Zarządzanie podmiotem leczniczym – wyzwania i trendy 2012/2013

Autor:
27 listopada 2012

Likwidacja centrali NFZ, powołanie Wojewódzkich Funduszy Zdrowia mających własną osobowość prawną i kompetencje kontraktowe oraz Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych to najważniejsze zmiany legislacyjne w obszarze ochrony zdrowia planowane na 2013 rok.

Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie pełnić m.in. funkcje nadzorcze nad Wojewódzkimi Funduszami, a w przyszłości nad prywatnymi powszechnymi ubezpieczycielami.  Przejmie również funkcje Agencji Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Kolejną ważną zapowiedzią zmian w prawie jest ustawa o zdrowiu publicznym. Ma ona określić zadania z zakresu zdrowia publicznego i zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej w tym zakresie. – Powołane zostaną nowe organy i instytucje, tj. pełnomocnik rządu ds. zdrowia publicznego, Krajowa Rada ds. Zdrowia Publicznego oraz Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego – mówił Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012, które odbyło się 12-13 listopada 2012 roku w Warszawie.

Koniec okresu przejściowego – ważne obowiązki

Istotny dla podmiotów leczniczych jest zbliżający się koniec okresu przejściowego w ustawie o działalności leczniczej przypadający na 31 grudnia 2012 rok. Do tego czasu muszą one dostosować regulamin organizacyjny, wydzielić przedsiębiorstwa w podmiocie leczniczym oraz rodzaj działalności dla każdego z nich, tj. działalność szpitalną, stacjonarną i całodobową inną niż szpitalna oraz ambulatoryjną. - Takie wyodrębnienie może, ale nie musi, powodować prowadzenie osobnej rachunkowości, bilansu, wyodrębnienie majątku czy formalne przypisanie pracowników do konkretnego przedsiębiorstwa. Jest to jednak decyzja zarządzającego – przypomina Piotr Warczyński.

Konieczne jest także złożenie  wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON (14 znakowego) dla każdego przedsiębiorstwa (dziewięcioznakowy nadal zachowany jest dla podmiotu leczniczego). W konsekwencji niesie to za sobą obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Do końca 2012 roku wszystkie te działania, między innymi zmiany wpisów w rejestrach są zwolnione od opłat.
Ustawa o działalności leczniczej obliguje szpitale do zaopatrzenia osób zatrudnionych, w tym tych na kontrakcie, w identyfikatory zawierające co najmniej imię, nazwisko oraz funkcję tej osoby. Wymusza także wprowadzenie systemu zaopatrywania pacjentów w znaki indentyfikacyjne zawierające zakodowane imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Wybór sposobu realizacji tego obowiązku zależy od zarządzającego.

Technologie IT w ochronie zdrowia

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji były technologie IT w ochronie zdrowia. Duża liczba ich rozwiązań na rynku, brak znajomości możliwości wszystkich systemów oraz często nie do końca jasny cel informatyzacji to najpoważniejsze bariery w wyborze właściwego rozwiązania. Warto pamiętać, że nie ma systemów uniwersalnych.

Określenie potrzeb technologicznych stanowiące wielkie wyzwanie dla podmiotów leczniczych należy rozpocząć od znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań, m.in. dla kogo wdrażany jest system, jakie najważniejsze funkcje musi spełniać oraz jakie dane ma dostarczać. - To niewątpliwie pomoże zdefiniować jakich komponentów systemu faktycznie potrzebujemy oraz zminimalizuje ryzyko błędnego wyboru – podkreślał Paweł Piecuch, ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia.

