Zmiana numerów ksiąg rejestrowych podmiotów leczniczych

0
1057

1 listopada 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Warto zwrócić uwagę na dość istotne konsekwencje zmiany wprowadzonej Rozporządzeniem, jakie niewątpliwie wiążą się z działalnością podmiotów leczniczych. Do tej pory numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nadawany przez organ prowadzący rejestr, składał się z siedmiu cyfr. W świetle nowego Rozporządzenia w skład numeru tego wchodzi dwanaście cyfr.

9 grudnia 2011 uruchomiono system, który spowodował automatyczną zmianę numerów ksiąg rejestrowych z siedmiocyfrowych na dwunastocyfrowe. Od momentu wygenerowania nowego numeru wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są do posługiwania się nowym numerem księgi rejestrowej, a co za tym idzie dokonania stosownych zmian w prowadzonej dokumentacji, na pieczątkach etc.

Ponieważ przedmiotowa zmiana dokonana była automatycznie, bez konieczności występowania z wnioskiem o nadanie nowego numeru, każdy podmiot leczniczy powinien we własnym zakresie sprawdzić jakim numerem księgi rejestrowej winien w chwili obecnej się posługiwać.

Fortak & Karasiński Radcowie Prawni