Zarządzanie podmiotem leczniczym – wyzwania i trendy 2012/2013

Autor:
27 listopada 2012

Likwidacja centrali NFZ, powołanie Wojewódzkich Funduszy Zdrowia mających własną osobowość prawną i kompetencje kontraktowe oraz Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych to najważniejsze zmiany legislacyjne w obszarze ochrony zdrowia planowane na 2013 rok.

Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie pełnić m.in. funkcje nadzorcze nad Wojewódzkimi Funduszami, a w przyszłości nad prywatnymi powszechnymi ubezpieczycielami.  Przejmie również funkcje Agencji Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Kolejną ważną zapowiedzią zmian w prawie jest ustawa o zdrowiu publicznym. Ma ona określić zadania z zakresu zdrowia publicznego i zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej w tym zakresie. – Powołane zostaną nowe organy i instytucje, tj. pełnomocnik rządu ds. zdrowia publicznego, Krajowa Rada ds. Zdrowia Publicznego oraz Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego – mówił Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012, które odbyło się 12-13 listopada 2012 roku w Warszawie.

Koniec okresu przejściowego – ważne obowiązki

Istotny dla podmiotów leczniczych jest zbliżający się koniec okresu przejściowego w ustawie o działalności leczniczej przypadający na 31 grudnia 2012 rok. Do tego czasu muszą one dostosować regulamin organizacyjny, wydzielić przedsiębiorstwa w podmiocie leczniczym oraz rodzaj działalności dla każdego z nich, tj. działalność szpitalną, stacjonarną i całodobową inną niż szpitalna oraz ambulatoryjną. - Takie wyodrębnienie może, ale nie musi, powodować prowadzenie osobnej rachunkowości, bilansu, wyodrębnienie majątku czy formalne przypisanie pracowników do konkretnego przedsiębiorstwa. Jest to jednak decyzja zarządzającego – przypomina Piotr Warczyński.

Konieczne jest także złożenie  wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON (14 znakowego) dla każdego przedsiębiorstwa (dziewięcioznakowy nadal zachowany jest dla podmiotu leczniczego). W konsekwencji niesie to za sobą obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Do końca 2012 roku wszystkie te działania, między innymi zmiany wpisów w rejestrach są zwolnione od opłat.
Ustawa o działalności leczniczej obliguje szpitale do zaopatrzenia osób zatrudnionych, w tym tych na kontrakcie, w identyfikatory zawierające co najmniej imię, nazwisko oraz funkcję tej osoby. Wymusza także wprowadzenie systemu zaopatrywania pacjentów w znaki indentyfikacyjne zawierające zakodowane imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Wybór sposobu realizacji tego obowiązku zależy od zarządzającego.

Technologie IT w ochronie zdrowia

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji były technologie IT w ochronie zdrowia. Duża liczba ich rozwiązań na rynku, brak znajomości możliwości wszystkich systemów oraz często nie do końca jasny cel informatyzacji to najpoważniejsze bariery w wyborze właściwego rozwiązania. Warto pamiętać, że nie ma systemów uniwersalnych.

Określenie potrzeb technologicznych stanowiące wielkie wyzwanie dla podmiotów leczniczych należy rozpocząć od znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań, m.in. dla kogo wdrażany jest system, jakie najważniejsze funkcje musi spełniać oraz jakie dane ma dostarczać. - To niewątpliwie pomoże zdefiniować jakich komponentów systemu faktycznie potrzebujemy oraz zminimalizuje ryzyko błędnego wyboru – podkreślał Paweł Piecuch, ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia.

