Neuca: wzrost przychodów w III kwartale 2022

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 18.11.2022

Grupa Neuca zanotowała w III kwartale 2022 roku wzrost przychodów w obszarach biznesów pacjenckich i badań klinicznych o 110 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Przychody z działalności w tych obszarach w III kwartale 2022 osiągnęły 133,4 mln zł. Dynamika po 9 miesiąca roku 2022 wyniosła 80 procent. Łącznie za trzy kwartały 2022 zanotowano 353,2 mln zł przychodów.

Wartość sprzedaży całej Grupy Neuca w tym okresie wyniosła ponad 2,8 mld zł przy dynamice zbliżonej do wzrostu rynku. Udziały rynkowe Grupy utrzymują się na stabilnym poziomie – w każdym z trzech kwartałów 2022 roku wyniosły ponad 31 procent. W kluczowym segmencie aptek niezależnych udziały rynkowe wzrosły wobec okresu sprzed roku o 0,6 pkt procent do poziomu 38,2 procent.

Wzrosła liczba aptek zrzeszonych w programach partnerskich Partner+/Świat Zdrowia, Partner i IPRA. Na koniec września 2022 uczestnikami programów było niemal 3,9 tysiąca aptek. Z końcem III kwartału 2022 nazwa programu partnerskiego zmieniła się z Partner+ na program Świat Zdrowia. Apteki niezależne uczestniczące w programie Świat Zdrowia stanowią już 10 procent rynku aptek.

Wzrost przychodów Grupy Enel-Med

Także działalność segmentu produkcji farmaceutyków Neuca w III kwartale 2022 przyniosła istotny wzrost sprzedaży. Wartość przychodów wyniosła 84,4 mln zł, czyli o 45 procent więcej niż rok wcześniej. Narastająco w okresie od stycznia do września 2022 segment ten osiągnął ponad 235 mln zł przychodów z dynamiką 65 procent.

Grupa Neuca działa na kilku obszarach ochrony zdrowia. Zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków do aptek oraz prowadzi działalność w zakresie zarządzania markami własnymi.

Od 2021 roku Neuca jest właścicielem większościowego pakietu akcji TU Zdrowie i rozwija usługi ubezpieczeniowe. Od czerwca 2022 realizuje umawianie usług zdrowotnych poprzez nowego operatora medycznego – Unimedi, spółkę powołaną przez Grupę Neuca.

Neuca Med, spółka z Grupy Neuca, jest operatorem Przychodni Lekarskich Świat Zdrowia, sieć obejmuje ponad 70 placówek w siedmiu województwach.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP protestują przeciwko zmianom w prawie farmaceutycznym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.09.2020

Pracodawcy RP, wraz z dziewięcioma innymi polskimi organizacjami, zaprotestowali przeciw wprowadzeniu do ustawy o prawie farmaceutycznym zapisu, który umożliwia zamykanie aptek lub hurtowni farmaceutycznych w trybie decyzji administracyjnych.

Zdaniem Pracodawców RP proponowany przepis grozi brakiem leków na rynku, a dla przedsiębiorców możne oznaczać dewastujące straty ekonomiczne.

Obecne regulacje prawne przewidują, że jeśli dochodzi do „naruszeń uniemożliwiających kierownikowi apteki lub hurtowni farmaceutycznej realizację jego zadań”, inspekcja nakazuje w drodze decyzji „usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”.

Natomiast po wejściu nowych przepisów inspekcja zyskałaby prawo do natychmiastowego zamknięcia apteki lub hurtowni, bez uprzedniego wezwania jej do usunięcia nieprawidłowości i bez konieczności poczekania na wprowadzenie tych zmian.

Czytaj także: Szkolimy dziennikarzy w zakresie rynku medycznego>>>

Proponowany przepis pozostawia zbyt duże możliwości interpretacyjne dla urzędników i nie precyzuje wystarczająco, jakie „naruszenia uniemożliwiające kierownikowi apteki lub hurtowni farmaceutycznej realizację jego zadań” mogą zostać objęte sankcją czasowego zamknięcia, a jakie – nie – alarmują Pracodawcy RP.

„Takie rozwiązanie oprócz ogromnego ryzyka dla pacjentów powoduje także ryzyka dla przedsiębiorców. Niedookreśloność, a w konsekwencji szerokie możliwości utrudniania działania podmiotom prowadzącym obrót hurtowy i detaliczny lekami są niezwykle niebezpieczne. Nawet jeżeli ostatecznie zarzuty nie zostaną potwierdzone i decyzja wydana w trybie proponowanego art. 120 ust. 2a PF zostanie uchylona, to skutki dla przedsiębiorców mogą być (i za pewne w większości przypadków będą) nieodwracalne. Brak funkcjonowania hurtowni czy apteki to utrata stałych odbiorców i dostawców, to konieczność nieustannego ponoszenia kosztów organizacyjnych i finansowych (w tym pracowniczych), utylizacja leków, a często kary umowne w związku z niewywiązaniem się z umów. Po okresie unieruchomienia takie podmioty (jeżeli nie byłyby już bankrutami) to stałyby się nimi z uwagi na utratę pozycji rynkowej” – czytamy w stanowisku Pracodawców RP.

