Czynności z zakresu transplantologii dla szerszej grupy lekarzy

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 25.08.2018

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, którego projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 sierpnia 2018, wyodrębnia między innymi kwalifikacje osób uprawnionych do pobierania od żywych dawców krwi obwodowej.

Projekt umożliwi wykonywanie czynności z zakresu transplantologii szerszej grupie lekarzy.

Rozporządzenie zawiera także wymagania dotyczące podmiotów leczniczych, w których krew obwodowa ma być pobierania.

Z uzasadnienia wynika, że wyodrębnienie to zostało wprowadzone z uwagi na specyfikę czynności wykonywanych podczas pobierania krwi obwodowej pełnej w celu przeszczepiania lub zastosowania u ludzi.

Rozporządzenie zawiera także przepis wskazujący, że koordynatorzy pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, którzy nabyli uprawnienia na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 4 grudnia 2009 roku zachowują je.

Pozostałe zapisy projektu pokrywają się z tymi, które zawarte zostały w obecnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia z 29 września 2016 roku w sprawie szczególnych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Uwagi do projektu można przekazywać do 10 września 2018 roku.

 

Przeczytaj teraz

Projekty rozporządzeń dotyczące przeszczepów

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 2.08.2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia dotyczące komórek, tkanek i narządów. Pierwsze z nich dotyczy ich przywozu i wywozu z terytorium RP, drugie – trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

Pierwsze z rozporządzeń określa szczegółowe warunki wywozu ludzkich komórek, tkanek i narządów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu tych komórek, tkanek i narządów na to terytorium oraz sposób monitorowania stanu wywożonych i przywożonych ludzkich komórek, tkanek i narządów w drodze między dawcą a biorcą.

Drugie rozporządzenie określa tryb przeprowadzania przez podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy kontroli banków tkanek i komórek.

Projekty rozporządzeń stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego, określonego w artykułach – 35 ust. 11 i  37a ust. 11 ustawy z 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000),

Uwagi do projektów można przekazywać do 16 sierpnia 2018 roku.

Przeczytaj teraz