Wdrażanie e-platrofmy bez opóźnień, mimo zastrzeżeń NIK

Autor:
17 lutego 2012

Według wiceministra zdrowia Jakuba Szulca oraz ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego nie ma opóźnień w realizacji Projektu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Taką informację ministrowie przekazali uczestnikom obrad sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która odbyła się 16 lutego 2012. Obecny na obradach przedstawiciel NIK oświadczył, że Izba negatywnie oceniła wdrażanie projektów i zapowiada kolejne kontrole w II półroczu 2012 roku.

Uwag Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły postępu prac, współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz brak merytorycznych pracowników w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
- Kontrole dotyczące wdrażania e-platformy były przeprowadzone w CSIOZ, Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia do końca sierpnia 2011 roku - poinformował obecny na posiedzeniu komisji Paweł Korzeniowski z NIK. - Obecnie czekamy na wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Zdrowia. Przygotowujemy też kolejne kontrole, które będą miały miejsce w II półroczu.

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszek Sikorski stwierdził, że wdrażanie e-platformy rozpoczęło się już w roku 2007, od tego czasu NIK dwukrotnie kontrolował CSIOZ, jedna z tych kontroli była pozytywna, druga negatywna, w sumie realizację projektu różne instytucje kontrolowały 36 razy. Dyrektor Sikorski zdementował informacje o brakach kadrowych w Centrum i o nieprawidłowościach przetargowych.
- W czasie, gdy podawano, że pracuje u nas 7 informatyków, fatycznie było ich 18. Zatrudniamy ponad 100 pracowników, poza tym pomaga nam 100 ekspertów z firm zewnętrznych - dodał.

Dyrektor Sikorski stwierdził też, że Centrum współpracuje z NFZ i że obie te instytucje łączy „szorstka przyjaźń", a odwołanie od decyzji komisji przetargowej dotyczyło firmy IMed24, która złożyła ofertę w wysokości 6 mln zł za prace wyceniane wstępnie na 80 mln zł. Oferta ta została odrzucona. Chodzi o 1 część przetargu, ogłoszonego w lutym 2011 roku, w którym oferentów wybrano w styczniu 2012. Ta część przetargu dotyczyła zaprojektowania i nadzoru gwarancyjnego systemów - Szyna Usług oraz System Administracji. Minister Boni dodał, że współpraca CSIOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia rozwija się i że dokonywane są korekty realizowanych projektów, po to, aby nie pokrywały się z tym, co robi NFZ.
Celem Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. duża platforma P1). Wartość tego projektu wynosi 712 640 tys. zł. Tzw. mała platforma P2, czyli "Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych" ma wartość ponad 50 mln zł. Harmonogram realizacji obejmuje lata 2008-2014 (platforma P1) i 2008-2012 (Platforma P2). W przypadku platformy P2 w grudniu 2011 roku zakończyło się przygotowanie projektu technicznego, a do lipca 2012 roku zostanie zakończona realizacji systemu administracji.

- Projekt P1 obejmie 30 produktów przeznaczonych dla podmiotów uprawnionych. System będzie zbiorem wszystkich zdarzeń medycznych, będzie przeznaczony dla pacjentów, a za ich zgodą będzie także udostępniany świadczeniodawcom i podmiotom uprawnionym, takim jak Ministerstwo Zdrowia w celu zbierania danych epidemiologicznych - wyjaśniał minister Boni.
Minister podkreślił, że ze względu na wysoką wrażliwość przetwarzanych danych (informacje medyczne) zakłada się, że zarówno wprowadzanie danych do systemu, jak i ich przetwarzanie będzie dokonywane przy pełnej wiedzy pacjenta z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa i poufności. W projekcie założono, że podstawowe dane medyczne będą przechowywane centralnie w Systemie Gromadzenia Danych Medycznych i udostępniane uprawnionych zainteresowanym. Rozszerzone dane medyczne, takie jak wyniki laboratoryjne czy zdjęcia będą przechowywane lokalnie w bazach EMR (elektronic medical records). Zewnętrzni dostawcy usług EMR będą działać w warunkach konkurencji.