Całe stanowisko dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Będą kary dla podmiotów leczniczych za nielegalną sprzedaż leków

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2019

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej, który zawiera rozwiązania przeciwdziałające nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Zakłada on między innymi kary dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych.

Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Polega on na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego (na przykład z aptek) przez hurtownie farmaceutyczne, które odsprzedają je za granicę za cenę wielokrotnie wyższą od dopuszczalnej ceny krajowej (dotyczy to leków refundowanych).

Projekt zakłada sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji lub kontroli działalności gospodarczej dotyczącej dystrybucji produktów leczniczych (chodzi o możliwość zarządzenia – przez osobę upoważnioną do dokonywania kontroli lub inspekcji – otwarcia obiektu, lokalu lub ich części oraz znajdujących się w nich schowków) oraz rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną.

Wprowadza zakaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny oraz jednoznacznie wskazuje, że celem funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych jest bezpośrednie zaopatrywanie obywateli w produkty lecznicze oraz określenie sposobów zbycia i przekazania tych produktów.

Czytaj także: E-recepty teraz także w Medicover>>>

Projekt zawiera także doprecyzowanie przepisów pozwalających wojewodom na nakładanie kar finansowych za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przez podmioty prowadzące działalność leczniczą. Karę pieniężną będzie można nałożyć za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem, co w konsekwencji oznacza, że karany będzie podmiot, który nabędzie produkty lecznicze w innym celu niż przeprowadzenie zabiegu leczniczego.

Projekt zakłada także zmianę przepisów karnych. Karane będzie wykonywanie działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania lub importu produktu leczniczego bez wymaganego zezwolenia i zaostrzona zostanie sankcja karna za takie zachowania.

Doprecyzowano odpowiedzialność karną za naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, wprowadzono odpowiedzialność  karną za nabycie produktów leczniczych – z naruszeniem zakazu nabycia z aptek i punktów aptecznych produktów leczniczych – przez hurtownie farmaceutyczne, a także odpowiedzialność karną za obrót produktami leczniczymi, które uzyskano z naruszeniem zakazów lub nakazów administracyjnych.

Przepisy zawarte w projekcie umożliwią aptekom ogólnodostępnym i punktom aptecznym prowadzenie sprzedaży wysyłkowej wyrobów medycznych objętych refundacją wszystkim pacjentom, a produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę – tylko osobom mającym orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a także umożliwią dostarczania przez apteki ogólnodostępne lub punkty apteczne produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (objętych refundacją) osobom mającym orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Przeczytaj teraz

Rząd wesprze finansowo informatyzację aptek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.10.2018

Projekt wsparcia finansowego dla aptek ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia ma pomóc w terminowym wdrażaniu projektu e-recepty. Plan zakłada możliwość pomocy dla wszystkich aptek, które w 2018 roku dokonały zakupu sprzętu IT i płacą podatki w Polsce,

Ministerstwo zaproponowało aptekarzom możliwość podwójnego uznania za koszt tych wydatków, które zostały od początku 2018 roku poniesione przez daną aptekę na sprzęt IT oraz oprogramowanie. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie sprzętu potrzebnego do obsługi e-recepty, czyli komputerów, monitorów, a także oprogramowania. Katalog produktów w najbliższym czasie zostanie doprecyzowany.

Wsparcie dotyczy możliwości odliczenia pewnych kwot od podatku. Wstępnie określone zostały też założenia, które mówią, że jeden przedsiębiorca może dodatkowo odliczyć 19 procent podatku od zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 3500 zł na jedno stanowisko komputerowe. Tego odliczenia może dokonać na 4 stanowiska w jednej aptece i maksymalnie na 4 apteki.

Resort uzasadnia, że celem takiego rozwiązania jest likwidowanie barier informatycznych dla przedsiębiorców aptecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Odzyskane dzięki wsparciu finansowemu pieniądze ułatwią im solidne przygotowanie do wyzwań 2019 roku, takich jak np. serializacja – zakup skanerów, czytników kodów kreskowych 2D itp.

Datą krańcową skorzystania z tego wsparcia jest 31 grudnia 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz