Będzie więcej czasu na wdrożenie standardu rachunku kosztów

0
291

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który uchyla rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców,  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom placówek i ma na celu zagwarantowanie dodatkowego czasu na wdrożenie tego rozwiązania, w szczególności na dostosowanie informatycznych systemów finansowo-księgowych.

1 stycznia 2020 weszły w życie przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którymi świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, nie prowadzą ksiąg rachunkowych oraz oferują zaopatrzenie w wyroby medyczne są zobowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów.

Takich podmiotów jest około 7,5 tysiąca.

Podmioty zobowiązane do stosowania rachunku kosztów zgłaszały uwagi dotyczące wymogu posiadania modułu kontrolingowego, czyli systemu informatycznego, w którym odbywa się 9-etapowa kalkulacja planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, wielu definicji określonych w rozporządzeniu, które są zbyt ogólne i niezrozumiałe, a więc trudne do zastosowania w praktyce, a także zasadności kalkulacji kosztów świadczeń według wartości planowanych.

Zwracano uwagę, że wartości planowane są trudne do wyznaczenia między innymi z uwagi na nieprzewidywalność stanu zdrowia przyjmowanych do szpitala pacjentów i przebiegu leczenia, inflację czy też dynamikę zmian legislacyjno – organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia.

Czytaj także: Medicover i Centrum Medyczne Mavit laureatami Wektorów 2019>>>

W 2019 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeprowadziła pilotaż, z którego wynikało, że niewiele podmiotów wdrożyło rozwiązanie, które miało obowiązywać od 1 stycznia 2020.

Przeprowadzona ocena stopnia informatyzacji, zakresu informacji pozyskiwanych z systemów oraz stopnia przygotowania świadczeniodawców do stosowania oczekiwanej przez Agencję kalkulacji kosztów wskazała na znaczący brak systemów medycznych oraz administracyjnych lub istotne różnice w stopniu ich integracji i przygotowania do planowanych zmian.

Ponadto znaczna część kalkulacji kosztów w dalszym ciągu wykonywana jest „ręcznie”, czyli najczęściej przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych – podczas gdy uchylane rozporządzenie wprowadzało obowiązek posiadania modułu kontrolingowego, czyli systemu, w którym odbywa się kalkulacja planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie informacji gromadzonych przez placówkę..

Projekt docelowego kształtu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców zostanie opracowany i przekazany do konsultacji publicznych na początku II kwartału 2020 roku.

Nowy standard rachunku kosztów będzie odpowiadał nie tylko na zobiektywizowane potrzeby taryfikacyjne systemu ochrony zdrowia, ale również usprawni przez swój standaryzujący potencjał, działania samych podmiotów leczniczych, które będzie można porównywać oraz zestawiać ze sobą względem wybranych wskaźników ekonomicznych.

Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia, współpraca świadczeniodawców z Agencją w zakresie procesu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia uchylającego rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 stycznia 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 7 dni.