Weszło w życie rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem

0
731

28 lutego 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 . Zgodnie z rozporządzeniem zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).

Ustawa ta określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie.

Mówi także o zadaniach organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o uprawnieniach i obowiązkach  świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ustawa określa między innymi zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz sposób ogłaszania takiego stanu.

Czytaj także: Działamy na rzecz rozszerzenia kompetencji pielęgniarek>>>

Z przepisów ustawy wynika, że stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Natomiast jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister zdrowia w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 lutego 2020 roku w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP tego samego dnia.