Centralne projekty informatyczne

Wybór systemu i dostawcy jest niezwykle istotny również ze względu na konieczność podłączenia go do centralnych projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia - Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych  oraz Platformy udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
Pierwszy z nich ma umożliwić organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, aptekom) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

W efekcie – przez wdrożenie elektronicznej recepty i internetowego konta pacjenta - ma nastąpić poprawa jakości obsługi pacjenta.  - System umożliwi także zarządzanie kryzysowe, zapewni planowanie opieki zdrowotnej oraz interoperacyjność z europejskimi platformami  elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się wiarygodność danych o zdarzeniach medycznych – mówił Paweł Pierzchała z Biura Zarządzania Projektami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Organizacja ta przekaże świadczeniodawcom pliki XML, które będzie trzeba zaimplementować do systemów placówek medycznych. To czy, będą musiały za to zapłacić, zależy od umów, jakie zawarły z dostawcami.  Centrum, aby wesprzeć proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w przyszłym roku zorganizuje również cykl bezpłatnych konferencji z tego zakresu. Kilka takich wydarzeń miało już miejsce w tym roku.
Z kolei efektami upowszechnienia elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia – drugiego projektu strategicznego CSIOZ finansowanego ze środków unijnych  - mają być umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych, pobierania wpisów i zaświadczeń drogą elektroniczną, elektronicznego przechowywania dokumentów oraz pobierania danych rejestrowych. Wszystkie te działania będą możliwe dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.  

Anna Rubinkowska
Wiedza i Praktyka


 


Likwidacja centrali NFZ, powołanie Wojewódzkich Funduszy Zdrowia mających własną osobowość prawną i kompetencje kontraktowe oraz Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych to najważniejsze zmiany legislacyjne w obszarze ochrony zdrowia planowane na 2013 rok.

Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie pełnić m.in. funkcje nadzorcze nad Wojewódzkimi Funduszami, a w przyszłości nad prywatnymi powszechnymi ubezpieczycielami.  Przejmie również funkcje Agencji Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Kolejną ważną zapowiedzią zmian w prawie jest ustawa o zdrowiu publicznym. Ma ona określić zadania z zakresu zdrowia publicznego i zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej w tym zakresie. – Powołane zostaną nowe organy i instytucje, tj. pełnomocnik rządu ds. zdrowia publicznego, Krajowa Rada ds. Zdrowia Publicznego oraz Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego – mówił Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012, które odbyło się 12-13 listopada 2012 roku w Warszawie.

Koniec okresu przejściowego – ważne obowiązki

Istotny dla podmiotów leczniczych jest zbliżający się koniec okresu przejściowego w ustawie o działalności leczniczej przypadający na 31 grudnia 2012 rok. Do tego czasu muszą one dostosować regulamin organizacyjny, wydzielić przedsiębiorstwa w podmiocie leczniczym oraz rodzaj działalności dla każdego z nich, tj. działalność szpitalną, stacjonarną i całodobową inną niż szpitalna oraz ambulatoryjną. – Takie wyodrębnienie może, ale nie musi, powodować prowadzenie osobnej rachunkowości, bilansu, wyodrębnienie majątku czy formalne przypisanie pracowników do konkretnego przedsiębiorstwa. Jest to jednak decyzja zarządzającego – przypomina Piotr Warczyński.

Konieczne jest także złożenie  wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON (14 znakowego) dla każdego przedsiębiorstwa (dziewięcioznakowy nadal zachowany jest dla podmiotu leczniczego). W konsekwencji niesie to za sobą obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Do końca 2012 roku wszystkie te działania, między innymi zmiany wpisów w rejestrach są zwolnione od opłat.
Ustawa o działalności leczniczej obliguje szpitale do zaopatrzenia osób zatrudnionych, w tym tych na kontrakcie, w identyfikatory zawierające co najmniej imię, nazwisko oraz funkcję tej osoby. Wymusza także wprowadzenie systemu zaopatrywania pacjentów w znaki indentyfikacyjne zawierające zakodowane imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Wybór sposobu realizacji tego obowiązku zależy od zarządzającego.

Technologie IT w ochronie zdrowia

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji były technologie IT w ochronie zdrowia. Duża liczba ich rozwiązań na rynku, brak znajomości możliwości wszystkich systemów oraz często nie do końca jasny cel informatyzacji to najpoważniejsze bariery w wyborze właściwego rozwiązania. Warto pamiętać, że nie ma systemów uniwersalnych.

Określenie potrzeb technologicznych stanowiące wielkie wyzwanie dla podmiotów leczniczych należy rozpocząć od znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań, m.in. dla kogo wdrażany jest system, jakie najważniejsze funkcje musi spełniać oraz jakie dane ma dostarczać. – To niewątpliwie pomoże zdefiniować jakich komponentów systemu faktycznie potrzebujemy oraz zminimalizuje ryzyko błędnego wyboru – podkreślał Paweł Piecuch, ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia.

