Zarządzanie podmiotem leczniczym – wyzwania i trendy 2012/2013

0
1144


Likwidacja centrali NFZ, powołanie Wojewódzkich Funduszy Zdrowia mających własną osobowość prawną i kompetencje kontraktowe oraz Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych to najważniejsze zmiany legislacyjne w obszarze ochrony zdrowia planowane na 2013 rok.

Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie pełnić m.in. funkcje nadzorcze nad Wojewódzkimi Funduszami, a w przyszłości nad prywatnymi powszechnymi ubezpieczycielami.  Przejmie również funkcje Agencji Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Kolejną ważną zapowiedzią zmian w prawie jest ustawa o zdrowiu publicznym. Ma ona określić zadania z zakresu zdrowia publicznego i zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej w tym zakresie. – Powołane zostaną nowe organy i instytucje, tj. pełnomocnik rządu ds. zdrowia publicznego, Krajowa Rada ds. Zdrowia Publicznego oraz Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego – mówił Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012, które odbyło się 12-13 listopada 2012 roku w Warszawie.

Koniec okresu przejściowego – ważne obowiązki

Istotny dla podmiotów leczniczych jest zbliżający się koniec okresu przejściowego w ustawie o działalności leczniczej przypadający na 31 grudnia 2012 rok. Do tego czasu muszą one dostosować regulamin organizacyjny, wydzielić przedsiębiorstwa w podmiocie leczniczym oraz rodzaj działalności dla każdego z nich, tj. działalność szpitalną, stacjonarną i całodobową inną niż szpitalna oraz ambulatoryjną. – Takie wyodrębnienie może, ale nie musi, powodować prowadzenie osobnej rachunkowości, bilansu, wyodrębnienie majątku czy formalne przypisanie pracowników do konkretnego przedsiębiorstwa. Jest to jednak decyzja zarządzającego – przypomina Piotr Warczyński.

Konieczne jest także złożenie  wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON (14 znakowego) dla każdego przedsiębiorstwa (dziewięcioznakowy nadal zachowany jest dla podmiotu leczniczego). W konsekwencji niesie to za sobą obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Do końca 2012 roku wszystkie te działania, między innymi zmiany wpisów w rejestrach są zwolnione od opłat.
Ustawa o działalności leczniczej obliguje szpitale do zaopatrzenia osób zatrudnionych, w tym tych na kontrakcie, w identyfikatory zawierające co najmniej imię, nazwisko oraz funkcję tej osoby. Wymusza także wprowadzenie systemu zaopatrywania pacjentów w znaki indentyfikacyjne zawierające zakodowane imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Wybór sposobu realizacji tego obowiązku zależy od zarządzającego.

Technologie IT w ochronie zdrowia

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji były technologie IT w ochronie zdrowia. Duża liczba ich rozwiązań na rynku, brak znajomości możliwości wszystkich systemów oraz często nie do końca jasny cel informatyzacji to najpoważniejsze bariery w wyborze właściwego rozwiązania. Warto pamiętać, że nie ma systemów uniwersalnych.

Określenie potrzeb technologicznych stanowiące wielkie wyzwanie dla podmiotów leczniczych należy rozpocząć od znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań, m.in. dla kogo wdrażany jest system, jakie najważniejsze funkcje musi spełniać oraz jakie dane ma dostarczać. – To niewątpliwie pomoże zdefiniować jakich komponentów systemu faktycznie potrzebujemy oraz zminimalizuje ryzyko błędnego wyboru – podkreślał Paweł Piecuch, ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia.

Centralne projekty informatyczne

Wybór systemu i dostawcy jest niezwykle istotny również ze względu na konieczność podłączenia go do centralnych projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia – Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych  oraz Platformy udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
Pierwszy z nich ma umożliwić organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, aptekom) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

W efekcie – przez wdrożenie elektronicznej recepty i internetowego konta pacjenta – ma nastąpić poprawa jakości obsługi pacjenta.  – System umożliwi także zarządzanie kryzysowe, zapewni planowanie opieki zdrowotnej oraz interoperacyjność z europejskimi platformami  elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się wiarygodność danych o zdarzeniach medycznych – mówił Paweł Pierzchała z Biura Zarządzania Projektami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Organizacja ta przekaże świadczeniodawcom pliki XML, które będzie trzeba zaimplementować do systemów placówek medycznych. To czy, będą musiały za to zapłacić, zależy od umów, jakie zawarły z dostawcami.  Centrum, aby wesprzeć proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w przyszłym roku zorganizuje również cykl bezpłatnych konferencji z tego zakresu. Kilka takich wydarzeń miało już miejsce w tym roku.
Z kolei efektami upowszechnienia elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia – drugiego projektu strategicznego CSIOZ finansowanego ze środków unijnych  – mają być umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych, pobierania wpisów i zaświadczeń drogą elektroniczną, elektronicznego przechowywania dokumentów oraz pobierania danych rejestrowych. Wszystkie te działania będą możliwe dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.  

Anna Rubinkowska
Wiedza i Praktyka