Centralne projekty informatyczne

Wybór systemu i dostawcy jest niezwykle istotny również ze względu na konieczność podłączenia go do centralnych projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia - Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych  oraz Platformy udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
Pierwszy z nich ma umożliwić organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, aptekom) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

W efekcie – przez wdrożenie elektronicznej recepty i internetowego konta pacjenta - ma nastąpić poprawa jakości obsługi pacjenta.  - System umożliwi także zarządzanie kryzysowe, zapewni planowanie opieki zdrowotnej oraz interoperacyjność z europejskimi platformami  elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się wiarygodność danych o zdarzeniach medycznych – mówił Paweł Pierzchała z Biura Zarządzania Projektami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Organizacja ta przekaże świadczeniodawcom pliki XML, które będzie trzeba zaimplementować do systemów placówek medycznych. To czy, będą musiały za to zapłacić, zależy od umów, jakie zawarły z dostawcami.  Centrum, aby wesprzeć proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w przyszłym roku zorganizuje również cykl bezpłatnych konferencji z tego zakresu. Kilka takich wydarzeń miało już miejsce w tym roku.
Z kolei efektami upowszechnienia elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia – drugiego projektu strategicznego CSIOZ finansowanego ze środków unijnych  - mają być umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych, pobierania wpisów i zaświadczeń drogą elektroniczną, elektronicznego przechowywania dokumentów oraz pobierania danych rejestrowych. Wszystkie te działania będą możliwe dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.  

Anna Rubinkowska
Wiedza i Praktyka


 


Likwidacja centrali NFZ, powołanie Wojewódzkich Funduszy Zdrowia mających własną osobowość prawną i kompetencje kontraktowe oraz Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych to najważniejsze zmiany legislacyjne w obszarze ochrony zdrowia planowane na 2013 rok.

Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych będzie pełnić m.in. funkcje nadzorcze nad Wojewódzkimi Funduszami, a w przyszłości nad prywatnymi powszechnymi ubezpieczycielami.  Przejmie również funkcje Agencji Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Kolejną ważną zapowiedzią zmian w prawie jest ustawa o zdrowiu publicznym. Ma ona określić zadania z zakresu zdrowia publicznego i zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej w tym zakresie. – Powołane zostaną nowe organy i instytucje, tj. pełnomocnik rządu ds. zdrowia publicznego, Krajowa Rada ds. Zdrowia Publicznego oraz Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego – mówił Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012, które odbyło się 12-13 listopada 2012 roku w Warszawie.

Koniec okresu przejściowego – ważne obowiązki

Istotny dla podmiotów leczniczych jest zbliżający się koniec okresu przejściowego w ustawie o działalności leczniczej przypadający na 31 grudnia 2012 rok. Do tego czasu muszą one dostosować regulamin organizacyjny, wydzielić przedsiębiorstwa w podmiocie leczniczym oraz rodzaj działalności dla każdego z nich, tj. działalność szpitalną, stacjonarną i całodobową inną niż szpitalna oraz ambulatoryjną. – Takie wyodrębnienie może, ale nie musi, powodować prowadzenie osobnej rachunkowości, bilansu, wyodrębnienie majątku czy formalne przypisanie pracowników do konkretnego przedsiębiorstwa. Jest to jednak decyzja zarządzającego – przypomina Piotr Warczyński.

Konieczne jest także złożenie  wniosku do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON (14 znakowego) dla każdego przedsiębiorstwa (dziewięcioznakowy nadal zachowany jest dla podmiotu leczniczego). W konsekwencji niesie to za sobą obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Do końca 2012 roku wszystkie te działania, między innymi zmiany wpisów w rejestrach są zwolnione od opłat.
Ustawa o działalności leczniczej obliguje szpitale do zaopatrzenia osób zatrudnionych, w tym tych na kontrakcie, w identyfikatory zawierające co najmniej imię, nazwisko oraz funkcję tej osoby. Wymusza także wprowadzenie systemu zaopatrywania pacjentów w znaki indentyfikacyjne zawierające zakodowane imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Wybór sposobu realizacji tego obowiązku zależy od zarządzającego.

