Rozliczanie świadczeń w okresie epidemii

0
139

18 października 2020 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, które mówi o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w okresie epidemii.

Wynika z niego, że w przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub w wyniku wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń za okresy sprawozdawcze od 1 października do 31 grudnia 2020 roku może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Podstawą wypłaty należności jest rachunek składany w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Czytaj także: Już 65 prywatnych laboratoriów na liście uprawnionych do testów na koronawirusa>>>

Natomiast dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ jest obowiązany do rozliczenia w terminie do zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, środków wynikających z wypłaty świadczeniodawcy należności, o której mowa w rozporządzeniu.

Należność ustalona w ten sposób nie obejmuje należności uwzględnianych przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 17 października 2020 roku (poz. 1837).

Weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2020 roku.