Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 23.03.2022

Od 5 kwietnia 2022 będzie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Zgodnie z nim wyznaczono inny termin na składanie dokumentów przez osoby, które chcą zdawać egzamin państwowy.

Chodzi o takie dokumenty jak wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, karta specjalizacji, dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin.

Czytaj także: Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych będzie połączone z CMKP >>>

Dokumenty te będzie można składać w terminach – do 31 maja lub do 30 listopada (wcześniej był to 31 października).

Załączniki do rozporządzenia zawierają wzory dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i tytułu położnej specjalisty.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 marca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 21 marca 2022.

Link do rozporządzenia>>>

Przeczytaj teraz

Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych będzie połączone z CMKP

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.03.2022

Zgodnie z projektem ustawy, który został skierowany do konsultacji, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zostanie połączone z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

CMKP jest jednostką powołaną w celu programowania, organizowania, prowadzenia oraz koordynowania kształcenia podyplomowego w Polsce prowadzonego przez inne jednostki, na przykład uniwersytety medyczne. Funkcjonuje na podstawie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i ma największe zasoby i doświadczenie do prowadzenia kształcenia podyplomowego, w tym w szczególności specjalizacyjnego.

Rocznie organizuje i finansuje ponad 800 kursów, z których 70 procent odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej i zaplecza klinicznego. Podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tym obszarze.

Natomiast Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jest jednostką budżetową utworzoną przez ministra zdrowia i działającą na podstawie zarządzenia ministra zdrowia.

Organizuje i koordynuje działania związane z opracowaniem i aktualizacją programów kształcenia podyplomowego, w tym szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, które przedkłada ministrowi zdrowia do zatwierdzenia, organizuje i koordynuje proces związany z przeprowadzeniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych.

Czytaj także: Fundacja Medicover organizuje konkurs dla pielęgniarek >>>

CKPPiP zapewnia także obsługę merytoryczną i finansową umów o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek i położnych, monitoruje proces kształcenia podyplomowego tych zawodów prowadzonego przez organizatorów kształcenia, czy też realizuje zadania z zakresu nadzoru nad tym kształceniem.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowana zmiana umożliwi rozwój zawodowy pielęgniarkom i położnym, tożsamy do możliwości obecnie dostępnych innym zawodom medycznym.

Ma również umożliwi tej grupie zawodowej łatwiejszy dostęp do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz uczestnictwa w inicjowaniu i wspólnym prowadzeniu badań naukowych.

„Dzięki przeniesieniu zadań CKPPiP do CMKP, możliwe będzie ujednolicenie procesu związanego z przeprowadzeniem egzaminu państwowego, co pozwoli na wypracowanie jednolitych, jasnych kryteriów egzaminowania dla wszystkich zawodów medycznych. Projektowane zmiany, w tym przekazanie zadań związanych z organizacją egzaminów do CEM od roku 2026, doprowadzi również do pełnego skoordynowania procedury przeprowadzenia egzaminów państwowych osób wykonujących zawody medyczne, przez wypracowanie jednolitych przepisów o państwowych egzaminach medycznych. Dodatkowym, ważnym elementem podkreślającym zasadność połączenia wskazanych instytucji, jest ujednolicenie procedur związanych z opracowaniem programów kształcenia podyplomowego, tworzenie wspólnych programów uwzgledniających aktualne treści poparte wynikami badań naukowych dla budowania zespołów terapeutycznych wzajemnie uzupełniających się w realizacji procesu terapeutycznego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 15 marca 2022 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz

Przesuwanie kompetencji powinno być działaniem systemowym

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 16.05.2021

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej

Nie zbudujemy dobrego systemu opieki zdrowotnej bez takich działań jak przesuwanie kompetencji i uprawnień, zwłaszcza obecnie, gdy problemem jest brak personelu. Szczególnie pokazał to czas epidemii.

Na początku 2020 roku zakładaliśmy, że będzie on rokiem prac nad samodzielnością zawodową pielęgniarek i położnych. Stało się inaczej i rok 2020 upłynął pod hasłem pandemii Covid-19. Wszystkie działania medyków, a także nasze, skupiały się na walce z koronawirusem.