Centralne projekty informatyczne

Wybór systemu i dostawcy jest niezwykle istotny również ze względu na konieczność podłączenia go do centralnych projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia – Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych  oraz Platformy udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
Pierwszy z nich ma umożliwić organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, aptekom) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

W efekcie – przez wdrożenie elektronicznej recepty i internetowego konta pacjenta – ma nastąpić poprawa jakości obsługi pacjenta.  – System umożliwi także zarządzanie kryzysowe, zapewni planowanie opieki zdrowotnej oraz interoperacyjność z europejskimi platformami  elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się wiarygodność danych o zdarzeniach medycznych – mówił Paweł Pierzchała z Biura Zarządzania Projektami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Organizacja ta przekaże świadczeniodawcom pliki XML, które będzie trzeba zaimplementować do systemów placówek medycznych. To czy, będą musiały za to zapłacić, zależy od umów, jakie zawarły z dostawcami.  Centrum, aby wesprzeć proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w przyszłym roku zorganizuje również cykl bezpłatnych konferencji z tego zakresu. Kilka takich wydarzeń miało już miejsce w tym roku.
Z kolei efektami upowszechnienia elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia – drugiego projektu strategicznego CSIOZ finansowanego ze środków unijnych  – mają być umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych, pobierania wpisów i zaświadczeń drogą elektroniczną, elektronicznego przechowywania dokumentów oraz pobierania danych rejestrowych. Wszystkie te działania będą możliwe dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.  

Anna Rubinkowska
Wiedza i Praktyka


 

Inne artykuły

Centrum Rehabilitacji Damiana zmienia siedzibę

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

Centrum Rehabilitacji Damiana działające w warszawskiej dzielnicy Mokotów ma nowy adres. Od 22 sierpnia 2022 przy ulicy Postępu 17a do dyspozycji pacjentów będzie prawie 800 m kw. powierzchni przeznaczonej na zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapię.

Nowa placówka mieści się na parterze biurowca Adgar Plaza A, w otoczeniu rozwiniętej infrastruktury biznesowej w dobrze skomunikowanej części miasta. Centrum Rehabilitacji Damiana mieściło się dotąd przy ulicy Cybernetyki.

Centrum Rehabilitacji przy ulicy Postępu 17a oferuje rehabilitację pourazową, ortopedyczną i neurologiczną, jak również zabiegi mające na celu poprawę postawy ciała i usprawnienie wykonywania codziennych czynności. Usługi medyczne są kierowane między innymi do osób po kontuzjach 
i urazach oraz cierpiących na choroby narządu ruchu, ale także do osób aktywnych i uprawiających sport, które potrzebują zabiegów wzmacniających.

W placówce dostępna jest też rehabilitacja dla dzieci – m.in. kinezyterapia dziecięca i rehabilitacja dziecięca neurologiczna metodą NDT Bobath. Specjaliści wykonują także zabiegi laserowe, fonofrezy, jonofrezy, fali uderzeniowej, krioterapii, ultradźwięków, kinesiotapingu. Na miejscu można wykonać również USG ortopedyczne oraz zamówić różne rodzaje masażu leczniczego.

– Cieszymy się, że Centrum Medyczne Damiana wzmacnia pozabiurowe funkcje naszego budynku, dołączając do obecnych w kompleksie Adgar Plaza siłowni, kawiarni czy studia jogi. Chcemy, aby nasze budynki tętniły życiem, a zapewnienie dostępności do szerokiego wachlarza usług dodatkowych ułatwia nam realizację tego celu. To wpisuje się w szerszą koncepcję mixed-use nowoczesnych obiektów biurowych, w których poza miejscami pracy biurowej tworzy się przestrzeń do rozrywki, opieki nad dziećmi, oferty punktów usługowych, placówek medycznych i medycyny estetycznej, a nawet urzędów publicznych. Liczymy, że obecność Centrum Rehabilitacji w Adgar Plaza otworzy nam również możliwości szerszej współpracy w zakresie promowania zdrowego stylu życia wśród naszych najemców, wokół którego podejmujemy corocznie wiele angażujących naszą społeczność inicjatyw – mówi Ewelina Nuszczyńska, Leasing and Flexible Workplaces Manager, Adgar Poland.