Technologie IT w ochronie zdrowia

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji były technologie IT w ochronie zdrowia. Duża liczba ich rozwiązań na rynku, brak znajomości możliwości wszystkich systemów oraz często nie do końca jasny cel informatyzacji to najpoważniejsze bariery w wyborze właściwego rozwiązania. Warto pamiętać, że nie ma systemów uniwersalnych.

Określenie potrzeb technologicznych stanowiące wielkie wyzwanie dla podmiotów leczniczych należy rozpocząć od znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań, m.in. dla kogo wdrażany jest system, jakie najważniejsze funkcje musi spełniać oraz jakie dane ma dostarczać. – To niewątpliwie pomoże zdefiniować jakich komponentów systemu faktycznie potrzebujemy oraz zminimalizuje ryzyko błędnego wyboru – podkreślał Paweł Piecuch, ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia.

Centralne projekty informatyczne

Wybór systemu i dostawcy jest niezwykle istotny również ze względu na konieczność podłączenia go do centralnych projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia – Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych  oraz Platformy udostępniania online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
Pierwszy z nich ma umożliwić organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, aptekom) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.

W efekcie – przez wdrożenie elektronicznej recepty i internetowego konta pacjenta – ma nastąpić poprawa jakości obsługi pacjenta.  – System umożliwi także zarządzanie kryzysowe, zapewni planowanie opieki zdrowotnej oraz interoperacyjność z europejskimi platformami  elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się wiarygodność danych o zdarzeniach medycznych – mówił Paweł Pierzchała z Biura Zarządzania Projektami w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Organizacja ta przekaże świadczeniodawcom pliki XML, które będzie trzeba zaimplementować do systemów placówek medycznych. To czy, będą musiały za to zapłacić, zależy od umów, jakie zawarły z dostawcami.  Centrum, aby wesprzeć proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w przyszłym roku zorganizuje również cykl bezpłatnych konferencji z tego zakresu. Kilka takich wydarzeń miało już miejsce w tym roku.
Z kolei efektami upowszechnienia elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia – drugiego projektu strategicznego CSIOZ finansowanego ze środków unijnych  – mają być umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych, pobierania wpisów i zaświadczeń drogą elektroniczną, elektronicznego przechowywania dokumentów oraz pobierania danych rejestrowych. Wszystkie te działania będą możliwe dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego.  

Anna Rubinkowska
Wiedza i Praktyka


 

Inne artykuły

Jakub Szulc członkiem Zespołu ds. zmian systemowych w ochronie zdrowia

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.05.2024

Jakub Szulc – Wiceprezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – został członkiem Zespołu ds. zmian systemowych w ochronie zdrowia. Powołani eksperci będą doradzać Minister Zdrowia Izabeli Leszczynie i przygotowywać na jej zlecenie opinie w zakresie zmian systemowych.

Skład Zespołu do spraw zmian systemowych w ochronie zdrowia:

 1. Przewodniczący – minister,
 2. Członkowie:
 • Krzysztof Bojarski,
 • Agnieszka Mastalerz-Migas,
 • Piotr Nowicki,
 • Marcin Pakulski,
 • Piotr Pobrotyn,
 • Jakub Szulc,
 • Krystian Wita.


Zadania zespołu:

 1. przygotowywanie opinii ustnych lub pisemnych na temat zagadnień przekazywanych przez ministra;
 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, innymi zespołami pomocniczymi ministra oraz jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra, w zakresie realizowanych przez nie zadań;
 3. przedkładanie ministrowi propozycji tematów prac Zespołu.
Przeczytaj teraz

XVI Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 30.04.2024

W dniach 7-9 maja 2024 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbędzie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress) organizowany przez Grupę PTWP.

