ZPP: konieczna stabilizacja finansowa szpitali

0
1132

Związek Powiatów Polskich w swoim stanowisku opublikowanym na XV Zgromadzeniu Ogólnym ZPP wyraża potrzebę podjęcia pilnych działań zmierzających do stabilizowania sytuacji finansowej szpitali. Oczekuje inicjatyw ze strony resortu zdrowia, związanych m.in. z pilną nowelizacją ustawy o działalności leczniczej.

Według komunikatu Związku wiele problemów, z jakimi borykają się placówki służby zdrowia (nie tylko publiczne), wynika z wprowadzania często nieprzemyślanych rozwiązań, których koszty nie były należycie oszacowane. Przykładem tego jest wprowadzenie obligatoryjnego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Konieczne jest natomiast, jak postuluje komunikat, wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Z uwagi na ograniczone obecnie możliwości świadczenia usług komercyjnych, jednym z pozytywnych efektów wprowadzenia tego typu ubezpieczeń, mogłoby być stabilizowanie sytuacji finansowej szpitali. Niezbędne są także: decentralizacja płatnika publicznego oraz wydłużenie okresu kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia, do poziomu minimum 5 lat.

Zdaniem Związku konieczne jest zdefiniowanie wieloletniej strategii ochrony zdrowia
na poziomie krajowym, która mogłaby stanowić podstawę dla planowania polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i lokalnym. Związek podkreśla, że nie znajdują żadnego merytorycznego uzasadnienia, propozycje przeniesienia na poziom wojewódzki zadań dotyczących prowadzenia szpitali powiatowych i gminnych. Tego rodzaju propozycje stoją w absolutnej sprzeczności z ideą dostosowania usług w zakresie ochrony zdrowia do lokalnych potrzeb, a ich realizacja odbyłaby się ze szkodą dla całego systemu ochrony zdrowia. Związek nie znajduje także uzasadnienia dla nierównego traktowania podmiotów leczniczych, ze względu na ich formę organizacyjno – prawną, co objawia się m.in. zróżnicowaniem w zakresie opodatkowania oraz dostępności do środków publicznych.

Związek postuluje też rozszerzenie pomocy państwa przeznaczonej na spłaty zobowiązań cywilno-prawnych przejętych i przejmowanych przez samorządy w wyniku likwidacji lub przekształcenia szpitali.

Od 1999 roku powiaty zainwestowały ponad 10 miliardów złotych w poprawę infrastruktury i wyposażenia prowadzonych szpitali; dostosowały sieć podmiotów leczniczych do potrzeb lokalnych (m.in. zmniejszyły o 32 proc. liczbę szpitali i poradni specjalistycznych); dokonały 90 ze 114 przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, przeprowadzonych przez samorządy terytorialne w latach 1999 – 2010.