Zmiany w zakresie informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców

0
270

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który wprowadza zmiany w zakresie niezbędnych informacji przetwarzanych przez  świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Projekt ma na celu ułatwienie pacjentom wyszukiwania w Informatorze o Terminach Leczenia informacji o placówkach udzielających świadczeń z danego zakresu.

W przypadku list oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej w Informatorze o Terminach Leczenia dane prezentowane są według komórki czyli poradni specjalistycznych lub oddziałów, zgodnie z zarejestrowanymi kodami resortowymi. Prezentowany sposób nie uwzględnia jednak tych przypadków, w których poradnie lub oddziały dla dorosłych udzielają także świadczeń dla dzieci.

W celu zidentyfikowania takich świadczeniodawców, dodatkowo wprowadzono obowiązek przekazywania także takiej informacji, jeżeli placówka w danej komórce organizacyjnej, mimo że formalnie oznaczona jest jako udzielająca świadczeń dla dorosłych, faktycznie przyjmuje także dzieci.

Projekt ujednolica przyczyny i kody zmian terminu w harmonogramie przyjęć oraz kody stosowane przy wskazywaniu przyczyn skreślania z harmonogramu przyjęć. Uwzględnia także zmiany przepisów ustawowych w zakresie list oczekujących.

Zgodnie z tymi zmianami informacja o rezerwacji terminu będzie odnotowana zarówno, jeżeli pacjent wybrał termin późniejszy niż wskazany przez placówkę, oraz gdy pacjent nie wyraził zgodę na termin wcześniejszy albo nie udało się z nim w tej sprawie skontaktować.

Czytaj także: Chcemy działać na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia>>>

Projekt uwzględnia także między innymi przepis rozszerzający katalog osób, które mają prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania o grupę dzieci i młodzieży w przypadku świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych a także przepis przyznający prawo do pobytu przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego sprawującego opiekę nad pacjentem małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w podmiocie leczniczym oferującym leczenie szpitalne bez konieczności ponoszenia kosztów pobytu.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 listopada 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14 dni.