Nowa usługa – fizjoterapia uroginekologiczna

Nowością placówki działającej przy ulicy Postępu 17a będzie fizjoterapia uroginekologiczna. Ten rodzaj terapii, skoncentrowany na problemach w obrębie mięśni miednicy, wykorzystuje głównie nieinwazyjne i zindywidualizowane techniki pracy z pacjentką. Specjalista uroginekolog pomaga w takich przypadłościach jak nietrzymanie moczu, nawracające zapalenia dróg moczowych, obniżenie narządów miednicy, rozejście mięśnia prostego brzucha. W jego zakresie pracy jest też przygotowanie kobiety do porodu, terapia blizny po cesarskim cięciu, bolesne współżycie czy bolesne miesiączki. Usługa będzie dostępna od 1 września.

– Naszym celem strategicznym jest stałe identyfikowanie potrzeb pacjentów i zgodnie z tym modyfikowanie zakresu usług – mówi Marek Kubicki, członek zarządu Centrum Medycznego Damiana. – Fizjoterapia uroginekologiczna jest stosunkowo nową formą terapii, stale się rozwijającą. Obserwujemy rosnące zainteresowanie kobiet tą metodą leczenia, uznaliśmy więc, że Centrum Rehabilitacji po przeprowadzce będzie idealnym miejscem na uruchomienie tej usługi.

Centrum Rehabilitacji będzie otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20. Pracownicy recepcji obsługują pacjentów w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Pacjenci mogą również poprosić o specjalistów mówiących w tych językach lub skorzystać z pomocy tłumacza podczas wizyty. Placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na poziomie -2 znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla pacjentów Centrum Rehabilitacji.

Centrum Medyczne Damiana prowadzi w Warszawie również bliźniaczą placówkę – Centrum Rehabilitacji przy ulicy Nowolipie 18.

USG z elastografią w Centrum Medycznym Damiana Kolejowa

Centrum Medyczne Damiana (CMD) istnieje od 1994 roku. Zapewnia pacjentom szeroki zakres opieki medycznej w ośmiu przychodniach działających w Warszawie oraz w szpitalu. Pracują w nich lekarze wszystkich specjalności, z wieloletnią praktyką kliniczną zdobytą w wiodących placówkach polskich i zagranicznych.

Centrum Medyczne Damiana oferuje kompleksowy zakres konsultacji lekarzy, badań diagnostycznych; obrazowych 
i laboratoryjnych, rehabilitację i profilaktykę zdrowotna. W Szpitalu Damiana wykonywane są operacje w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii, okulistyki, laryngologii i ginekologii.

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów gwarantowane są w oparciu o długoletnie doświadczenie lekarzy i najwyższe standardy w procesie leczenia. Wysoka jakość znalazła odzwierciedlenie 
w zdobytych przez CMD certyfikatach i nagrodach, takich jak: „Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości”, Certyfikat ISO, „Szpital bez bólu”, „Bezpieczny Pacjent”, „Godło Quality International 2017” oraz „Miejsce przyjazne przyszłej Mamie”.

Centrum Medyczne Damiana należy do Grupy Medicover.

Przeczytaj teraz

Partnerstwo strategiczne Alab laboratoria z Helping Hand

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

W sierpniu 2022 roku platforma wsparcia psychologicznego Helping Hand została rozbudowana o nową sekcję tematyczną MedExpert, współtworzoną przez Alab laboratoria – partnera strategicznego projektu. Eksperci z Alab laboratoria będą dzielić się z użytkownikami platformy wiedzą z zakresu diagnostyki laboratoryjnej zarówno poprzez artykuły jak i materiały wideo.

Współpraca z jednym z liderów w branży medycyny laboratoryjnej pozwala na wprowadzenie na platformie nowych edukacyjnych treści z obszaru profilaktyki zdrowia. Z Helping Hand można korzystać całodobowo i w pełni anonimowo.