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc podkreślił, że system obejmie zarówno świadczenia finansowane przez NFZ, jak i realizowane w systemie usług prywatnych, czyli finansowane przez pacjentów lub innych ubezpieczycieli. Obejmie także e-skierowania i przy współpracy z ZUS-em - e-zwolnenia.
Dzięki realizacji projektu możliwy będzie dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania (poprzez Internetowe Konto Pacjent), szybki dostęp do historii choroby, skuteczniejsze leczenie dzięki aktualizacji danych medycznych w karcie pacjenta, efektywniejsze zarządzanie własnym czasem pacjenta dzięki rejestracji on-line, łatwy dostęp do informacji medycznych poprzez portale internetowe, bezpieczne przechowywanie danych medycznych. System umożliwi także używanie e-recepty, ułatwi samokontrolę stanu zdrowia na podstawie dostępu do wyników badań.

W ramach działań zrealizowanych została już zbudowana serwerownia, zakończone zostały prototypu e-recepta, IKP i statystyka, uchwalona została także ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. W toku są natomiast prace w zakresie osiągnięcia w ramach projektu interoperacyjności, trwają publiczne konsultacje standardów, które stosowane będą w P1, prace dotyczące połączenia prototypu IKP oraz e-recepty oraz prace nad rozporządzeniami do ustawy o SIOZ. Trwa także proces wyłonienia dostawców Platformy P1. Uruchomienie postępowania nastąpiło w lutym 2011 roku. W styczniu 2012 zostali wybrani wykonawcy: w I części postępowania jest to firma Unizeto S.A (wartość oferty 14 590 tys. zł), w drugiej części Hewlett-Packard (zaproponowana kwota to 94 990 tys. zł), w trzeciej - konsorcjum Kamsoft S.A./Asseco Poland (za kwotę 64 941 611 zł), w czwartej - Sygnity S.A. (złożona oferta została wyceniona na 64 655 026 zł). Całkowita wartość postępowania dla wszystkich czterech części to 359 201 774 zł (bez VAT). Do części pierwszej zostały złożone 2 odwołana do KIO. Prognozowany termin podpisania umów to koniec lutego 2012 (w przypadku części 1) i marzec 2012 roku (w przypadku pozostałych części). Pod podpisaniu umów wykonawcy będą mieli 30 miesięcy na wykonanie prac.

 

 

Według wiceministra zdrowia Jakuba Szulca oraz ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego nie ma opóźnień w realizacji Projektu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Taką informację ministrowie przekazali uczestnikom obrad sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która odbyła się 16 lutego 2012. Obecny na obradach przedstawiciel NIK oświadczył, że Izba negatywnie oceniła wdrażanie projektów i zapowiada kolejne kontrole w II półroczu 2012 roku.

Uwag Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły postępu prac, współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz brak merytorycznych pracowników w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
– Kontrole dotyczące wdrażania e-platformy były przeprowadzone w CSIOZ, Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia do końca sierpnia 2011 roku – poinformował obecny na posiedzeniu komisji Paweł Korzeniowski z NIK. – Obecnie czekamy na wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Zdrowia. Przygotowujemy też kolejne kontrole, które będą miały miejsce w II półroczu.

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Leszek Sikorski stwierdził, że wdrażanie e-platformy rozpoczęło się już w roku 2007, od tego czasu NIK dwukrotnie kontrolował CSIOZ, jedna z tych kontroli była pozytywna, druga negatywna, w sumie realizację projektu różne instytucje kontrolowały 36 razy. Dyrektor Sikorski zdementował informacje o brakach kadrowych w Centrum i o nieprawidłowościach przetargowych.
– W czasie, gdy podawano, że pracuje u nas 7 informatyków, fatycznie było ich 18. Zatrudniamy ponad 100 pracowników, poza tym pomaga nam 100 ekspertów z firm zewnętrznych – dodał.