Ten szczególny czas pokazał jednak, że przesuwanie kompetencji poszczególnych zawodów medycznych powinno być na stałe wpisane w działania systemowe. Doskonałym przykładem jest nadanie uprawnień kwalifikowania do szczepienia przeciw Covid-19 innym zawodom, między innymi pielęgniarkom i położnym. O te uprawnienia wnioskowaliśmy już w roku 2018, składając pismo w tej sprawie na ręce ówczesnej Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Postulowaliśmy wówczas wprowadzenie kwalifikacji do szczepień, zgłaszając również uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakładamy, że to uprawnienie pozostanie już na stałe w zakresie zadań pielęgniarek i położnych. Zwiększyć się może jedynie wykaz szczepień wobec których to uprawnienie będzie obowiązywać, a także może zostać dodana możliwość zgłaszania podejrzenia i rozpoznania niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Pielęgniarskie e-recepty stały się już czymś naturalnym. W tym roku wnioskowaliśmy o możliwość wystawiania e-skierowań, przynajmniej w zakresie odpowiadającym skierowaniom papierowym. To będzie kolejny krok w dobrym kierunku dotyczącym rozszerzania kompetencji pielęgniarek i położnych.

Nie zbudujemy dobrego systemu ochrony zdrowia bez takich działań, jak przesuwanie kompetencji i uprawnień, zwłaszcza dzisiaj, kiedy widzimy, z jakimi brakami personelu mamy codziennie do czynienia. Postulowaliśmy wspólnie z Forum Medycyny Laboratoryjnej Pracodawców Medycyny Prywatnej szersze wykorzystanie kompetencji opiekuna medycznego i takie zmiany są wprowadzane, chociaż dzieje się to powoli. Także w tym przypadku epidemia pokazała, jak poszczególne zawody medyczne mogą się wzajemnie uzupełniać i jak można poprawić jakość opieki, wykorzystując wiedzę i umiejętności obu naszych zawodów.

Epidemia to czas próby, ale też nauki z której należy czerpać wnioski na przyszłość. Nie możemy zmarnować tego czasu dlatego niezmiennie będziemy działać w tym obszarze i hasło roku 2020, dotyczące samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych, pozostaje ciągle w mocy.

Przeczytaj teraz

Nowe wzory prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 14.02.2021

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Nowe wzory dostosowane będą do przepisów ustawy o dokumentach publicznych.

Chodzi o ustawę z 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 o 1517) oraz o akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

Obecnie obowiązujące wzory dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” i „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” są określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 4 lutego 2013 roku (Dz. U. poz. 222).

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 10 lutego 2021 roku.

Link do projektu>>>

Uwagi do projektu można przekazywać do 11 marca 2021 roku.

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe>>>

Przeczytaj teraz

Działamy na rzecz rozszerzenia kompetencji pielęgniarek

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 27.03.2020

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Pielęgniarek i Położnych w roku 2019 skupiało się na działaniach mających na celu rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych o możliwość wystawiania krótkich zwolnień pielęgniarskich tak, aby porada pielęgniarki i położnej mogła się zakończyć na jej poziomie bez konieczności przekierowywania pacjenta do lekarza.

Działania w tym kierunku kontynuujemy także w roku 2020.

Przygotowaliśmy projekt zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niezbędne do tej ustawy akty wykonawcze. W roku 2019 odbyliśmy również spotkania z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, która od początku wspiera ten projekt i obecnie wspólnie go prezentujemy.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Projekt został przedstawiony przedstawicielom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych – okręgowym izbom oraz przedstawicielom związku zawodowego pielęgniarek i położnych, rozmawialiśmy też na ten temat z lekarzami.

Projekty aktów prawnych zostały złożone na ręce wiceminister zdrowia Józefy Szczurek Żelazko podczas spotkania zorganizowanego właśnie w tej sprawie. Na początku roku 2020 mieliśmy również spotkanie z Naczelną Radą i wiceprezesami ZUS, projekt ten został również przez nich przychylnie oceniony.