– Ogromnie cieszę się ze współpracy z Alab laboratoria, bo właśnie dzięki temu partnerstwu możemy rozszerzyć naszą platformę o wysokiej jakości edukacyjne treści medyczne, skupiające się na zdrowiu fizycznym – a tym samym – zadbać o naszych użytkowników holistycznie. To zupełnie nowy rozdział w działalności Helping Hand i kolejny dowód na to, że jesteśmy organizacją dynamicznie rozwijającą się nie tylko pod kątem biznesowym, ale także w obszarze wartości dostarczanych użytkownikom platformy. Naszą działalność zaczęliśmy przecież od platformy pomagającej w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami. Po pandemii rozszerzyliśmy ją o narzędzia wspierające we wszelkich trudnościach natury psychologicznej. W maju tego roku uruchomiliśmy strefę Mindfulness, a teraz – sekcję MedExpert. Nie mam wątpliwości, że stworzyliśmy rozwiązanie, które bazując na wiedzy naszych ekspertów i odpowiednio zaprojektowanej technologii, odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka i dba o jego dobre samopoczucie.  Nie zwalniamy jednak tempa. Każdego dnia pracujemy nad rozwojem naszego produktu, obecnie skupiając się przede wszystkim na warstwie technologicznej – powiedziała Aleksandra Tokarewicz, członkini zarządu Helping Hand.

Helping Hand to platforma online, zapewniająca holistyczne wsparcie psychologiczne, koncentrujące się zarówno na psychoedukacji, jak i na profilaktyce zdrowia. Z rozwiązań Helping Hand mogą korzystać firmy, które chcą swoim pracownikom zapewnić holistyczne wsparcie psychologiczne w formie benefitów pozapłacowych. Użytkownicy platformy mogą w pełni anonimowo, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu korzystać z ponad 300 materiałów edukacyjnych, stworzonych przez doświadczonych psychologów i licencjonowanych terapeutów.

-Zdecydowaliśmy się na wsparcie projektu MedExpert w ramach platformy Helping Hand, bo łączą nas podobne wartości i holistyczne podejście do zdrowia pacjenta. Jako firma, której pracownicy byli niezwykle zaangażowani i obciążeni w okresie pandemii, zrozumieliśmy jak ważne jest wsparcie psychologiczne. Jako pracodawca oferujemy naszym pracownikom możliwość skorzystania z platformy. I cieszy nas fakt, że będziemy także współtworzyć treści edukacyjne dla wszystkich użytkowników, które pokażą znaczenie badań laboratoryjnych dla zachowania zdrowia fizycznego. Świadomość profilaktyki – wykrycie choroby na wczesnym etapie, to istotny element „zadbania o siebie”, który promujemy informując o możliwościach diagnostyki laboratoryjnej – podkreśla Milena Moryson-Kowalska, rzeczniczka prasowa Alab laboratoria.

Więcej informacji o Helping Hand dostępnych jest na: www.hh24.pl lub na profilu Helping Hand na LinkedIn i Facebook.
24 sierpnia 2022 odbędzie się bezpłatna konferencja on-line, poświęcona sile kobiet i ich potrzebom pt. „Współczesna kobieta – liderka, partnerka, matka”, organizowana przez @Helping Hand.

Alab realizuje pilotaż badania molekularnego HPV-DNA

W wydarzeniu udział weźmie Agata Strukow – dyrektor marketingu medycznego w Alab laboratoria, która zwróci uwagę na profilaktykę zdrowia i opowie o diagnostyce hormonalnej, przekładającej się nie tylko na kondycje fizyczną kobiet, ale także ich samopoczucie.

Celem konferencji jest podniesienie rangi głosu kobiet w przestrzeni publicznej. Hasło #wspieramkobiety, jakie towarzyszy wydarzeniu, ma zwrócić uwagę na możliwości, jakie drzemią w kobietach, na siłę, jaka może je motywować do działań, czy na samoocenę, która jest kluczowa w odnajdywaniu własnych mocnych stron. W trakcie konferencji będą podejmowane takie tematy jak: macierzyństwo, seksualność, praca zawodowa. Konferencja odbędzie się w formule on-line. Link do logowania: Helping Hand Konferencja Współczesna Kobieta: Liderka, Partnerka, Matka (hh24.pl)

Alab laboratoria to jedna z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów analiz medycznych. Rocznie wykonuje ponad 50 milionów testów medycznych w ramach szerokiego wyboru badań podstawowych, specjalistycznych i genetycznych. Firma przywiązuje dużą wagę do innowacji.