Dyrektor Sikorski stwierdził też, że Centrum współpracuje z NFZ i że obie te instytucje łączy „szorstka przyjaźń”, a odwołanie od decyzji komisji przetargowej dotyczyło firmy IMed24, która złożyła ofertę w wysokości 6 mln zł za prace wyceniane wstępnie na 80 mln zł. Oferta ta została odrzucona. Chodzi o 1 część przetargu, ogłoszonego w lutym 2011 roku, w którym oferentów wybrano w styczniu 2012. Ta część przetargu dotyczyła zaprojektowania i nadzoru gwarancyjnego systemów – Szyna Usług oraz System Administracji. Minister Boni dodał, że współpraca CSIOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia rozwija się i że dokonywane są korekty realizowanych projektów, po to, aby nie pokrywały się z tym, co robi NFZ.
Celem Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (tzw. duża platforma P1). Wartość tego projektu wynosi 712 640 tys. zł. Tzw. mała platforma P2, czyli „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” ma wartość ponad 50 mln zł. Harmonogram realizacji obejmuje lata 2008-2014 (platforma P1) i 2008-2012 (Platforma P2). W przypadku platformy P2 w grudniu 2011 roku zakończyło się przygotowanie projektu technicznego, a do lipca 2012 roku zostanie zakończona realizacji systemu administracji.

– Projekt P1 obejmie 30 produktów przeznaczonych dla podmiotów uprawnionych. System będzie zbiorem wszystkich zdarzeń medycznych, będzie przeznaczony dla pacjentów, a za ich zgodą będzie także udostępniany świadczeniodawcom i podmiotom uprawnionym, takim jak Ministerstwo Zdrowia w celu zbierania danych epidemiologicznych – wyjaśniał minister Boni.
Minister podkreślił, że ze względu na wysoką wrażliwość przetwarzanych danych (informacje medyczne) zakłada się, że zarówno wprowadzanie danych do systemu, jak i ich przetwarzanie będzie dokonywane przy pełnej wiedzy pacjenta z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa i poufności. W projekcie założono, że podstawowe dane medyczne będą przechowywane centralnie w Systemie Gromadzenia Danych Medycznych i udostępniane uprawnionych zainteresowanym. Rozszerzone dane medyczne, takie jak wyniki laboratoryjne czy zdjęcia będą przechowywane lokalnie w bazach EMR (elektronic medical records). Zewnętrzni dostawcy usług EMR będą działać w warunkach konkurencji.

Wiceminister zdrowia Jakub Szulc podkreślił, że system obejmie zarówno świadczenia finansowane przez NFZ, jak i realizowane w systemie usług prywatnych, czyli finansowane przez pacjentów lub innych ubezpieczycieli. Obejmie także e-skierowania i przy współpracy z ZUS-em – e-zwolnenia.
Dzięki realizacji projektu możliwy będzie dostęp do danych medycznych pacjenta bez względu na czas i miejsce przebywania (poprzez Internetowe Konto Pacjent), szybki dostęp do historii choroby, skuteczniejsze leczenie dzięki aktualizacji danych medycznych w karcie pacjenta, efektywniejsze zarządzanie własnym czasem pacjenta dzięki rejestracji on-line, łatwy dostęp do informacji medycznych poprzez portale internetowe, bezpieczne przechowywanie danych medycznych. System umożliwi także używanie e-recepty, ułatwi samokontrolę stanu zdrowia na podstawie dostępu do wyników badań.

W ramach działań zrealizowanych została już zbudowana serwerownia, zakończone zostały prototypu e-recepta, IKP i statystyka, uchwalona została także ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. W toku są natomiast prace w zakresie osiągnięcia w ramach projektu interoperacyjności, trwają publiczne konsultacje standardów, które stosowane będą w P1, prace dotyczące połączenia prototypu IKP oraz e-recepty oraz prace nad rozporządzeniami do ustawy o SIOZ. Trwa także proces wyłonienia dostawców Platformy P1. Uruchomienie postępowania nastąpiło w lutym 2011 roku. W styczniu 2012 zostali wybrani wykonawcy: w I części postępowania jest to firma Unizeto S.A (wartość oferty 14 590 tys. zł), w drugiej części Hewlett-Packard (zaproponowana kwota to 94 990 tys. zł), w trzeciej – konsorcjum Kamsoft S.A./Asseco Poland (za kwotę 64 941 611 zł), w czwartej – Sygnity S.A. (złożona oferta została wyceniona na 64 655 026 zł). Całkowita wartość postępowania dla wszystkich czterech części to 359 201 774 zł (bez VAT). Do części pierwszej zostały złożone 2 odwołana do KIO. Prognozowany termin podpisania umów to koniec lutego 2012 (w przypadku części 1) i marzec 2012 roku (w przypadku pozostałych części). Pod podpisaniu umów wykonawcy będą mieli 30 miesięcy na wykonanie prac.

