produktu, obecnie skupiając się przede wszystkim na warstwie technologicznej – powiedziała Aleksandra Tokarewicz, członkini zarządu Helping Hand.

Helping Hand to platforma online, zapewniająca holistyczne wsparcie psychologiczne, koncentrujące się zarówno na psychoedukacji, jak i na profilaktyce zdrowia. Z rozwiązań Helping Hand mogą korzystać firmy, które chcą swoim pracownikom zapewnić holistyczne wsparcie psychologiczne w formie benefitów pozapłacowych. Użytkownicy platformy mogą w pełni anonimowo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu korzystać z ponad 300 materiałów edukacyjnych, stworzonych przez doświadczonych psychologów i licencjonowanych terapeutów.

-Zdecydowaliśmy się na wsparcie projektu MedExpert w ramach platformy Helping Hand, bo łączą nas podobne wartości i holistyczne podejście do zdrowia pacjenta. Jako firma, której pracownicy byli niezwykle zaangażowani i obciążeni w okresie pandemii, zrozumieliśmy jak ważne jest wsparcie psychologiczne. Jako pracodawca oferujemy naszym pracownikom możliwość skorzystania z platformy. I cieszy nas fakt, że będziemy także współtworzyć treści edukacyjne dla wszystkich użytkowników, które pokażą znaczenie badań laboratoryjnych dla zachowania zdrowia fizycznego. Świadomość profilaktyki – wykrycie choroby na wczesnym etapie, to istotny element „zadbania o siebie”, który promujemy informując o możliwościach diagnostyki laboratoryjnej – podkreśla Milena Moryson-Kowalska, rzeczniczka prasowa Alab laboratoria.

Więcej informacji o Helping Hand dostępnych jest na: www.hh24.pl lub na profilu Helping Hand na LinkedIn i Facebook.
24 sierpnia 2022 odbędzie się bezpłatna konferencja on-line, poświęcona sile kobiet i ich potrzebom pt. „Współczesna kobieta – liderka, partnerka, matka”, organizowana przez @Helping Hand.

Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA

W wydarzeniu udział weźmie Agata Strukow – dyrektor marketingu medycznego w Alab laboratoria, która zwróci uwagę na profilaktykę zdrowia i opowie o diagnostyce hormonalnej, przekładającej się nie tylko na kondycje fizyczną kobiet, ale także ich samopoczucie.

Celem konferencji jest podniesienie rangi głosu kobiet w przestrzeni publicznej. Hasło #wspieramkobiety, jakie towarzyszy wydarzeniu, ma zwrócić uwagę na możliwości, jakie drzemią w kobietach, na siłę, jaka może je motywować do działań, czy na samoocenę, która jest kluczowa w odnajdywaniu własnych mocnych stron. W trakcie konferencji będą podejmowane takie tematy jak: macierzyństwo, seksualność, praca zawodowa. Konferencja odbędzie się w formule on-line. Link do logowania: Helping Hand Konferencja Współczesna Kobieta: Liderka, Partnerka, Matka (hh24.pl)

Alab laboratoria to jedna z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów analiz medycznych. Rocznie wykonuje ponad 50 milionów testów medycznych w ramach szerokiego wyboru badań podstawowych, specjalistycznych i genetycznych. Firma przywiązuje dużą wagę do innowacji.

Grupa Alab istnieje od 2000 roku, posiada sieć ponad 550 Punktów Pobrań i ponad 90 laboratoriów, które oferują blisko 3500 rodzajów badań.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia  opublikował dane podsumowujące wybrane wskaźniki osiągane przez poszczególne szpitale w zakresie leczenia chorób narządu wzroku w 2021 roku. Wynika z niego, że Centrum Medyczne MAvit jest liderem na skalę całej Polski w ilości wykonanych zabiegów operacji zaćmy w 2021 roku.

Podsumowanie to, prócz zabiegów zaćmy, dotyczyło również leczenia jaskry oraz operacji witrektomii.

W przypadku zaćmy porównanie obejmowało następujące parametry: liczbę operacji zaćmy przeprowadzonych w 2021 roku w danym szpitalu, udział tych świadczeń wykonanych w ramach hospitalizacji jednodniowej, odsetek hospitalizacji, po których kontynuowano opiekę w poradni przyszpitalnej oraz liczbę wszczepionych soczewek torycznych.

Centrum Medyczne Mavit w Warszawie z 4717 wykonanymi operacjami zaćmy w 2021 roku – w tym 148 operacjami wszczepienia soczewek torycznych, korygujących astygmatyzm – zdeklasowało inne ośrodki.

Nowoczesny system Verion™ w Centrum Medycznym Mavit

Na drugim miejscu znalazło się Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z liczbą wykonanych zabiegów na poziomie 4 226.

Trzecie miejsce zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, który w tym samym czasie wykonał 4 138 operacji zaćmy.

Bardzo istotną informacją jest również fakt, że 98,4 procent pacjentów po zabiegach usunięcia zaćmy w Centrum Medycznym Mavit kontynuowano opiekę w okulistycznej poradni przyszpitalnej tego ośrodka. Oznacza to, że pacjenci tej placówki w jednym miejscu, w którym doskonale znana jest ich historia leczenia, mają zapewnioną kompleksową opiekę okulistyczną zarówno przed operacją usunięcia zaćmy jak i w trakcie całej rekonwalescencji po zabiegu.

