Będą bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

0
617

1 lipca 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zapewnia kobietom w ciąży bezpłatne zaopatrzenie w leki.

Podstawą do nabycie tego uprawniania będzie ciąża stwierdzona prze lekarza – specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, przez położną podstawowej opieki zdrowotnej lub położną wykonującą świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.

Zaświadczenie będzie ważne przez okres ciąży, jednak nie dłużej niż 15 dni po planowanej dacie porodu wskazanej w tym zaświadczeniu.

Podstawą do bezpłatnego wydania leku z apteki lub punktu aptecznego pacjentce w ciąży będzie recepta wystawiona przez lekarza lub położną, o których mowa powyżej, lub innego lekarza na podstawie wspomnianego zaświadczenia. Recepty te będą oznaczone kodem „C”.

Czytaj także: WizjaMed pierwsza w Polsce z systemem EOS>>>

Z ustawy wynika także, że osoby uprawnione do wystawiania recept będą obowiązane do dokonywania za pośrednictwem systemu informatycznego weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla danej osoby.

Wykaz leków, które będą oferowane bezpłatnie kobietom w ciąży, zostanie ustalony przez ministra zdrowia. Przy jego ustalaniu pod uwagę wzięte zostaną – konieczność zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentek, wynikających z ciąży, dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków w poszczególnych okresach ciąży oraz roczny limit wydatków przewidzianych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok.

Sposób i tryb finansowania tych leków określi minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

Pierwszy wykaz leków ma powstać nie później niż 4 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa z 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 27 maja 2020 roku (poz. 945).