Grupa Alab istnieje od 2000 roku, posiada sieć ponad 550 Punktów Pobrań i ponad 90 laboratoriów, które oferują blisko 3500 rodzajów badań.

Przeczytaj teraz

Centrum Medyczne Mavit liderem w zakresie operacji zaćmy

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia  opublikował dane podsumowujące wybrane wskaźniki osiągane przez poszczególne szpitale w zakresie leczenia chorób narządu wzroku w 2021 roku. Wynika z niego, że Centrum Medyczne MAvit jest liderem na skalę całej Polski w ilości wykonanych zabiegów operacji zaćmy w 2021 roku.

Podsumowanie to, prócz zabiegów zaćmy, dotyczyło również leczenia jaskry oraz operacji witrektomii.

W przypadku zaćmy porównanie obejmowało następujące parametry: liczbę operacji zaćmy przeprowadzonych w 2021 roku w danym szpitalu, udział tych świadczeń wykonanych w ramach hospitalizacji jednodniowej, odsetek hospitalizacji, po których kontynuowano opiekę w poradni przyszpitalnej oraz liczbę wszczepionych soczewek torycznych.

Centrum Medyczne Mavit w Warszawie z 4717 wykonanymi operacjami zaćmy w 2021 roku – w tym 148 operacjami wszczepienia soczewek torycznych, korygujących astygmatyzm – zdeklasowało inne ośrodki.

Nowoczesny system Verion™ w Centrum Medycznym Mavit

Na drugim miejscu znalazło się Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z liczbą wykonanych zabiegów na poziomie 4 226.

Trzecie miejsce zajął Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, który w tym samym czasie wykonał 4 138 operacji zaćmy.

Bardzo istotną informacją jest również fakt, że 98,4 procent pacjentów po zabiegach usunięcia zaćmy w Centrum Medycznym Mavit kontynuowano opiekę w okulistycznej poradni przyszpitalnej tego ośrodka. Oznacza to, że pacjenci tej placówki w jednym miejscu, w którym doskonale znana jest ich historia leczenia, mają zapewnioną kompleksową opiekę okulistyczną zarówno przed operacją usunięcia zaćmy jak i w trakcie całej rekonwalescencji po zabiegu.

Raport dostępny jest na portalu prowadzonym przez NFZ Zdrowe Dane:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej parterem Forum Ekonomicznego

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej będą partnerem XXXI Forum Ekonomicznego, które odbędzie się od 6 do 8 września 2022 roku w Karpaczu. W ramach wydarzenia odbędzie się ponad 300 debat, spodziewanych jest ponad 4 tysiące uczestników.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Jak co roku na uczestników czeka bogaty program merytoryczny. Do Karpacza na trzy dni zjadą się najważniejsze osoby w kraju oraz w regionie: liderzy polityki, gospodarki, samorządu, wybitni przedstawiciele świata kultury i nauki. Debaty relacjonowane są przez dziennikarzy z całej Europy.

Przez trzydzieści lat swojego istnienia Forum stało się platformą wymiany poglądów i kształtowania opinii liderów, jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Na Forum od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez środowiska eksperckie.

W ramach Forum odbędą się wydarzenia tematyczne, dotyczące takich zagadnień jak między innymi biznes i zarządzanie, bezpieczeństwo, innowacje, energetyka, media i komunikacja, polityka międzynarodowa, nowa gospodarka i zrównoważony rozwój.

W tym roku odbędzie się Forum Regionów, Polonijne Forum Ekonomiczne, Salon Przemysłu Turystycznego (I edycja inauguracyjna), Europa Karpat oraz Forum Ochrony Zdrowia, w którym wezmą udział przedstawiciele Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Od ponad 10 lat Forum Ochrony Zdrowia jest nieodłącznym elementem Forum Ekonomicznego umożliwiającym wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów na zarządzanie i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Jest to przede wszystkim miejsce dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Biorą w nich udział wszyscy interesariusze sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Dyskusje toczą się w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym. Forum Ochrony Zdrowia to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji poświęconych ochronie zdrowia z udziałem wszystkich zainteresowanych tą problematyką: przedstawicieli administracji państwowej i środowisk pacjenckich, dyrektorów placówek medycznych, ekspertów, kadry zarządzającej sektorem farmaceutycznym.

