Projekt rozporządzenia: współpraca komisji lekarskich MSWiA ze służbą medycyny pracy

0
660

Opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych MSWiA z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy.

Rozporządzenie określa sposób i tryb tego współdziałania. Wynika z niego, że jednostki medycyny pracy przekazują właściwej rejonowej komisji lekarskiej na jej wniosek zbiorcze informacje dotyczące stanu zdrowotnego funkcjonariuszy, chorób zakaźnych, niezdolności do pracy czy badań profilaktycznych. Rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy dane dotyczące problemów zdrowotnych i chorób w zakresie zdrowia psychicznego u funkcjonariuszy.

Wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie związane jest z koniecznością dodania do wymienionych w nim służb także Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej.

Funkcjonariusze tych służb, podobnie jak Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Więziennej, podlegają komisjom lekarskim MSWiA.

Czytaj także: Model medycyny pracy trzeba zmodyfikować>>>

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z przekazywania przez rejonową komisję lekarską podległą MSWiA jednostkom służby medycyny pracy informacji dotyczących stwierdzenia u funkcjonariuszy chorób zakaźnych, przy których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Uzasadnieniem tej zmiany jest fakt, że dane takie posiadają organy inspekcji sanitarnej, które ma obowiązek powiadamiać lekarz.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 marca 2019 roku.