Bierzemy aktywny udział w tworzeniu aktów prawnych i standardów 

0
134

Andrzej Osuch, przewodniczący Forum IT i Forum Telemedycyny Pracodawców Medycyny Prywatnej  

Zarówno Forum IT jak Forum Telemedycyny Pracodawców Medycyny Prywatnej, ściśle współpracując ze sobą, aktywnie działają w zakresie opiniowania aktów prawnych, opracowywania standardów operacyjności, kodeksu branżowego RODO czy projektu platformy P1. 

Główne działania podejmowane przez te fora, zrealizowane w 2020 roku, dotyczyły opiniowania aktów prawnych związanych z cyfryzacją systemu ochrony zdrowia. Z inicjatywy Pracodawców Medycyny Prywatnej odbywało się to również we współpracy z innymi organizacjami.  

Opiniowanie dotyczyło między innymi nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. W rezultacie opracowano wspólne stanowisko Pracodawców Medycyny Prywatnej, TGR, PIIM i HL7. Braliśmy także aktywny udział w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia, która odbyła się 9 stycznia 2020 roku. 

Czytaj także: Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 roku>>> 

Swoje uwagi przekazywaliśmy także odnośnie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej. Wówczas także powstało stanowisko wspólne Pracodawców Medycyny Prywatnej, TGR, PIIM i HL7. Także w tym przypadku wzięliśmy aktywny udział w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia, która miała miejsce 7 lutego 2020.  

Opiniowaliśmy także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Stanowisko wspólne Pracodawców Medycyny Prywatnej i TGR dotyczyło między innymi wystawiania podczas konsultacji telemedycznej zaświadczania lekarskiego o niezdolności do pracy i dopuszczenia finansowania ze środków publicznych telemedycznych konsultacji z lekarzami specjalistami. 

Opiniowanie dotyczyło także rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach POZ, także tutaj wspólne stanowisko zajęli Pracodawcy Medycyny Prywatnej, TGR, PIIM i HL7.  

Przedstawiciele Forum IT i Forum Telemedycyny stanowili także stałą reprezentację związku w Radzie ds. Interoperacyjności przy CeZ (Centrum e-Zdrowia), kontynuując prace nad krajowymi standardami interoperacyjności. Brali także aktywny udział w pracach warsztatowych nad zapisami kodeksu branżowego RODO, komunikując się w tej sprawie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 

W kręgu zainteresowania obu forów był także Projekt i Platforma P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych). Eksperci Pracodawców Medycyny Prywatnej brali udział w opiniowaniu i konsultacjach założeń technologicznych i organizacyjnych projektu, w szczególności wdrażania e-skierowania oraz prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Czytaj także: Lux Med udostępnia swoim pacjentom usługę mojeID >>>

Wspólnie z Forum Diagnostyki Obrazowej Pracodawców Medycyny Prywatnej organizowane były warsztaty dotyczące potencjalnych nowych zastosowań telemedycyny w diagnostyce obrazowej, na przykład w zakresie nadzoru telemedycznego nad wykonaniem badania metodą rezonansu magnetycznego. Podjęliśmy także inicjatywę dotyczącą harmonizacji terminologii usług medycznych w obszarze diagnostyki obrazowej.  

Wspólnie z Forum Diagnostyki Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej kontynuowaliśmy realizację inicjatywy harmonizacji terminologii usług medycznych w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. W ramach Rady ds. Interoperacyjności powołany został zespół roboczy, zajmujący się tymi zagadnieniami.