Poza tym aktywnie wspieraliśmy wdrożenie porady pielęgniarki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, obecnie opiniujemy założenia dla porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Na temat projektu rozporządzenia w tej sprawie czytaj: Projekt rozporządzenia dookreśla warunki realizacji porady pielęgniarskiej>>>

Przeczytaj teraz

Kształcenie pielęgniarek: będą zmiany w komisjach egzaminacyjnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 17.07.2019

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wprowadza możliwość zwiększenia liczby członków państwowej komisji egzaminacyjnej.

W najbliższej sesji egzaminacyjnej, jesienią 2019 roku, do egzaminu państwowego w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa przystąpić zamierza około 2000 pielęgniarek. Obowiązujące regulacje pozwalają na przeprowadzenie egzaminu w kilku pomieszczeniach, jednak w przypadku tak dużej liczby zdających osób konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad jego przebiegiem, do czego niezbędna jest właściwa liczba członków komisji – czytamy w uzasadnieniu.

Dlatego w projekcie wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu z dotychczasowej jednej osoby do pięciu osób, o które minister zdrowia może, na uzasadniony wniosek, zwiększyć skład państwowej komisji egzaminacyjnej. W szczególnych przypadkach, gdy liczba przystępujących do egzaminu przekracza 750, można zwiększyć liczbę członków komisji do pięciu.

Poza tym w projekcie rozporządzenia wprowadzono zmianę w dwóch załącznikach, która polega na usunięciu z wzoru dyplomu wydawanego po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego sformułowania „w okresie”. Jest to konieczne z uwagi na pojawiające się przerwy w odbywaniu szkolenia, które nie są wliczane do okresu trwania specjalizacji. Wówczas  okres wskazany na dyplomie nie byłby ciągłym okresem czasowym.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 16 lipca 2019.

Uwagi do projektu można przekazywać do 24 lipca 2019 roku.

Czytaj także: Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa>>>

Przeczytaj teraz

Proponujemy weryfikację zakresów polityki na rzecz pielęgniarstwa

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 15.07.2019

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej

Dokument „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” to w głównej mierze „Strategia rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, tylko nieznacznie zmodyfikowana, ponieważ część zapisów strategii jest w trakcie realizacji i ich status się zmienia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, polityka ma być dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów – stanie się wiec dokumentem rządowym kształtującym pielęgniarstwo i położnictwo w perspektywie kolejnych lat.

To pierwszy tego rodzaju dokument, ale też należy podkreślić, że dotyczy najliczniejszej reprezentacji zawodów medycznych.  Jest to więc uzasadnione w sytuacji widocznych już teraz braków kadry.

Niezmiennie efektem działań wprowadzanych w oparciu o zapisy polityki ma być zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w systemie, zmotywowanie do podejmowania pracy w zawodzie zarówno absolwentów, jak i tych którzy utracili już prawo wykonywania zawodu oraz utrzymanie na rynku pracy pielęgniarek i położnych nabywających uprawnienia emerytalne. Planowane działania mają przynieść efekty w perspektywie 5, 10 lub 15 lat.

Czytaj: Jest projekt polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa>>>

Braliśmy udział w tworzeniu głównych zapisów strategii w roku 2017 i większość zapisów polityki znamy, z większością się zgadzamy ale w naszej opinii niektóre działania powinny znacząco przyspieszyć, chociażby – opisanie kompetencji zawodowych, konsekwentne ich rozszerzanie i wycena a także wprowadzanie zawodów pomocniczych z opisem odpowiedzialności i rozszerzeniem zakresu działań wykonujących je osób, tak aby realnie były one wsparciem systemu.

Podejmowane dzisiaj działania (w założeniach zgodne ze strategią) są oczywiście słuszne ale nadal wysokopoziomowe i finalnie, mimo zapewnień, nie przynoszą w praktyce zakładanych efektów. Dotyczy to chociażby norm zatrudnienia, które dzisiaj są nierealne do wdrożenia bez wsparcia zawodów pomocniczych.

