50 mln zł dla lekarzy POZ na informatyzację

0
331

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wsparciu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dla których przeznaczono 50 mln zł. Środki te będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkoleń w związku z informatyzacją i wprowadzeniem e-zwolnienia.

Środki te zostały przekazane przez resort zdrowia do NFZ. Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ już od 6 listopada 2018 można ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych w ciągu całego 2018 roku.

NFZ dofinansuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia, na przykład dla asystentów medycznych. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę to 36 400 zł, przy czym wartość wsparcia przekazanego jednemu świadczeniodawcy nie może przekroczyć 65 procent poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę  oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza POZ.

Wartość wsparcia nie może także przekroczyć 65 procent poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę  oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł plus podatek VAT na jednego lekarza POZ.

Czytaj także: 200 tysięcy pobrań aplikacji mobilnej Medicover>>>

Dofinansowanie będzie przeznaczone na nie więcej niż 4 lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu– na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń (wniosek o dofinansowanie składa się według siedziby świadczeniodawcy).

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia w 2018 roku, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie lekarzy POZ w tym zakresie będzie także się odbywało w roku 2019. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu odpisu na pobór składki zdrowotnej przekazywanej przez ZUS do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od 1 grudnia 2018 roku lekarze będą wystawiać zaświadczenia o niezdolności do pracy wyłącznie w postaci elektronicznej,