Nowe przepisy w sprawie starających się o broń

0
286

14 stycznia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń.

Nowelizacja dotyczy załącznika nr 4, stanowiącego wzór orzeczenia psychologicznego. Wcześniej odwołania odnoszące się do art. 15 ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku przywoływały pkt. 2 i 4 tego artykułu, teraz przywoływane są punkty – 1 i 3 tego artykułu.

Art. 15 pkt. 1 mówi o tym, że pozwolenia na broń nie wydaje się osobom, które nie mają ukończone 21 lat, mają zaburzenia psychiczne lub ograniczoną sprawność psychofizyczną, wykazują istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, są uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, nie posiadają miejsca stałego pobytu na terytorium RP, stanowią zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu).

Drugi z dodanych punktów mówi, że osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należy do osób wymienionych wyżej i potwierdzające, że może dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Czytaj także: Rozwijamy usługi w zakresie psychologii i psychiatrii>>>

Z rozporządzenie wynika, że szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich oraz szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych dla takich osób ukończone przed 21 sierpnia 2019 roku zachowują ważność, a rozpoczęte i niezakończone przed 21 sierpnia 2019 roku są prowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia.

Podobnie jak zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych – te wydane przed 21 sierpnia 2019 roku zachowują ważność.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 13 stycznia 2020 roku (poz. 45).