Europejski Kongres Gospodarczy to szerokie, różnorodne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej, a także polskiej gospodarki. Wydarzenie jest idealną okazją do spotkań w gronie ekspertów oraz wymiany doświadczeń. Obejmuje pełne spektrum najważniejszych, aktualnych kwestii społeczno-gospodarczych. W dyskusji nie może zabraknąć głosu przedstawicieli Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Artur Białkowski – Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – weźmie udział w trzech panelach dyskusyjnych:

🟡 7.05.24 r., godz. 14:30-16:00, sala wielofunkcyjna E – „System ochrony zdrowia w Polsce”,

🟡 8.05.24 r., godz. 15:00-16:00, sala wielofunkcyjna E – „Prezydencja i zdrowie”,

🟡 9.05.24 r., godz. 11:30-13:00, sala wielofunkcyjna E – „Profilaktyka w medycynie pracy”.

Andrzej Podlipski – Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej – wystąpi w roli prelegenta w dyskusji moderowanej:

🟡 7.05.24 r., godz. 14:30-16:00, sala wielofunkcyjna E – „System ochrony zdrowia w Polsce”.

Szczegóły i rejestracja: https://www.eecpoland.eu/2024/pl/
Transmisja poszczególnych paneli dostępna po zalogowaniu.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia dyskusji z udziałem naszych ekspertów!

Przeczytaj teraz

Grupa ENEL-MED w 2023 roku: 8 mln zysku, wzrost sprzedaży pakietów medycznych i usług komercyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 26.04.2024

Grupa ENEL-MED zakończyła 2023 rok z zyskiem w wysokości 8 mln zł oraz 25 proc. dynamiką przychodów, których połowa pochodziła ze sprzedaży abonamentów medycznych. Zainteresowanie tymi produktami wzrosło o 23 proc. w ujęciu rocznym. Pacjenci indywidualni wrócili też do oddziałów, o czym świadczy wysoka dynamika sprzedaży (+36 proc. rok do roku) usług komercyjnych w przychodniach specjalistycznych. Przedstawiciele enel-med wskazują, że prywatna opieka medyczna, ze względu na wysokie koszty, jest dziś dobrem luksusowym i czas na większą partycypację finansową pracowników, jeśli oczekujemy efektu win-win na rynku B2B.

– Wzrost naszego biznesu o jedną czwartą, biorąc pod uwagę, że nie dokonywaliśmy w ubiegłym roku żadnych akwizycji, uznaję za bardzo przyzwoity wynik. Złożyło się na niego kilka elementów. Po pierwsze, rosnące zainteresowanie pakietami medycznymi, które stanowią ponad połowę przychodów naszej Grupy. Po drugie, znacząco (o ponad 60%) wzrosły obroty z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które zlecają nam wykonanie usług medycznych na rzecz swoich klientów w ramach polis zdrowotnych. Po trzecie, w 2023 roku przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego, co skutkowało powrotem wielu pacjentów do oddziałów w obszarze usług komercyjnych Fee For Service (FFS). Ponadto w minionym roku zakończyliśmy realizację trzyletniego planu inwestycyjnego, który spółka przyjęła pozyskując kapitał (80,5 mln zł) w drodze drugiej emisji akcji na GPW w 2021 roku. Wiązało się to z oddaniem nowych placówek medycznych, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększyliśmy dostępność naszych usług dla pacjentów. Musimy też pamiętać o istotnym wpływie podwyżek cen na osiągnięte wzrosty przychodów w roku 2023 – komentuje wyniki Jacek Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED.

Za wzrost odpowiadają pakiety medyczne i FFS

Największą część sprzedaży Grupy ENEL-MED w 2023 roku – ponad 50 proc. przychodów – stanowiły produkty zryczałtowane, czyli abonamenty medyczne. Ich dynamika sprzedaży wyniosła 23 proc. rok do roku. Ponadto, o 31 proc. w ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż usług komercyjnych, w całym kanale tzw. fee for service (FFS). Pacjenci częściej korzystali z konsultacji lekarskich, leczenia oraz badań – w szczególności w obszarze stomatologii, usług szpitalnych oraz diagnostyki obrazowej – odłożonych bądź niezrealizowanych wcześniej z obawy na panujący stan epidemii. Do enel-med zachęcały ich nowoczesne placówki w dogodnych lokalizacjach, wykwalifikowany personel medyczny oraz jakość i kompleksowość usług.