 

 

Inne artykuły

CDL prowadzi laboratorium w Zduńskiej Woli 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej z Łodzi od 25 października 2021 prowadzi laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Zduńskiej Woli, przy ulicy Królewskiej 29. W placówce działa także punkt pobrań. 

CDL prowadzi także w Zduńskiej Woli punkt pobrań w przychodni Euromed, przy ulicy Łaskiej 23.  

CDL prowadzi ponad 60 punktów pobrań, które zlokalizowane są na terenie siedmiu województw, oraz 14 laboratoriów, między innymi w Łodzi, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Głownie, Ostrowie Wielkopolskim, Wągrowcu, Wrześni, Nowym Tomyślu, Włocławku i Gostyninie.  

Sieć oferuje także badania w kierunku diagnostyki wirusa SARS-CoV-2.  

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej działa od 1998 roku. Właścicielem CDL jest Maryla Drynkowska-Panasiuk. 

Czytaj także: Pandemia nie pomogła małym laboratoriom >>>

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie procedur radiologicznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Od 26 października 2021 obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych standardów radiologicznych.  

Komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, o których mowa w ustawie Prawo atomowe, dostosują obowiązujące wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla  standardowych ekspozycji medycznych w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Natomiast jednostki ochrony zdrowia dostosują opracowane w tych jednostkach szczegółowe medyczne procedury radiologiczne do zakresu wynikającego z przepisów rozporządzenia, w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Procedury wzorcowe oraz procedury szczegółowe dotyczą medycznych procedur radiologicznych z zakresu: rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej, teleradioterapii oraz brachyterapii. 

Czytaj także: Inwestujemy w dobrostan pracowników>>>

Procedura wzorcowa zawiera nazwę i identyfikator procedury, a w przypadku, w którym może być opisana za pomocą kodu Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 – także ten kod, zakres zastosowania, w tym bezwzględne i względne przeciwwskazania oraz opis postępowania. 

Opis ten dotyczy rodzajów urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, a także kategorii pacjentów podlegających badaniu. Omawia między innymi sposoby przygotowania pacjenta do badania, zabiegu lub leczenia, uwzględniające zasady ochrony radiologicznej, wymagania dotyczące postępowania z kobietami w wieku rozrodczym, kobietami w ciąży, kobietami karmiącymi piersią oraz z osobami poniżej 16. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem noworodków i niemowląt oraz sposób przeprowadzania badania. 

Procedura szczegółowa, poza elementami procedury wzorcowej zawiera też informacje dotyczące sposobu wykonania badania diagnostycznego, zabiegu lub leczenia z uwzględnieniem stosowanych przez jednostkę ochrony zdrowia urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, struktury organizacyjnej oraz obowiązujących w tej jednostce zakresów uprawnień i odpowiedzialności dotyczących wykonywania badania, zabiegu lub leczenia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 25 października 2021 roku (poz. 1920). 

Link do rozporządzenia >>> 

Przeczytaj teraz

Radomskie Centrum Onkologii będzie kształcić lekarzy  

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Radomskie Centrum Onkologii podpisało z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu umowę dotycząca kształcenia studentów medycyny. W tym celu w szpitalu powstaną trzy kliniki onkologiczne: radioterapii, chemioterapii i chirurgii onkologicznej. 

W zajęciach klinicznych prowadzonych w RCO będą uczestniczyli studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, głównie lekarze, ale także pielęgniarki i fizjoterapeuci.  

-Będziemy kształcić studentów w zakresie radioterapii, chirurgii onkologicznej oraz chemioterapii. Doświadczenie naszych lekarzy, naszych profesorów jest ogromne, a przede wszystkim ogromne są chęci i zaangażowanie. Bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć w kształceniu polskich lekarzy. Głęboko wierzę, że profesjonalizm naszych lekarzy oraz duża życzliwość nas wszystkich sprawi, że chociaż część z tych studentów pozostanie u nas w Radomiu – mówiła Dorota Ząbek, dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii. 