Raport dostępny jest na portalu prowadzonym przez NFZ Zdrowe Dane:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej parterem Forum Ekonomicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej będą partnerem XXXI Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 6 do 8 września 2022 roku w Karpaczu. W ramach wydarzenia odbędzie się ponad 300 debat, spodziewanych jest ponad 4 tysiące uczestników.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Jak co roku na uczestników czeka bogaty program merytoryczny. Do Karpacza na trzy dni zjadą się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Debaty relacjonowane są przez dziennikarzy z całej Europy.

Przez trzydzieści lat swojego istnienia Forum stało się platformą wymiany poglądów i kształtowania opinii liderów, jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Na Forum od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez środowiska eksperckie.

W ramach Forum odbędą się wydarzenia tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak między innymi biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, nowa gospodarka i zrównoważony rozwój.

W tym roku odbędzie się Forum Regionów, Polonijne Forum Ekonomiczne, Salon Przemysłu Turystycznego (I edycja inauguracyjna), Europa Karpat oraz Forum Ochrony Zdrowia, w którym wezmą udział przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Od ponad 10 lat Forum Ochrony Zdrowia jest nieodłącznym elementem Forum Ekonomicznego umożliwiającym wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów na zarządzanie i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Jest to przede wszystkim miejsce dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Biorą w nich udział wszyscy interesariusze sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Dyskusje toczą się w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym. Forum Ochrony Zdrowia to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji poświęconych ochronie zdrowia z udziałem wszystkich zainteresowanych tą problematyką: przedstawicieli administracji państwowej i środowisk pacjenckich, dyrektorów placówek medycznych, ekspertów, kadry zarządzającej sektorem farmaceutycznym.

Liczba uczestników FOZ w ostatnich latach zbliżała się do 500 osób. Wśród nich zawsze są liczni przedstawiciele ścisłego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Zwykle uczestniczy w nich również sam minister zdrowia. Dynamika rozwoju Forum Ochrony Zdrowia, zaangażowanie wielu partnerów instytucjonalnych i biznesowych oraz inspirowanie kolejnych tematów zarówno w środowiskach branżowych, jak i na łamach mediów dowiodły, że ochrona zdrowia to obszar, który należy do priorytetowych z przyczyn ekonomicznych i społecznych.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Więcej informacji na temat Forum dostępnych jest na stronie www.forum-ekonomiczne.pl

Przeczytaj teraz

Szpital Gajda-Med wyremontował oddziały

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

10 sierpnia 2022 w Szpitalu Gajda-Med w Pułtusk odbyło się oficjalnie otwarcie nowo wyremontowanego oddziału rehabilitacji oraz czterech oddziałów szpitalnych. Ich powstanie było efektem największej inwestycji w tej placówce od roku 2009.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł, 18 mln zł pochodziło z budżetu szpitala, a część kosztów – z budżetu powiatu pułtuskiego.

Tak zwany blok B szpitala został wyremontowany i wyposażony w zaawansowany technologicznie sprzęt. W wyniku przeprowadzonych prac szpital wzbogacił się o 144 łóżka, tym samym dysponuje obecnie ponad 300 łóżkami i stał się jednym z największych szpitali powiatowych w Polsce.

W czerwcu 2022 w szpitalu w Pułtusku zostało otwarte nowo wyremontowane skrzydło przychodni.

Łącznie inwestycje ze środków własnych w Szpitalu Powiatowym Gajda – Med w Pułtusku przekraczają 40 mln zl. Szpital uzyskał pomoc w postaci sprzętu od Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego o wartości około 11 mln zł oraz Wojewody Mazowieckiego za około 1,7 mln zł.

Zdalne USG w szpitalu Gajda-Med

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Przeczytaj teraz

Uwagi Pracodawców Medycyny Prywatnej dotyczące pilotażu opieki kardiologicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.08.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej przekazali swoje uwagi dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniodawcą w ramach sieci kardiologicznej.

Jest to projekt z 3 sierpnia 2008 roku.

Pilotaż opieki kardiologicznej w kolejnych województwach

Uwagi dotyczą między innymi kryterium różnicującego  ośrodek współpracujący I poziomu i II poziomu. Według Pracodawców Medycyny Prywatnej nie powinno nim być udzielanie świadczeń w ramach sieci szpitali, ponieważ jest to kryterium niezasadne. Udzielanie świadczeń w ramach sieci szpitali nie zależy bowiem od danej placówki, a od spełniania przez nią określonych kryteriów. Poza tym, zarówno szpitale działające w sieci jak i te nienależące do niej udzielają takich samych świadczeń.

Takim kryterium powinno być udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii zabiegowej w pracowni hemodynamiki.

Według Pracodawców Medycyny Prywatnej kryterium kwalifikacji do ośrodka wspłlpracującego II poziomu powinno być obiektywne i niezależne od uznaniowości innych osób. Tymczasem projekt rozporządzenia mówi o wskazaniu ośrodka przez konsultanta wojewódzkiego.

Pismo Pracodawców Medycyny Prywatnej z uwagami dotyczącymi projektu rozporządzenia dostępne jest tutaj

Przeczytaj teraz
marmaris escort