Grupa ENEL-MED potwierdza również najwyższe kompetencje na rynku stomatologicznym (pod marką enel-med stomatologia), na którym odnotowała dynamikę przychodów komercyjnych na poziomie 22 proc. rok do roku, bez dodatkowych akwizycji. Znakomitą dynamiką wzrostu w ubiegłym roku odznaczała się w Grupie rehabilitacja – 34 proc. rok do roku, głównie pod marką enel-sport. W obszarze medycyny estetycznej pod marką ESTELL dynamika przychodów wyniosła 13 proc.

Ponadto Grupa ENEL-MED mocniej otworzyła się na współpracę z NFZ. Oferuje pacjentom doskonale usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, badania endoskopowe, rezonans magnetyczny czy operacje zaćmy i jaskry, które wykonywane są dla pacjentów bezpłatnie.

Pacjenci coraz bardziej mobilni

Grupa ENEL-MED, wraz z powrotem do swobodnego korzystania z usług w placówkach, zaobserwowała zmianę w zachowaniu pacjentów. Na znaczeniu zyskały rozwiązania cyfrowe, w szczególności rozwiązania mobilne. Z aplikacji enel-med na koniec 2023 roku korzystało 380 tys. osób. Za jej pomocą  zarezerwowano aż 43 proc. wizyt, ponad dwa razy więcej niż telefonicznie (19 proc.).

To potwierdzenie, że dobrze ulokowaliśmy swoje inwestycje, zmieniając i rozbudowując systemy informatyczne oraz kładąc nacisk na aplikację mobilną. W cyfryzacji usług medycznych jest ogromny potencjał, a Polacy się jej coraz mniej obawiają. Digitalizacja nie tylko przynosi korzyści w postaci wzrostu sprzedaży, ale przekłada się też na zmniejszenie liczby nieodwołanych wizyt, które zawsze były zmorą prywatnych gabinetów – podkreśla Jacek Rozwadowski.

Smartfonizacja usług medycznych ma swoje odbicie w e-commerce. Pacjenci coraz chętniej kupują usługi medyczne przy użyciu smartfona. Już teraz aplikacja generuje największe wzrosty przychodów Grupy ENEL-MED, biorąc pod uwagę kanały sprzedaży. Tylko w ostatnim kwartale ubiegłego roku dynamika wzrosła o jedną czwartą w porównaniu do pierwszego kwartału tego samego roku.

Pakiet stał się dobrem luksusowym

Prezes zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED zwraca uwagę, że dostawcy prywatnej opieki medycznej, pomimo spadającej inflacji, wciąż mierzą się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności.

Nowoczesne zaplecze placówek, technologia czy najlepsi lekarze kosztują i musimy brać to pod uwagę, konstruując naszą ofertę. Prywatna opieka medyczna, właśnie ze względu na wysokie koszty, stała się dziś dobrem luksusowym. A firmy mają tendencję do oczekiwania więcej niż są w stanie zapłacić. Dlatego uważam, że nie należy wymagać od pracodawcy pełnego finansowania rosnących kosztów abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych. Czas na większą partycypację finansową pracowników, szczególnie tych z wyższymi oczekiwaniami. Wyniki zrealizowanych przez nas badań jasno wskazują, że jako społeczeństwo dojrzewamy do tzw. partycypacyjnego modelu w ochronie zdrowia. Już 6 na 10 pracowników jest gotowych partycypować w kosztach swoich pakietów medycznych – podsumowuje Jacek Rozwadowski z Centrum Medycznego ENEL-MED.

