Jest jednolity tekst ustawy o działalności leczniczej

0
957

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst ustawy o działalności leczniczej. Ustawa ta określa zasady wykonywania działalności leczniczej i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami.

Zawiera także zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych oraz zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi taką działalność.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany w ustawie o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku wprowadzone szeregiem aktów prawnych, między innymi  nowelizacją z 9 listopada 2018 roku, a także nowelizacją ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawą wprowadzającą rozporządzenie unijne RODO, nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy Prawo zamówień publicznych a także wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 roku.

Czytaj także: Rok, w którym „zdrowie” odmieniano przez wszystkie przypadki>>>

Zgodnie z tym wyrokiem przepis ustawy o działalności leczniczej, który zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, jest niezgodny z art. 167 Konstytucji RP (mówi on o tym, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych) oraz że nie jest niezgodny z art. 166 Konstytucji RP (mówi o tym, że ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych).

Najważniejszą zmianą zawartą w jednej z nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie w roku 2016, było wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym podmioty prywatne nie mogą posiadać większościowych udziałów w spółkach prowadzących placówki medyczne, co oznaczało koniec prywatyzacji szpitali oraz innych placówek medycznych będących własnością skarbu państwa, uczelni publicznej czy samorządów różnego szczebla.

Jednolity tekst ustawy o działalności leczniczej został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP 25 lutego 2020 roku (poz. 295).