EMC: wzrost przychodów za trzy kwartały 2019

0
284
Szpital EMC w Piasecznie

Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny S.A. osiągnęła za trzy kwartały 2019 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 277 203 tys. zł. Było to więcej o 11,9 procenta niż rok wcześniej, kiedy to przychody miały wartość 247 719 tys. zł.

Wzrost przychodów dotyczył głównie usług świadczonych w ramach kontraktów z NFZ, które stanowiły prawie 88 procent przychodów ze sprzedaży. Poza tym prawie 10 procent stanowiły przychody uzyskane z opłat za usługi uiszczanych przez klientów komercyjnych, a 1,15 procenta – przychody uzyskiwane z umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Struktura przychodów nie zmieniła się w porównaniu do roku 2018.

Za trzy kwartały 2019 Grupa uzyskała stratę netto w wysokości 7 025 tys. zł, mniej niż za trzy kwartały 2018, kiedy strata wynosiła 10 771 tys. zł.  Zobowiązania krótkoterminowe na koniec września 2019 roku przekroczyły aktywa obrotowe o 27 271 tys. zł.

Wyższe koszty ponoszone przez Grupę wynikały ze wzrostu kosztów pracy – kosztów wynagrodzeń (stanowiły one 34,43 procenta ogólnej kwoty kosztów operacyjnych) oraz kosztów usług obcych i kosztów zużycia materiałów i energii.

Na dzień 30 września 2019 roku Grupa wypracowała 5 468 tys. zł nadwykonań w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Czytaj także: Enel-Med zwiększa przychody i rozwija działalność>>>

W okresie objętym sprawozdaniem następowały kilkakrotne zmiany w zarządzie spółki oraz w radzie nadzorczej. Od 14 czerwca 2019 prezesem zarządu jest Karol Piasecki.

EMC prowadzi 10 Szpitali i 26 przychodni, które świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wszystkie placówki działają w sieci szpitali.

W roku 2018 Grupa Kapitałowa EMC osiągnęła 337 796 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 16 693 tys. zł straty netto.

Od kilku miesięcy EMC Instytut Medyczny realizuje połączenie z z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. – podmiotem zależnym od CareUp B.V. – głównego akcjonariusza spółki.