Podmioty lecznicze będą informowały o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej

0
106

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. Dotyczy on przekazywania informacji na temat zasobów usługodawców istotnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym także w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakresu informacji o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców oraz sposób i termin ich przekazywania do SEZOZ, mając na uwadze zakres udzielanych przez nich świadczeń oraz potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Zakres tych informacji został podzielony na kategorie danych, które obejmują dane usługodawcy, dane miejsca, w którym znajduje się wyrób medyczny lub środek ochrony osobistej, w przypadku usługodawcy będącego podmiotem leczniczym, oraz dane wyrobu medycznego lub środka ochrony osobistej.

Raportowanie danych o wyrobach medycznych oraz środkach ochrony osobistej będzie następowało w oparciu o wykaz wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

Czytaj także: Diagnostyka buduje największe laboratorium medyczne w Europie>>>

Zawiera on wyliczenie wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej, o których informacje usługodawca jest zobligowany przekazywać do SEZOZ. Zakres danych raportowanych w odniesieniu do wyrobów medycznych jest znacznie szerszy i dotyczy takich danych jak nazwa handlowa, model, nazwa producenta, numer seryjny, rok produkcji, przewidywany okres eksploatacji, liczba badań albo zabiegów wykonanych przy użyciu wyrobu medycznego w roku poprzednim oraz źródło jego finansowania.

W odniesieniu do środków ochrony osobistej zakres raportowanych danych dotyczy jedynie ich liczby nabytej przez usługodawcę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Pod pojęciem nabycie należy rozumieć wszelkie źródła, z których usługodawca pozyskał środki ochrony osobistej, zatem nie tylko zakup, ale także na przykład darowizny.

Termin przekazywania takich informacji w przypadku szpitali liczących co najmniej 200 łóżek będzie następować do każdego 7 dnia następnego miesiąca. Raport będzie dotyczył środków ochrony nabytych w ciągu trzech poprzednich miesięcy.

W odniesieniu do pozostałych podmiotów obowiązek ten będzie należało wykonywać raz w roku, w terminie do 31 stycznia (w odniesieniu do praktyk zawodowych) oraz do 15 stycznia (w odniesieniu pozostałych podmiotów leczniczych).

Minister zdrowia do 30 października 2020 roku poda do publicznej wiadomości termin uruchomienia SEZOZ działającego na nowych zasadach.

W projekcie rozporządzenia zostały zawarte również regulacje dotyczące sposobu przekazywania przez usługodawcę informacji do SEZOZ – będzie się to odbywało w postaci elektronicznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 września 2020 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 10-ciu dni.

Link do projektu>>>