Będą zmiany w wystawianiu recept na środki psychotropowe

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.12.2019

Projekt rozporządzenie ministra zdrowia  w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje zmienia zasady wystawiania recept na te produkty.

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają w przypadku recepty wystawionej na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P przepisanie takiej ilości środka, który nie przekracza zapotrzebowania na maksymalnie 90 dni stosowania.

Natomiast w przypadku preparatów zawierających środki odurzające grupy II-N lub substancje psychotropowe grupy III-P i IV-P maksymalna ilość produktu możliwa do przepisania pacjentowi może odpowiadać 360-dniowemu okresowi stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Projekt rozporządzenie proponuje, aby także w przypadku tych środków stosowana była zasada przepisywania dawki na maksymalnie 90 dni stosowania.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że przepisanie pacjentowi produktu leczniczego na podstawie recepty elektronicznej na 360 dni, nawet pod warunkiem, że jednorazowo można wydać ilość leku na maksymalnie 180 dni stosowania, jest niebezpieczne od strony terapeutycznej. Poza tym każdy lekarz może wystawić receptę elektroniczną na takie produkty lecznicze i lekarze nie mają wglądu do terapii stosowanych przez innych lekarzy, co zwiększa ryzyko nadużywania środków odurzających i substancji psychotropowych przez pacjentów.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi proponuje się także doprecyzowanie, że recepty na preparaty zawierające środki odurzające inne niż grupy I-N lub substancje psychotropowe inne niż grupy II-P mogą być wystawiane z naniesioną na nich datą realizacji „od dnia”.

Czytaj także: Medicover Polska jako pierwsza firma medyczna wdraża mojeID>>>

Podział środków psychotropowych wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którą substancje te dzieli się na grupy I-P, II-P, III-P i IV-P w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

Zgodnie ustawą środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań. Z kolei substancje psychotropowe grupy I-P mogą być używane wyłącznie w celu prowadzenia badań, a środki odurzające grupy IV-N wyłącznie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 13 grudnia 2019 roku .

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 30 dni.

Przeczytaj teraz

Nowe przepisy w sprawie współpracy z biurem do spraw przeciwdziałania narkomanii

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 12.04.2019

27 kwietnia 2019 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozporządzenie określa zakres i tryb tej współpracy oraz sposób gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i tryb przekazywania informacji na temat osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych

Zawiera też wzór indywidualnego kwestionariusza sprawozdawczego osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania tych środków.

Z rozporządzenia wynika, że kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżący kontakt z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach systemu zbierania danych.

Informacje o osobach używających wymienione środki gromadzone są w indywidualnym kwestionariuszu sprawozdawczym, prowadzony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Czytaj także: Projekt rozporządzenia w sprawie porad pielęgniarskich>>>

Z rozporządzenia wynika też, że podmiot leczniczy przesyła do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, do 31 stycznia każdego roku, listę identyfikatorów pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia w danym podmiocie leczniczym 31 grudnia roku poprzedniego.

Natomiast podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, inny niż oddział dzienny i podmiot prowadzący leczenie substytucyjne, przesyła listę do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do 31 lipca każdego roku.

Podmioty lecznicze będą też informować bez zbędnej zwłoki Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii o każdym przypadku zakończenia leczenia, także w sposób niezaplanowany.

Rozporządzenie opublikowany w Dzienniku Ustaw RP 12 kwietnia 2019 (poz. 689).

Przeczytaj teraz