Medicover Polska poprowadzi specjalizację z medycyny rodzinnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.01.2020

Medicover Polska otrzymał akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Lekarze będą szkolić się w Centrum Medicover Gdańsk Grunwaldzka pod okiem kierownika specjalizacji lek. Izabeli Kowalikowskej, specjalistki medycyny rodzinnej.

Akredytacja jest przyznawana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w wieloetapowym procesie oceny. Pod uwagę brane są warunki merytoryczne kliniki – liczba pacjentów, liczba i rodzaj udzielanych świadczeń, zaplecze kadrowe, certyfikacja ISO, baza dydaktyczna oraz posiadany sprzęt i aparatura medyczna niezbędna do realizowania programu specjalizacji.

– Akredytacja i możliwość przygotowania lekarzy do pracy w zakresie medycyny rodzinnej to dla nas ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie ważne zobowiązanie. Chcemy mieć realny wpływ na poziom merytoryczny kadr medycznych. Do  tej pory cel ten realizowaliśmy przez wewnętrzne kształcenie lekarzy zatrudnionych w naszej firmie. Dzięki akredytacji będziemy uczestniczyć w procesie nadawania uprawnień państwowych, jakimi jest specjalizacja kończąca się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Docelowo chcielibyśmy, aby takie uprawnienia uzyskały nasze centra medyczne na terenie całego kraju – wyjaśnia  lek. Patryk Poniewierza, zastępca dyrektora regionu ds. medycznych Medicover Polska.

Czytaj także: Polska liderem w obszarze start-upów medycznych>>>

Specjalizacja trwa 4 lata, kończy się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym, który jest potwierdzeniem efektów kształcenia.

W Centrum Medicover lekarze będę realizować większość procesu kształcenia specjalizacyjnego. Dodatkowo będę delegowani na  staże przewidziane programem specjalizacji do zewnętrznych partnerów medycznych, a także będą ocenie przez kierownika specjalizacji.  Pierwsi lekarze rozpocznę specjalizację w Centrum Medicover Gdańsk Grunwaldzka 472A.

Przeczytaj teraz

Projekt rozporządzenia w sprawie kursu w zakresie medycyny rodzinnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 19.12.2018

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia  w sprawie kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej. Określa on ramowy program kursu, założenia organizacyjno-programowe, plan nauczania, wykaz umiejętności i treści nauczania oraz warunki ukończenia.

Zgodnie z założeniami ustawy z 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzem POZ będzie docelowo lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej.

Poza tym lekarzem POZ będzie  także lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, jednakże pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, z zastrzeżeniem zawartym w art. 14 ustawy z 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o lekarzy, którzy nieprzerwanie udzielali świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż 10 lat przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Czytaj także: Weszło w życie rozporządzenie o priorytetowych dziedzinach medycyny>>>

Dla lekarzy tych specjalizacji obowiązek posiadania odbytego kursu będzie obowiązywał od 1 stycznia 2025 roku, a odbycie takiego kursu będzie dotyczyć lekarzy, którzy zostali zatrudnieni w POZ po 29 września 2007 roku oraz nie odbyli dotychczas takiego kursu.

Lekarze posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych zatrudnieni w POZ, utrzymają status lekarza POZ do 30 grudnia 2024 roku, bowiem ustawa nie przewiduje po tym terminie ich zatrudniania.

Rozporządzenie wejdzie życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Uwagi do projektu rozporządzenia można przekazywać do 4 stycznia 2019 roku.

Przeczytaj teraz