Przeczytaj teraz

Transmisja konferencji prasowej pt.: „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.04.2024

15 kwietnia 2024 r. w godz. 9:00-11:00, w budynku Polskiej Agencji Prasowej (ul. Bracka 6/8) w Warszawie oraz online (formuła hybrydowa) Pracodawcy Medycyny Prywatnej zorganizowali spotkanie pt.: „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”.

Celem wydarzenia było zdefiniowanie kluczowych wyzwań w systemie wspierania płodności w Polsce – bazując m.in. na zapisach znowelizowanej ustawy oraz zasadach wypracowanych przez zespół ministerialny – i wskazanie, w jakim kierunku powinien być on docelowo rozwijany. Przedmiotem dyskusji były m.in. kwestie dostępu do diagnostyki, równość w dostępie do leczenia, czy też wsparcie psychologiczne.

Podczas konferencji Prezes Artur Białkowski zapowiedział powstanie – w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej – Forum ds. Wspierania Płodności.

– Organizacja Pracodawców Medycyny Prywatnej działa w ramach forów tematycznych, które wypracowują konkretne rozwiązania oraz rekomendacje w celu usprawnienia funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Dzisiejsze wydarzenie jest świetną okazją do zainaugurowania Forum ds. Wspierania Płodności. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się zdefiniować kluczowe wyzwania w systemie wspierania płodności w Polsce i wskazać kierunki, w jakich powinien on być rozwijany – podkreślił.

Forum ma stanowić platformę integrującą podmioty lecznicze oraz ekspertów i gwarantować, że ich głos, a także postulaty będą właściwie słyszalne.

Transmisja konferencji dostępna jest poniżej:

Przeczytaj teraz

W Senacie ruszyły prace Parlamentarnego Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.04.2024

Za nami pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zaininicjowane przez Senator Agnieszkę Gorgoń-Komor we współpracy z Pracodawcami Medycyny Prywatnej. Zespół ma stanowić platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk realizowanych m.in. przez przedstawicieli medycyny prywatnej, które powinny stanowić wsparcie w poprawie funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

Partnerstwo publiczno-prywatne jest zjawiskiem coraz szerzej wykorzystywanym w niemal wszystkich gałęziach gospodarki rynkowej. Współpraca między oboma sektorami, wykorzystanie pozytywnych doświadczeń i wdrażanie sprawdzonych rozwiązań to prosta droga do podnoszenia jakości świadczeń, a także budowania zdrowej konkurencji nie tylko w obszarze zdrowia.

Nowa kadencja parlamentu to okazja do podejmowania nowych tematów. Parlamentarzyści wykazują duże zainteresowanie partnerstwem publiczno-prywatnym. Zespół jest odpowiedzią na potrzeby cywilizacyjne, przed którymi stoją wszystkie społeczeństwa, gdzie toczy się gospodarka rynkowa – powiedziała senator Agnieszka Gorgoń-Komor, przewodnicząca nowo powołanego zespołu.

Ochrona zdrowia pierwszym tematem prac Zespołu

Tematem pierwszego posiedzenia było „Określenie partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie systemu ochrony zdrowia w Polsce – dobre praktyki i transfer wiedzy”. Przedstawiciele Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej zaprezentowali rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na przykładzie sektora prywatnego.

W ocenie przewodniczącej zespołu duże zainteresowanie partnerstwem publiczno-prywatnym podyktowane jest przede wszystkim przekonaniem, że bez niego ochrona zdrowia w Polsce nie będzie mogła skutecznie się rozwijać, z pożytkiem dla pacjentów. Dotyczy to wszystkich społeczeństw z gospodarką rynkową, gdzie sektor publiczny pozostaje nieco w tyle za prywatnym, m.in. ze względu na lepsze standardy leczenia w podmiotach prywatnych.

Obecnie prawie 36% środków z Narodowego Funduszu Zdrowia jest wydatkowanych w sektorze prywatnym, z czego blisko 80% na badania diagnostyczne czy opiekę ambulatoryjną.  Z uwagi na to należy zachęcać do jeszcze ściślejszej współpracy, przede wszystkim w celu lepszego i bardziej efektywnego wydatkowania środków na ochronę zdrowia, jak również podnoszenia jakości leczenia.