Liczba uczestników FOZ w ostatnich latach zbliżała się do 500 osób. Wśród nich zawsze są liczni przedstawiciele ścisłego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Zwykle uczestniczy w nich również sam minister zdrowia. Dynamika rozwoju Forum Ochrony Zdrowia, zaangażowanie wielu partnerów instytucjonalnych i biznesowych oraz inspirowanie kolejnych tematów zarówno w środowiskach branżowych, jak i na łamach mediów dowiodły, że ochrona zdrowia to obszar, który należy do priorytetowych z przyczyn ekonomicznych i społecznych.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Więcej informacji na temat Forum dostępnych jest na stronie www.forum-ekonomiczne.pl

Przeczytaj teraz

Szpital Gajda-Med wyremontował oddziały

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 18.08.2022

10 sierpnia 2022 w Szpitalu Gajda-Med w Pułtusk odbyło się oficjalnie otwarcie nowo wyremontowanego oddziału rehabilitacji oraz czterech oddziałów szpitalnych. Ich powstanie było efektem największej inwestycji w tej placówce od roku 2009.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł, 18 mln zł pochodziło z budżetu szpitala, a część kosztów – z budżetu powiatu pułtuskiego.

Tak zwany blok B szpitala został wyremontowany i wyposażony w zaawansowany technologicznie sprzęt. W wyniku przeprowadzonych prac szpital wzbogacił się o 144 łóżka, tym samym dysponuje obecnie ponad 300 łóżkami i stał się jednym z największych szpitali powiatowych w Polsce.

W czerwcu 2022 w szpitalu w Pułtusku zostało otwarte nowo wyremontowane skrzydło przychodni.

Łącznie inwestycje ze środków własnych w Szpitalu Powiatowym Gajda – Med w Pułtusku przekraczają 40 mln zl. Szpital uzyskał pomoc w postaci sprzętu od Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego o wartości około 11 mln zł oraz Wojewody Mazowieckiego za około 1,7 mln zł.

Zdalne USG w szpitalu Gajda-Med

Szpital Gajda-Med prowadzi 9 oddziałów, poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne.

Grupa Gajda-Med w sumie prowadzi ponad 20 placówek, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Przeczytaj teraz

Uwagi Pracodawców Medycyny Prywatnej dotyczące pilotażu opieki kardiologicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 10.08.2022

Pracodawcy Medycyny Prywatnej przekazali swoje uwagi dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniodawcą w ramach sieci kardiologicznej.

Jest to projekt z 3 sierpnia 2008 roku.

Pilotaż opieki kardiologicznej w kolejnych województwach

Uwagi dotyczą między innymi kryterium różnicującego  ośrodek współpracujący I poziomu i II poziomu. Według Pracodawców Medycyny Prywatnej nie powinno nim być udzielanie świadczeń w ramach sieci szpitali, ponieważ jest to kryterium niezasadne. Udzielanie świadczeń w ramach sieci szpitali nie zależy bowiem od danej placówki, a od spełniania przez nią określonych kryteriów. Poza tym, zarówno szpitale działające w sieci jak i te nienależące do niej udzielają takich samych świadczeń.

Takim kryterium powinno być udzielanie świadczeń z zakresu kardiologii zabiegowej w pracowni hemodynamiki.

Według Pracodawców Medycyny Prywatnej kryterium kwalifikacji do ośrodka wspłlpracującego II poziomu powinno być obiektywne i niezależne od uznaniowości innych osób. Tymczasem projekt rozporządzenia mówi o wskazaniu ośrodka przez konsultanta wojewódzkiego.

Pismo Pracodawców Medycyny Prywatnej z uwagami dotyczącymi projektu rozporządzenia dostępne jest tutaj

Przeczytaj teraz
marmaris escort