Umowa między uczelnią a lecznicą została podpisana bezterminowo. Studenci medycyny rozpoczęli już praktyki w poradni onkologicznej szpitala, na oddziałach radioterapii, onkologii oraz chirurgii onkologicznej, a także na bloku operacyjnym. 

Czytaj także: Szpital Medicover nawiązuje współpracę z Uczelnią Łazarskiego>>>

Radomskie Centrum Onkologii działa od 2015 roku, od 2017 jest w sieci szpitali. Leczone są tutaj między innymi nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, nowotwory płuc oraz nowotwory mózgu. 

Placówka dysponuje bazą 150 łóżek, posiada dwie sale operacyjne i bazę diagnostyczną w postaci aparatów PET/CT (TK 64 rzędowy), USG, RTG, mammografu, aparatu do biopsji stereotaktycznej piersi, jak również endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. 

Radomskie Centrum Onkologii jest połączone z Centrum Gamma Knife w Warszawie. 

Zarówno Radomskie Centrum Onkologii, jak i Centrum Gamma Knife w Warszawie działają w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Czytaj także: Lux Med Onkologia ma zgodę na transplantologię>>>

Przeczytaj teraz

Fizjoterapia domowa w Medi-Raj 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.10.2021

Centrum Medyczne Medi-Raj z Gorzowa Wielkopolskiego wprowadziło do swojej oferty nową usługę – fizjoterapię prowadzoną w domu pacjenta. Świadczenie jest realizowane w Gorzowie oraz w okolicy. 

Usługa taka przeznaczona jest dla osób, które potrzebują rehabilitacji, ale obawiają się większych skupisk ludzkich, szczególnie dla osób po urazach, wypadkach czy przebytej chorobie, a także dla tych, którzy mają problemy ze sprawnością fizyczną i funkcjonalną.  

W ramach wizyty domowej fizjoterapeuta przeprowadza wywiad w celu zdiagnozowania problemu i zaplanowania terapii oraz oferuje dobrane indywidualnie zabiegi – terapię manualną, ćwiczenia i masaże, jego zadaniem jest także edukacja pacjenta. 

Czytaj także: Zmienia się podejście do prywatnych domów opieki >>>

Medi-Raj oferuje konsultacje specjalistyczne, a także zabiegi w zakresie rehabilitacji, diagnostykę (USG, RTG, laboratoryjna). W placówce działa sklep ortopedyczny, centrum stomatologii, gabinet medycyny estetycznej oraz wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej.   

Większość usług centrum stanowią usługi komercyjne.  

Od 1 sierpnia 2021 roku centrum prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej. Medi-Raj prowadzi także punkt szczepień przeciw Covid-19.  

Placówka mieści się przy ulicy Górczyńskiej 17. Prowadzona jest przez spółkę Medi-Raj sp. z o.o. sp. komandytowa, która należy do Grupy Kapitałowej Bachalski. 

Przeczytaj teraz

Lux Med z tytułem firma 30-lecia 

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.10.2021

Grupa Lux Med została wyróżniona specjalną – statuetką „Złoty Laur Super Biznesu” w kategorii „firma 30-lecia”. Złote Laury to nagrody przyznawane przez Super Biznes, ekonomiczny dodatek Super Expressu, którymi redakcja wyróżnia osoby, firmy i instytucje, których działalność przynosi szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz za osiągnięcia sprzyjające rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości.  

Nagroda została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Podczas Gali, która odbyła się 21 października 2021 roku, wyłoniono zwycięzców tegorocznej edycji. W tym roku Kapituła przyznała nagrody w ośmiu kategoriach. 