Głos sektora prywatnego

Opieka zdrowotna w Polsce jest finansowana z wielu źródeł – oprócz Narodowego Funduszu Zdrowia, są to także prywatne wydatki pacjentów. Ze względu na sposób finansowania, system ochrony zdrowia tworzą łącznie dwa sektory – publiczny i prywatny. Jednakże ze względu na przenikanie się, a także współpracę obu sektorów – wprowadzenie klarownego, prostego podziału na prywatną i publiczną ochronę zdrowia jest niemożliwe.

– Jako Pracodawcy Medycyny Prywatnej bardzo dziękujemy za to, że taki zespół powstał. Uważamy, że partnerstwo publiczno-prywatne i czerpanie ze wspólnych doświadczeń może przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu leczenia i zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem – przekazał Andrzej Podlipski, członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. Niezwykle ważną kwestią jest wycena świadczeń. Niestety dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której za te same świadczenia, wykonywane przez różne podmioty, są niestety różne wyceny za punkt. To sprawia, że bardzo ciężko jest rywalizować o jakość zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym – przekonywał dalej.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele sektora prywatnego wskazywali, że chcieliby wziąć większą odpowiedzialność za pacjenta, system oraz za organizację tego systemu. Spora część dyskusji dotyczyła konieczności wzmocnienia działań profilaktycznych w kraju.

Musimy uwzględnić wszelkie komponenty, które składają się na życie w zdrowiu, takie jak np. psychiatria, psychologia czy zdrowie kobiet. Myślę, że są to obszary, które medycyna prywatna ma „zaopiekowane” od lat. To jest odpowiedni moment, aby właśnie w tych dziedzinach dzielić się doświadczeniami z partnerami publicznymi – mówił Paweł Łangowski, członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Zdaniem ekspertów bez dobrego zabezpieczenia kwestii profilaktyki, będącej największym elementem systemu, dalsze dyskusje na temat tego, jak poprawić efektywność lecznictwa, mogą być wtórne. Jedyną metodą, która pozwoli dobrze zaopiekować kwestię jakości w ochronie zdrowia, jest dialog między sektorem publicznym i prywatnym.

Z kolei Barbara Kopeć, wiceprezeska Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej, wskazała, że droga do zdrowia Polaków wiedzie również przez medycynę laboratoryjną.

W ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej współpracujemy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi w celu poszerzenia możliwości lekarzy medycyny pracy. W tej chwili badania, które wykonuje lekarz medycyny pracy, są poza systemem, nie ma ich w IKP, i nawet jeśli zdiagnozuje przyczynę choroby, to właściwie nic z tym nie może dalej zrobić. Trzeba to zmienić. Powinniśmy się zastanowić, co zrobić, aby jak najdłużej utrzymać dobry stan zdrowia populacji – podkreślała, zapewniając jednocześnie o gotowości do udziału w programach profilaktyki zdrowotnej. – Badania diagnostyczne to najtańsze procedury medyczne wykonywane przez znakomitych fachowców, jakimi są diagności laboratoryjni, na profesjonalnej aparaturze, jaką dysponują laboratoria. Badania medycyny laboratoryjnej są także bardzo tanie – w budżecie szpitala stanowią zaledwie 4-5% kosztów.

Dariusz Dziełak, dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji Narodowego Funduszu Zdrowia powiedział, że w zakresie realizacyjnym „tak naprawdę polski system publiczny na prywatnej opiece stoi”. Z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia współpraca sektora publicznego z prywatnym jest nie tylko pożądana, ale także nieuchronna i konieczna.

