Wolters

0
1534

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleniową skierowaną do sektora ochrony zdrowia. Oferujemy szkolenia realizowane w trybie zamkniętym i otwartym.

W zakresie projektów zamkniętych proponujemy Państwu realizację projektów składających się z następujących elementów:

  • Bezpłatna analiza potrzeb szkoleniowych na potrzeby danego projektu.
  • Szkolenie – spotkania omawiające daną tematykę na bazie case study dopasowanych do specyfiki pracy danej grupy szkoleniowej.
  • Raporty poszkoleniowe zawierające analizę oceny pojedynczego szkolenia oraz całego projektu.
W ostatnim czasie zrealizowaliśmy następujące projektydla klientów:
Zasady i techniki skutecznego komunikowania się z pacjentem
Głównym celem szkolenia było podniesienie efektywności pracownika, poprzez usprawnienie procesu komunikacji i rozwijanie technik skutecznego oddziaływania na pacjenta. Na szkoleniu rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby kontakt z drugim człowiekiem był przyjemnością i żebyśmy kontaktowali się z pacjentami coraz skuteczniej (psychologia sprzedaży, psychologia kontaktów międzyludzkich), oraz o sposobach radzenia sobie ze stresem, jaki wiąże się z wykonywanym zawodem.
Prawa pacjenta – vademecum personelu medycznego
Uczestnicy szkolenia otrzymali niezbędną wiedzę w zakresie prawnych stosunków pomiędzy pacjentem a lekarzem z uwzględnieniem specyfiki miejsca wykonywania zawodu. Podczas szkolenia omówiono kluczowe rozwiązania zawarte w ustawie o prawach pacjenta, z uwzględnieniem obowiązków lekarza wynikających z ustawy lekarskiej i powstających na tym tle wątpliwości interpretacyjnych. 
Prawo zamówień publicznych dla zamawiających z uwzględnieniem
ostatniej nowelizacji

Szkolenie przygotowano dla osób, które na co dzień zajmują się udzielaniem zamówień publicznych oraz kontrolą prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Wybór tematów został dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Prawa pacjenta a obowiązki zawodów medycznych. Wybrane zagadnienia

Wejście w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wyznaczyło katalog praw pacjenta, który odnosi się do pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i przez każdą osobę wykonującą zawód medyczny. Przedmiotem szkolenia była prezentacja dorobku ustawodawstwa polskiego, doktryny i orzecznictwa w zakresie wybranych praw pacjenta, obowiązków lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych.
Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej 
Czas pracy z punktu widzenia uprawnień pracowniczych ma kluczowe znaczenie. Jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do jej wykonania. Szkolenie przybliżyło uczestnikom przepisy Prawa pracy z zakresu czasu pracy oraz sposoby jego ewidencjonowania.
Informację o szkoleniach otwartych znajdą Państwo na naszej stronie http://www.abc.com.pl/?cmd=serwis,7
 
Członkowie Związku uzyskują 10% upustu w szkoleniach. Zapraszamy!
 
Edyta Figura
kierownik ds. szkoleń
Woters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa
tel. + 48 22 535 83 14
fax + 48 22 535 83 22
kom. + 48 604 54 52 52
efigura@wolterskluwer.pl