Nie mamy zbyt wiele czasu na działania i należałoby zweryfikować priorytetowe zakresy i realizować je w przyspieszonym trybie – nie ma potrzeby czekać na lata 2020 i 2025 – dzisiaj po 2 latach od powstania strategii wiemy, że najgorsze przed nami i zwiększenie liczby absolwentów to za mało.

Jesteśmy w trakcie opiniowania dokumentu i zaproponujemy modyfikację zapisów czasowych i priorytetowych. Zależałoby nam na włączaniu sektora prywatnego w stałe prace nad realizacją kluczowych działań, zwłaszcza tych, które realnie przekładają się na ciągłość opieki medycznej.

 

Przeczytaj teraz

Pielęgniarki i położne z Lux Med i Enel-Med nagrodzone

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 22.05.2019

15 maja 2019 podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej pielęgniarki i położne z Lux Med oraz z Enel-Med otrzymały odznaczenia ministra zdrowia – Zasłużony dla ochrony zdrowia.

Obchody zorganizowała Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, a nagrody wręczała dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w resorcie zdrowia – Greta Kanownik.

Podczas uroczystości sześciu pielęgniarkom i położnym wręczono również nagrody dyrektora medycznego Lux Med i dyrektora medycznego Enel-Med.

Dodatkowo zespół pielęgniarek i pielęgniarzy szpitala Magodent Grupy Lux Med został uhonorowany nagrodą XIV edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Kapituła konkursu doceniła realizowany w szpitalu Magodent model opieki Pielęgniarki Prowadzącej wzorowany na Primary Nursing. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”.

Czytaj na ten temat: Lux Med: model opieki pielęgniarki prowadzącej w nowym szpitalu Grupy>>>

Nagrody te świadczą o docenieniu wkładu sektora prywatnego w kreowanie wizerunku pielęgniarstwa w Polsce.

Przeczytaj teraz

Porada pielęgniarska powinna w pełni wykorzystywać nasze kompetencje

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 3.04.2019

Monika Tomaszewska, przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej

Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej od zawsze propaguje ideę rozwoju zawodowego i samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych. W pomiotach prywatnych funkcjonuje model samodzielnych porad pielęgniarek i położnych czy konsultacji połączonych z kontynuacją leczenia prowadzoną przez pielęgniarki i położne.

Należy jednak pamiętać, że zakres obu tych porad i konsultacji jest zgoła inny. 

Wprowadzenie samodzielnej porady pielęgniarski czy położnej jest bardzo dobrym krokiem w stronę podwyższenia prestiżu zawodowego, jest świadczeniem na które czekaliśmy również my. Dla nas idea wzmacniania samodzielności zawodowej jest priorytetem.

Jednak proponowany projekt jest zaskoczeniem również dla nas. Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe w systemie ochrony zdrowia bardziej zasadnym wydawało się rozpoczęcie procesu od wprowadzenia porady pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – mamy zdecydowanie większy obszar i możliwości działania. 

Na temat proponowanych rozwiązań czytaj tutaj: Projekt rozporządzenia w sprawie porad pielęgniarskich>>>

Trudno nam się w pełni zgodzić z zakresem porady pielęgniarskiej/położnych w poradniach specjalistycznych, gdzie porada koncentruje się wyłącznie na nowych kompetencjach pielęgniarskich, jak ordynacja i kontynuacja leczenia czyli wypisywanie recept i zleceń na zaopatrzenie medyczne lub kierowanie na wybrane badania diagnostyczne. Nie wykorzystujemy pełnych kompetencji pielęgniarek i położnych.