-Jesteśmy firmą z misją, którą realizujemy każdego dnia, bo pomagamy ludziom w osiąganiu dłuższego, zdrowszego i szczęśliwszego życia. Choć zabrzmi to górnolotnie, to nie mam wątpliwości, że to co robimy, zmienia świat na lepsze – powiedziała Anna Rulkiewicz po odebraniu statuetki. -Jedną z kluczowych zasad w Grupie Lux Med jest reinwestowanie zysków. Robimy to od 30-tu lat. Co ważne, inwestujemy tutaj, w Polsce. To nie tylko nowe placówki medyczne, szpitale czy miejsca pracy. Inwestujemy w innowacje, technologie, zrównoważony rozwój. Podczas pandemii włączyliśmy się w realizację misji publicznej. Prowadzimy szczepienia przeciw Covid-19, a nasi lekarze ratowali zdrowie i życie pacjentów w naszym szpitalu covidowym. Dziękuję naszym pacjentom, klientom i wszystkim pracownikom. Nagroda ta jest dla nas przede wszystkim zobowiązaniem i mobilizacją do dalszej pracy – dodała prezes Rulkiewicz. 

Patronat Honorowy nad nagrodą objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Business Centre Club, Fundacja Teraz Polska. 

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.  

Grupa Lux Med. zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych oraz blisko 3000 poradni partnerskich.  

Grupa Lux Med. zatrudnia ponad 18 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska.  

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. 

Przeczytaj teraz

Nowe centrum Medicover Stomatologia w Gdyni

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.10.2021

Medicover Stomatologia otworzył nową placówkę w Gdyni. Wyjątkowy wystrój tego miejsca sprawia, że bardziej kojarzy się ono z designerskim hotelem lub modną kawiarnią. Jedną z inspiracji w tworzeniu przestrzeni gabinetu była historia Gdyni, a zwłaszcza dwudziestolecie międzywojenne.  

Placówka została otwarta w kompleksie biurowym 3T Office Park przy ulicy Kazimierza Górskiego. Jest to kolejna lokalizacja należąca do Medicover Stomatologia w Trójmieście. 

Wystrój nowego centrum ma przekonać do leczenia osoby, które wciąż mają obawy przed wizytą u dentysty. Wyróżnia je także „Rytuał Uśmiechu”, czyli nowy koncept przestrzeni stomatologicznej, w którym rozwijana jest dziś sieć. Podobne miejsca działają obecnie tylko w Łodzi, Toruniu i Warszawie, w placówce przy Placu Konstytucji. 

-„Rytuał Uśmiechu” to nowa i odważna wizja stomatologii w Polsce. Opiera się zarówno na holistycznym podejściu do leczenia, dostępie do technologii diagnostycznych i medycznych, nowym standardzie obsługi, jak również na designie miejsca, w którym leczony jest pacjent – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. 

 -Centra powstające w „Rytuale Uśmiechu” odchodzą od tradycyjnego wizerunku gabinetu stomatologicznego. Bardziej za to przypominają lobby nowoczesnych hoteli czy wnętrza modnych kawiarni. Wszystko po to, aby stworzyć warunki, w których pacjent może zrelaksować się przed wizytą – wyjaśnia. 

Czytaj także: Medicover Stomatologia przejmuje klinikę Impladent>>>

 Tak też jest w Medicover Stomatologia w Gdyni przy ulicy Kazimierza Górskiego 3. Cała przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zminimalizować wrażenie, że jest się u dentysty. W poczekalni zamiast tradycyjnych krzeseł, znajdują się fotele i niskie stoliki, a także strefa, w której można zaparzyć sobie kawę. W pomieszczeniu ustawiono też biblioteczkę z kilkuset pozycjami książkowymi. 

Wystrój nawiązuje natomiast do stylistyki lat 20-tych XX wieku, czyli okresu budowy portu w Gdyni. Pomogły w tym proste, geometryczne formy mebli oraz użyte do ich produkcji materiały – żelazo, mosiądz i drewno dębowe.  Z historią korespondują też elementy wystroju z zardzewiałej blachy i surowego betonu, znane chociażby z pejzażu stoczni. Na ścianach zawisły natomiast historyczne fotografie z wybrzeżem – widnieją na nich okoliczne latarnie, pierwsze polskie transatlantyki i stare mapy.   

Również kolory dobrano tak, aby przywoływały pozytywne emocje i wyciszały pacjenta.  Domowy klimat osiągnięto natomiast dywanami i oświetleniem – światło w poczekalni jest przytłumione, a nie ostre i rażące jak w tradycyjnym gabinecie. Wyeliminowano także inne elementy drażniące zmysły, w tym „dentystyczny” zapach czy ciszę. Tę ostatnią zastąpiono muzyką jazzową. Sam projekt powierzono pracowni Piotrowscy Design, która stoi za projektem sieci kawiarni Green Caffé Nero. 

