Określono minimalne warunki dla pracowni radiologicznych

0
204

Do konsultacji przekazany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który określa minimalne warunki, jakie muszą zostać spełnione przez jednostkę ochrony zdrowia prowadzącą działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

Chodzi o jednostki udzielające świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Celem rozporządzenie jest utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa pacjenta w jednostkach wykonujących te procedury medyczne.

Przepisy rozporządzenia dotyczące wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze uwzględniają aktualne możliwości sprzętowe jednostek ochrony zdrowia czyli dostępność i powszechność poszczególnych urządzeń radiologicznych i pomocniczych oraz dokonany w ostatnich latach postęp technologiczny.

Poza tym określono wymagania dotyczące personelu z uwzględnieniem zarówno względów bezpieczeństwa radiologicznego pacjentów (określenie kategorii personelu, który musi być zapewniony do wykonywania określonych procedur radiologicznych), jak również możliwości praktycznego spełnienia wymogów w zakresie liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów procedur.

Ważne jest, aby podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania medycznych procedur radiologicznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zapewnił stałe dysponowanie wskazanymi w rozporządzeniu specjalistami.

Czytaj także: Grupa Lux Med otworzyła nowe Centrum Medyczne w Warszawie>>>

W zakresie wymagań dotyczących minimalnego wyposażenia w urządzenia radiologiczne rozporządzenie uwzględnia urządzenia wskazane w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 marca 2008 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy do wykonywania procedur medycznych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych  w pracowni:

1)  tomografii komputerowej wykonującej procedury przy użyciu rentgenowskiego tomografu komputerowego, z wyłączeniem badań serca, gdzie obecnie niezbędnym jest zapewnienie tomografu komputerowego wykonującego badania w technice spiralnej jednorzędowej lub tomografu komputerowego wielowarstwowego (do 16 warstw) z automatyczną strzykawką do iniekcji kontrastu sprzężoną z aparatem oraz z dodatkową konsolą roboczą, projektuje się zastąpienie, tomografem komputerowym co najmniej 16-rzędowy, a w przypadku wykonywania medycznych procedur radiologicznych w zakresie badań serca – co najmniej 64-rzędowy;

2)  radiologii zabiegowej został dodany aparat rentgenowski wyposażony w ramię C, z torem wizyjnym;

3)  w której prowadzona jest diagnostyka i leczenie przy użyciu produktów radiofarmaceutycznych jako minimalne wyposażenie została wskazana ogólnie kamera scyntylacyjna zamiast kamery scyntylacyjnej jednogłowicowej oraz został dodany miernik aktywności w celu bezpośredniego pomiaru radioaktywności radiofarmaceutyku przed podaniem pacjentowi.

Poza tym  prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych również w zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej, z wyłączeniem wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu, wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub innego wskazanego organu.

W związku z tym w rozporządzeniu określono minimalne warunki dotyczące urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz liczebności i kwalifikacji personelu, jakie muszą zostać spełnione przez jednostkę ochrony zdrowia prowadzącą działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii stomatologicznej.

W zakresie wymagań dotyczących personelu, rozporządzenie uwzględnia personel wskazany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 27 marca 2008 roku, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy do wykonywania procedur medycznych w zakresie:

1) radiologii klasycznej niezbędne było zapewnienie przez jednostkę ochrony zdrowia specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wskazano w zakresie rentgenodiagnostyki, w tym mamografii, na konieczność zapewnienia, poza tym specjalistą, co najmniej jednego technika w dziedzinie elektroradiologii,

2) tomografii komputerowej wskazano, iż do wykonywania procedur medycznych niezbędne jest zapewnienie poza specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej również co najmniej jednego technika elektroradiologii oraz jednego specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania zadań, w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej,

3) radiologii zabiegowej niezbędne było zapewnienie przez jednostkę ochrony zdrowia specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub określonej specjalności klinicznej właściwej dla rodzaju wykonywanych świadczeń oraz jednego technika elektroradiologii wskazano na konieczność zapewnienia, poza tymi specjalistami, co najmniej jednego specjalistę w dziedzinie fizyki medycznej lub osobę dopuszczoną przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do wykonywania zadań, w zakresie rentgenodiagnostyki lub radiologii zabiegowej.

Uwzględniając te zapisy, wskazano 6-miesięczny okres dla jednostek ochrony zdrowia na dostosowanie działalności do wymagań określonych w rozporządzeniu. Brak spełnienia tych wymagań będzie stanowiło przesłankę do cofnięcia zgody na prowadzenie działalności.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 23 września 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Link do projektu>>>