W dyskusji nie zabrakło głosu przedstawiciela publicznego szpitala. Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie wskazała, że zarządzany przez nią szpital był prekursorem współpracy z sektorem prywatnym. Od 30 lat w ramach outsourcingu realizowana jest diagnostyka laboratoryjna oraz obrazowa, co – jak wskazała – ma swoje mocne i słabe strony. Podkreśliła, że obecnie konieczna jest dalsza dyskusja na temat współpracy obu sektorów oraz wypracowanie tzw. dobrych praktyk.

Uczestnicy posiedzenia wskazywali, że dla maksymalizacji osiąganych przez pacjenta korzyści współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym powinna zostać możliwie precyzyjnie określona i unormowana. Dotychczas w debacie publicznej i parlamentarnej zabrakło merytorycznej dyskusji na temat optymalnego modelu współpracy obu sektorów. 

Przeczytaj teraz

Pracodawcy Medycyny Prywatnej organizują spotkanie: „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 9.04.2024

Pracodawcy Medycyny Prywatnej zapraszają na spotkanie „Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania”, które odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. w godz. 9:00-11:00, w budynku Polskiej Agencji Prasowej (ul. Bracka 6/8) w Warszawie oraz online (formuła hybrydowa).

Celem wydarzenia jest zdefiniowanie kluczowych wyzwań w systemie wspierania płodności w Polsce – bazując m.in. na zapisach znowelizowanej ustawy oraz zasadach wypracowanych przez zespół ministerialny i wskazanie, w jakim kierunku powinien być on docelowo rozwijany. Przedmiotem dyskusji będą m.in. kwestie dostępu do diagnostyki, równość w dostępie do leczenia, czy też wsparcie psychologiczne. Spotkanie będzie pierwszym krokiem ku stworzeniu – w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej – Forum ds. Wspierania Płodności. Forum ma stanowić platformę integrującą podmioty lecznicze oraz ekspertów i gwarantować, że ich głos, a także postulaty będą właściwie słyszalne.

Warsztat będzie składał się z dwóch części – wystąpień ekspertów klinicznych oraz debaty w gronie zaproszonych gości – w tym przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Parlamentu RP, ekspertów klinicznych oraz jednostek medycznych leczących niepłodność. Kontynuacją będą zamknięte spotkania dla zainteresowanych, podczas których wypracowane zostaną konkretne rekomendacje, które następnie zostaną komunikowane i przekazane osobom odpowiedzialnym za tworzenie systemu.

***

AGENDA

Dostęp do metod wspierania płodności w Polsce – wyzwania i proponowane rozwiązania

15.04.2024 r., godz. 9:00-11:00

9:05-9:20        OTWARCIE SPOTKANIA, Artur Białkowski, Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

9:20-9:50        WYSTĄPIENIA EKSPERTÓW I ORGANIZACJI PACJENTÓW

 • prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa – Obecny stan i możliwości leczenia niepłodności w Polsce (Atlas niepłodności);
 • prof. dr hab. n. med. Michał Radwan Główne bariery i potrzeby w zakresie rozwoju leczenia niepłodności;
 • prof. dr hab. n. med. Robert Jach – Wyzwania w zakresie zabezpieczania płodności u pacjentów z nowotworem;

9:50-10:50      DYSKUSJA ORAZ SESJA Q&A – W drodze do optymalnego modelu wspieranie płodności w Polsce. Czego brakuje? Co należy zmienić?

                              MODERATOR: Marzena Smolińska, Doradca Zarządu InviMed

                              UCZESTNICY:

 • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia (TBC);
 • Marek Hok, Poseł na Sejm RP;
 • prof. Mirosław Wielgoś, Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii;
 • dr Joanna Kufel-Grabowska, Przewodnicząca Sekcji Płodności w Chorobie Nowotworowej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne;
 • Marta Górna, Stowarzyszenie Nasz Bocian;
 • dr Łukasz Sroka, Dyrektor Medyczny, InviMed;

10:50-11:00   PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA – Artur Białkowski, Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej

Przeczytaj teraz