W projekcie zakres każdej porady jest identyczny. Dodatkowo porada nie przyniesie zakładanych efektów zwłaszcza w modelu porady z samodzielną ordynacją, gdzie wdrożone leczenie czasem wymaga prowadzenia leczenia w domu, wymaga zwolnienia – pielęgniarka/położna niestety nie ma dzisiaj takich uprawnień. Musi skierować pacjenta do lekarza wyłącznie w tym celu, co wydaje się być mało efektywnym postępowaniem. Tutaj mamy gotowe propozycje nowych rozwiązań.

Niejasny jest również sposób kierowania na porady pielęgniarskie. W projekcie rozporządzenia w załączniku 1a wskazane jest iż porada pielęgniarska odbywa się na podstawie zlecenia lekarza lub na podstawie ustaleń dotyczących organizacji i realizacji świadczeń przyjętych w komórce organizacyjnej świadczeniodawcy, w której  są udzielane świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w przypadku, gdy triage odbywa się na wcześniejszym etapie. Taki zapis podobnie, jak w przypadku recept w kontynuacji leczenia znacząco ogranicza próg wejścia pielęgniarek i położnych oraz pacjenta – inaczej niż zakładają twórcy zapisów. To dzisiaj jest duże utrudnienie, zapis jest rozumiany bardzo dosłownie i na to zwracaliśmy uwagę na spotkaniach.  

Nie wiemy również, czy zlecenie może wydać każdy lekarz czy lekarz z danego podmiotu leczniczego niezależnie od poradni specjalistycznej czy tylko z konkretnej. 

Proponowana wycena około 8 złotych budzi kontrowersje ze względu na wprowadzenie jej w specjalistyce i oczywistą, różną w praktyce specyfikę porady związaną z samodzielną ordynacją i samą kontynuacją leczenia. W naszej opinii powinno się zastosować podział. Mamy tu również propozycje rozwiązań.

Projekt z pewnością wymaga ponownego przemyślenia i my będziemy proponować wprowadzenie zmian, zmian opartych na solidnym doświadczeniu, które już w tym zakresie posiadamy. Jesteśmy przekonani, że dla dobra systemu uda nam się wspólnie wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie. Jak zawsze jesteśmy nastawione na współpracę i jak zawsze chętnie współpracować będziemy.

Przeczytaj teraz

Pielęgniarki będą mogły się kształcić na studiach niestacjonarnych

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 28.04.2018

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, wprowadza zmiany, dzięki którym więcej osób będzie mogło podjąć kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej.

Projektowana zmiana gwarantuje, że treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach będą takie same, jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

Kształcenie takie będą więc mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo, w tym również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, na przykład ratowników medycznych czy opiekunów medycznych.

Zmiana ta wpłynie na realizację jednego z priorytetów przyjętych w dokumencie o charakterze strategiczno-wdrożeniowym pod nazwą „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, w tym celu operacyjnego, jakim jest wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych.

W 2015 roku wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tysiąc mieszkańców w Polsce wynosił 5,2, natomiast średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tysiąc mieszkańców w krajach OECD wynosił 9,0 (wg OECD).

Zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo wpisuje się także w działania zawarte w dokumencie pod nazwą „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowanym w grudniu 2017 roku przez zespół powołany przez ministra zdrowia. Zgodnie ze Strategią jednym z priorytetów będzie podjęcie działań na rzecz zwiększenia liczby przyjmowanych kandydatów na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia oraz dążenie do osiągnięcia wskaźnika liczby pielęgniarek w Polsce na poziomie średniego wskaźnika OECD (9,4 dla 2016 roku) w okresie 15 lat.

Rozważana jest także realizacja nowego projektu systemowego mającego na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej (do wykorzystania w ramach POWER pozostało około 132 mln zł) w ramach Osi V Wsparcie dla Obszaru Zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.

Projektowana ustawa stworzy więc możliwość uczelniom publicznym i niepublicznym  ubiegania się na równych zasadach o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w ramach tego projektu systemowego, prowadzonych w formie niestacjonarnej.

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 i 650), zwanej dalej „ustawą”, nie jest możliwe prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej. Natomiast w przypadku kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym jest możliwość prowadzenia studiów w formie niestacjonarnej.

 

Przeczytaj teraz