Fizjoterapeuci w rejestrze podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 10.02.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych lekarzy i pielęgniarek.

Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Nowe rozporządzenie uwzględnia dane, jakie powinien zawierać wniosek o wpis fizjoterapeuty do rejestru oraz dane, jakie powinna zawierać księga rejestrowa.

W części normatywnej usunięto datę złożenia wniosku, ponieważ wniosek składa się (wysyła) w postaci elektronicznej. Ponadto w przypadku praktyki grupowej praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej, zmieniono adres zamieszkania na adres do korespondencji.

W załączniku nr 5 do rozporządzenia, do kodów rodzajów praktyk zawodowych, dopisano praktyki zawodowe fizjoterapeutów. Ponadto dodano załącznik nr 4 do rozporządzenia, który zawiera kod Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 7 lutego 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 4 marca 2019 roku.

Czytaj także: Fizjoterapeuci będą opiniować wymagania dla podmiotów leczniczych>>>

 

Przeczytaj teraz

Fizjoterapeuci będą opiniować wymagania dla podmiotów leczniczych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.01.2019

Krajowa Rada Fizjoterapeutów będzie obok samorządów – lekarskiego oraz pielęgniarek i położnych, upoważniona do przedstawiania swojej opinii w trakcie określenia wymagań obowiązujących podmioty lecznicze.

Chodzi o obowiązek spełnienia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń, w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych oraz instalacyjnych.

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia jest efektem przepisów ustawy z 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. poz. 2218), która wprowadziła  możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie praktyk fizjoterapeutycznych.

Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej będą, co do zasady, wykonywali działalność leczniczą w formie świadczeń ambulatoryjnych, a zatem będą zobowiązani spełniać wymagania dla tego rodzaju działalności.

Czytaj także: Fizjoterapeuci będą mogli zakładać praktyki zawodowe>>>

Projektowana regulacja wprowadza nieznaczne zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), a potrzeba jej wydania wynika z nowego brzmienia upoważnienia ustawowego, zobowiązującego do wydania rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii – także Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W § 8 zaproponowano doprecyzowano brzmienie przepisu (w stosunku do aktualnego brzmienia), w myśl którego pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego podmiotem leczniczym odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

Celem tej propozycji jest wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy. Obecne brzmienie może wprowadzać w błąd, co do konieczności spełniania tych wymagań również przez fizjoterapeutę wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej, zwłaszcza w kontekście § 14 ust. 3 projektowanego (i obecnego) rozporządzenia. Konsekwencją tej propozycji jest rozszerzenie brzmienie tytułu załącznika nr 6 – „Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym”.

Dodatkowo zaproponowano, aby obowiązek wyposażenia zakładu rehabilitacji leczniczej w natrysk dotyczył podmiotów leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Natomiast w fizjoterapii ambulatoryjnej chorzy nie korzystają z natrysku, nie jest on wymagany w ambulatorium.

Ponadto zaproponowano przepis, w myśl którego w pokojach łóżkowych dopuszczalna byłaby instalacja urządzeń umożliwiających obserwacją pacjentów (monitoring). Obserwacja pacjentów za pośrednictwem tych urządzeń byłaby możliwa wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa.

Powyższy przepis jest spójny z procedowaną obecnie nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) w zakresie monitoringu wizyjnego w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

Inna zmiana dotyczy zastąpienia określenia „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” określeniem „zakład leczniczy”, który bardziej odpowiada specyfice działalności leczniczej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 28 stycznia 2019 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 23 lutego 2019 roku.

 

Przeczytaj teraz

Od 1 kwietnia 2019 – możliwe praktyki zawodowe fizjoterapeutów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 1.12.2018

1 kwietnia 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 9 listopada 2018 roku o działalności leczniczej, która wprowadza przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych.

Ustawa wprowadza zmiany polegające między innymi na objęciu praktyk zawodowych fizjoterapeutów analogicznymi uregulowaniami jak ma to miejsce w odniesieniu do praktyk pielęgniarek w zakresie spełniania warunków prowadzenia działalności leczniczej.

Ustala też obowiązek wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeuty do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach takich jak dla praktyk zawodowych pielęgniarek. Organem prowadzącym rejestr będzie Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Czytaj: Fizjoterapeuci będą mogli zakładać praktyki zawodowe>>>

Przepisy ustalają także wysokości opłaty z tytułu wpisu praktyki zawodowej fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wysokości 2 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok.

Dotychczasowa opłata przewidziana dla fizjoterapeutów za wpis do rejestru podmiotów leczniczych, wynosiła 10 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 28 listopada 2018. Wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 roku,  z wyjątkiem przepisów, które znoszą wymóg rejestracji przez fizjoterapeutów podmiotów leczniczych do 30 listopada 2018 roku i przepisu przejściowego dla fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej, którzy będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą maksymalnie do 31 października 2019 roku. Te przepisy weszły w życie 29 listopada 2018.

 

 

 

Przeczytaj teraz