-Projektując wnętrze gdyńskiego centrum sięgnęliśmy po wiedzę architektów, ale także psychologów. Zależało nam bowiem na tym, aby przestrzeń spełniała ważną rolę terapeutyczną. Tą rolą jest niwelowanie stresu, strachu i lęku, jaki często towarzyszy wizycie. Jest to pionierskie podejście do tworzenia przestrzeni medycznej w stomatologii, ale i do samego procesu leczenia, niezwykle empatyczne, nastawione na komfort i budowanie pozytywnych doświadczeń pacjenta w trakcie całej wizyty – mówi dyrektor zarządzająca. 

Ale nie tylko wnętrza odgrywają ważną rolę. To co wyróżnia centrum w Gdyni to przede wszystkim holistyczne podejście do leczenia. W nowej lokalizacji, liczącej ponad 300 m kw., pacjenci znajdą 6 w pełni wyposażonych gabinetów. Przyjmują w nich dentyści i specjaliści aż z 11 dziedzin w tym między innymi ortodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, medycyny estetycznej i – co jest nowością w Gdyni – fizjoterapii stomatologicznej, zajmującej się leczeniem między innymi bruksizmu (zgrzytania zębami). 

To zresztą nie jedyna nowość w mieście. Inaczej wygląda tutaj także diagnostyka. Już na pierwszej wizycie pacjenci mogą przejść wieloetapowy Complete Smile Check (CSC), autorski program pozwalający na kompleksowe badanie uśmiechu. 

Czytaj także: W Łodzi powstało nowe centrum Medicover Stomatologia >>>

Obejmuje on między innymi RTG, skanowanie 3D wnętrza jamy ustnej, dokumentację fotograficzną uśmiechu, konsultacje z protetykiem i fizjoterapeutą, a także wirtualne interdyscyplinarne konsylium, którego efektem jest plan leczenia. Pacjentom w całym procesie towarzyszy opiekun, który w razie potrzeby wyjaśnia zawiłości leczenia, a nawet przypomni o zaplanowanej wizycie. 

-Gdyńskie centrum reprezentuje najwyższe standardy leczenia dentystycznego i jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu na Pomorzu. Z jednej strony, pacjenci decydujący się tutaj leczyć będą mieli możliwość poddania się niezwykle precyzyjnej, kompleksowej, diagnostyce, bazującej na wiedzy i doświadczeniu lekarzy, ale także najnowszych technologiach cyfrowych– mówi lek. dent. Patryk Kononowicz, kierownik medyczny regionu północnego. 

– Z drugiej strony, będą mieli dostęp do pełnego grona specjalistów, ale także do najbardziej zaawansowanych rozwiązań z takich dziedzin, jak chociażby implantologia, endodoncja czy ortodoncja. Całość dopełni medycyna estetyczna, coraz częściej wspierająca stomatologię, zwłaszcza, kiedy pacjent przechodzi pełną metamorfozę uśmiechu – dodaje. 

Ciekawy koncept centrum, w którym nowoczesna stomatologia łączy się z designem, ma jeszcze jedno na celu – zaznacza Wioletta Januszczyk. 

-Chcemy pokazać Polakom, że wizyta u dentysty i codzienna higiena jamy ustnej może stać się rytuałem, jednym z wielu, po które sięgamy dbając o zdrowie. Ma do tego przekonać charakter i klimat miejsca, szerokie spektrum leczenia, ale także rozwiązania, takie jak komputerowe znieczulenie, dzięki którym wizyta rzeczywiście jest bezbolesna. Pod tym względem nowe centrum pełnić będzie też ważną rolę edukacyjną w regionie – mówi. 

Wraz z nowym otwarciem sieć Medicover Stomatologia dysponuje w Polsce ponad 300 fotelami dentystycznymi. 

Czytaj także: Prywatne firmy umożliwiają dostęp do najnowszych technologii medycznych>>>

Przeczytaj teraz
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal